Vyhláška č. 188/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Platnosť od 25.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021

OBSAH

188

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 20. mája 2021,

ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 písm. a) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž má dohoda medzi podnikateľmi podľa § 3 ods. 1 zákona (ďalej len „podnikateľ“) a zosúladený postup podnikateľov (ďalej len „dohoda medzi podnikateľmi“), ak

a) celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody medzi podnikateľmi, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca (ďalej len „dohoda medzi konkurentmi“), nepresahuje 10 % na relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi konkurentmi,

b) trhový podiel, ktorý má každá zo strán dohody medzi podnikateľmi, ktorej účastníci podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca (ďalej len „dohoda medzi nekonkurentmi“), nepresahuje 15 % na žiadnom z relevantných trhov, ktoré sú dotknuté dohodou medzi nekonkurentmi,

c) celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody medzi podnikateľmi nepresahuje 10 % na žiadnom z relevantných trhov, ktoré sú dotknuté dohodou medzi podnikateľmi, ak nie je možné jednoznačne určiť, či daná dohoda medzi podnikateľmi je dohodou medzi konkurentmi alebo je dohodou medzi nekonkurentmi, alebo

d) hospodárska súťaž na relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi podnikateľmi, je obmedzená kumulatívnym účinkom dohôd medzi podnikateľmi, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení súťaže a ktoré vedú k obdobným účinkom na tomto relevantnom trhu, a tieto dohody medzi podnikateľmi sa vzťahujú na viac ako 30 % tohto relevantného trhu a

1. celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody medzi konkurentmi, nepresahuje 5 % na ktoromkoľvek relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi konkurentmi,

2. trhový podiel, ktorý má každá zo strán dohody medzi nekonkurentmi, nepresahuje 5 % na ktoromkoľvek relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi nekonkurentmi, alebo

3. celkový trhový podiel a ani trhový podiel žiadnej zo strán dohody medzi podnikateľmi nepresahuje 5 % na ktoromkoľvek relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi podnikateľmi, ak nie je možné jednoznačne určiť, či daná dohoda medzi podnikateľmi je dohodou medzi konkurentmi alebo je dohodou medzi nekonkurentmi.

(2) Dohoda medzi podnikateľmi má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž aj vtedy, ak trhové podiely účastníkov dohody medzi podnikateľmi nepresahujú prahové hodnoty podľa
odseku 1 počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov o viac ako 2 percentuálne body.

§ 2

Rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž, ak toto združenie združuje podnikateľov, ktorých celkový trhový podiel nepresahuje 10 % na žiadnom relevantnom trhu, ktorý je dotknutý rozhodnutím združenia podnikateľov. Ustanovenia § 1 ods. 2 a § 3 sa uplatnia primerane.

§ 3

Na posúdenie splnenia podmienok podľa § 1 a 2 sa trhový podiel podnikateľa určí ako súčet podielov na relevantnom trhu, ktorý je dotknutý dohodou medzi podnikateľmi

a) podnikateľa, ktorý je účastníkom dohody medzi podnikateľmi,

b) podnikateľa, v ktorom má účastník dohody medzi podnikateľmi priamo alebo nepriamo

1. podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,

2. právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,

3. právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa, alebo

4. právo riadiť jeho podnik,

c) podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka dohody medzi podnikateľmi,

d) podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b) druhom až štvrtom bode,

e) podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b) druhom až štvrtom bode.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.


Tibor Menyhart v. r.