Zákon č. 543/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch

Čiastka 228/2004
Platnosť od 16.10.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2008
Zrušený 172/2008 Z. z.

OBSAH

543

ZÁKON

z 9. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a) spôsob posudzovania a zamedzenia zneužívania ekonomickej sily obchodnými reťazcami v záväzkových vzťahoch s ich dodávateľmi,

b) označovanie tovaru označením predávajúceho,

c) dozor nad dodržiavaním zákona.“.

2. V § 2 sa vypúšťajú písmená b), c), e), j), k), l), m) a o).

Doterajšie písmená d), f), g), h), i) a n) sa označujú ako písmená b) až g).

3. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) ekonomickou silou taká pozícia prevádzkovateľa obchodného reťazca vo vzťahu k jeho dodávateľovi, na základe ktorej je dodávateľ na prevádzkovateľovi obchodného reťazca závislý, lebo nemá na relevantnom trhu možnosť ponúknuť tovar inému podnikateľovi, a preto je prevádzkovateľovi obchodného reťazca nútený poskytnúť výhodnejšie zmluvné podmienky, než aké by poskytol inému podnikateľovi.“.

4. V § 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „veľkej obchodnej prevádzkarne“.

5. § 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

㤠3

Zneužívanie ekonomickej sily

(1) Zneužívanie ekonomickej sily je konanie prevádzkovateľa obchodného reťazca vo vzťahu k jeho dodávateľovi, ktorým zneužíva svoju vyjednávaciu výhodu vyplývajúcu z jeho ekonomickej sily pri uzatváraní zmluvy s dodávateľom a vynucuje si výhodnejšie podmienky, než aké by inak mohol dosiahnuť bez takejto vyjednávacej výhody.

(2) Zneužívaním ekonomickej sily je najmä

a) vynucovanie neprimerane výhodných obchodných podmienok alebo uplatňovanie diskriminačných obchodných podmienok voči jednotlivým dodávateľom pri zhodnom alebo obdobnom plnení,

b) vynucovanie takých záväzkov v zmluve s dodávateľom, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvy,

c) nútenie dodávateľa na predaj tovaru za cenu nižšiu, ako je výrobná cena alebo nákupná cena,

d) prenesenie sankcií uložených prevádzkovateľovi obchodného reťazca na dodávateľa, ak neboli uložené orgánmi dozoru v súvislosti so zodpovednosťou dodávateľa.

(3) Zneužitie ekonomickej sily je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku5a) a zakazuje sa.

§ 4

Označovanie tovaru označením obchodného reťazca

(1) Označovanie tovaru označením obchodného reťazca je označovanie obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným charakteristickým znakom

a) obchodného reťazca, s ním majetkovo prepojenými podnikateľmi alebo personálne prepojenými podnikateľmi, ktorí tovar ponúkajú na predaj,

b) obchodnej prevádzkarne, v ktorej sa tovar ponúka na predaj.

(2) Ak je tovar označený len označením obchodného reťazca, považuje sa tento za výrobcu.

(3) Týmto nie je dotknuté označovanie tovarov podľa osobitných predpisov.5b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 264 a 265 Obchodného zákonníka.

5b) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 25 a 29 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.“.

6. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ministerstvo začne konanie podľa tohto zákona z vlastného podnetu, na základe podnetu dodávateľa prevádzkovateľa obchodného reťazca alebo na návrh inej právnickej osoby.

(3) Účastníkom konania podľa odseku 2 sú prevádzkovateľ obchodného reťazca a právnická osoba, ktorá podnet podala.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

7. V § 5 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

8. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.

9. V § 6 ods. 1 sa slovo „ukladá“ nahrádza slovom „uloží“.

10. V § 6 sa vypúšťa odsek 6.

11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2004

Zmluvy uzatvorené pred 1. novembrom 2004 sú prevádzkovatelia obchodných reťazcov povinní zosúladiť s týmto zákonom do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.