Oznámenie č. 687/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely

Čiastka 262/2006
Platnosť od 29.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

687

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. decembra 2006 č. 14/2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za spoločnosť a za ňou spravované podielové fondy, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami, depozitármi podielových fondov, burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov Národnej banke Slovenska na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 43/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.