Vyhláška č. 599/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

(v znení č. 543/2008 Z. z., 111/2017 Z. z.)

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Účinnosť od 01.07.2017

599

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 26. septembra 2002

o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje náhrady za výkon funkcie prísediaceho sudcu z radov občanov (ďalej len „prísediaci").

Náhrada ušlého zárobku

§ 2

(1) Prísediacemu, ktorý nie je v pracovnom pomere ani v pomere obdobnom pracovnému pomeru, ale podniká alebo je inak zárobkovo činný, patrí náhrada ušlého zárobku počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou v preukázanej výške, najviac 2,66 eura za hodinu alebo 21,25 eura za jeden pracovný deň.

(2) Prísediacemu uvedenému v odseku 1 patrí náhrada ušlého zárobku, len ak preukáže, že mu strata na zárobku vznikla v čase výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou.

§ 3

(1) Základom na výpočet náhrady ušlého zárobku je základ dane z príjmov fyzických osôb1) (ďalej len „základ").

(2) Náhrada ušlého zárobku sa vypočíta zo základu deleného najvyšším počtom pracovných hodín ustanovených za kalendárny rok pre zamestnancov v pracovnom pomere osobitným predpisom.2)

(3) Základ sa preukazuje potvrdením správcu dane o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za posledné zdaňovacie obdobie alebo ak prísediaci nebol povinný podať daňové priznanie podľa osobitného predpisu,3) potvrdením od zamestnávateľa o výške základu dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za posledné zdaňovacie obdobie.

(4) Ak nemožno zistiť výšku ušlého zárobku spôsobom ustanoveným touto vyhláškou, patrí prísediacemu náhrada ušlého zárobku v sume 1,33 eura za hodinu, najviac 10,63 eura za jeden pracovný deň.

§ 4

Náhrada hotových výdavkov

Hotové výdavky, ktoré vzniknú výkonom funkcie prísediaceho alebo plnením iných povinností spojených s touto funkciou, sa nahrádzajú za podmienok, v rozsahu a vo výške ustanovenej osobitným predpisom.4)

§ 5

Paušálna náhrada

Prísediacemu patrí za každý deň súdneho pojednávania paušálna náhrada za výkon funkcie prísediaceho v sume 5 eur.


§ 6

Spoločné ustanovenie

Náhrada ušlého zárobku a paušálna náhrada za výkon funkcie prísediaceho je funkčným požitkom.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 306/1997 Z. z.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.