Vyhláška č. 190/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Platnosť od 25.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021

OBSAH

190

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 20. mája 2021

o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 písm. c) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „člen rady“) je 500 eur za mesiac.

(2) Za obdobie výkonu funkcie člena rady kratšie ako mesiac, patrí členovi rady mesačná odmena zodpovedajúca pomernej čiastke za kalendárne dni v mesiaci, v ktorom vykonával funkciu.

(3) Odmena člena rady je splatná mesačne pozadu vo výplatných termínoch určených pre štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.


Tibor Menyhart v. r.