Zákon č. 100/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2011
Platnosť od 07.04.2011
Účinnosť od 01.05.2011

OBSAH

100

ZÁKON

z 22. marca 2011,

ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 151u sa slová „k 31. decembru 2010“ nahrádzajú slovami „k 30. aprílu 2011“, slová „od 1. januára 2011“ sa nahrádzajú slovami „od 1. mája 2011“, slová „do 15. januára 2011“ sa nahrádzajú slovami „do 15. mája 2011“ a slová „k 31. januáru 2011“ sa nahrádzajú slovami „k 31. máju 2011“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.