Zákon č. 122/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 301/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 54/2005
Platnosť od 06.04.2005
Účinnosť od 01.01.2006

122

ZÁKON

zo 17. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 odsek 4 znie:

(4) Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať jeden rok v období troch rokov, a ak ide o člena trestnoprávneho grémia5aa) alebo trestnoprávneho kolégia5ab) alebo ak sa také grémium alebo kolégium nezriadilo, sudcu, ktorý by bol jeho členom, dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. To neplatí, ak ide o sudcu, ktorý je dočasne pridelený na Špeciálny súd; v takom prípade nesmie dočasné pridelenie presahovať obdobie piatich rokov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab znejú:

5aa) § 15 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5ab) § 17 ods. 1 a § 21 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z.“.

2. V § 69 ods. 2 sa slovo „dvojnásobku“ nahrádza slovom „šesťnásobku“.

3. V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení sudcu na Špeciálny súd, ktorému patrí funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2.“.

4. V § 72 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení sudcu na Špeciálny súd.“.

5. V § 150a ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo 4“.

6. § 150a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Rovnako ako v odseku 3 sa postupuje v prípade sudcu Špeciálneho súdu, ktorý zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov požiada o preloženie na súd, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred jeho preložením na Špeciálny súd, a ak ide o sudcu, ktorý bol pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania, na súd určený podľa odseku 1.“.

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z. a zákona č. 609/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 98a sa slovo „dvojnásobku“ nahrádza slovom „šesťnásobku“.

2. V § 103 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení prokurátora na Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorému patrí funkčný príplatok podľa § 98a.“.

3. V § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení prokurátora na Úrad špeciálnej prokuratúry.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.