273

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38g zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „MiFIR“) a v spojení s článkom 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov, transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad zasahovaním do produktov a pozíciami rozhodnutie z 21. augusta 2019 č. 17/2019, sp. č.: NBS1-000-039-367, č. z.: 100-000-180-695 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám.

Týmto rozhodnutím sa

I. zakazuje

a) investičným spoločnostiam podľa článku 2 ods. 1 bodu 1 MiFIR a úverovým inštitúciám podľa článku 2 ods. 1 bodu 19 MiFIR (ďalej aj len „poskytovateľ“ alebo „poskytovatelia“ v príslušnom gramatickom tvare) uvádzanie na trh, distribúcia alebo predaj finančných rozdielových zmlúv neprofesionálnym klientom na území Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy vyžaduje od neprofesionálneho klienta, aby zaplatil počiatočnú maržu vo výške ochrannej počiatočnej marže,

ii) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy poskytuje neprofesionálnemu klientovi ochranu uzavretím pri určitej marži,

iii) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy poskytuje neprofesionálnemu klientovi ochranu pred záporným zostatkom,

iv) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy neposkytne priamo alebo nepriamo neprofesionálnemu klientovi žiadnu platbu, peňažnú alebo vylúčenú nepeňažnú výhodu v súvislosti s uvádzaním na trh, distribúciou alebo predajom finančnej rozdielovej zmluvy, s výnimkou zisku dosiahnutého z poskytnutej finančnej rozdielovej zmluvy, a

v) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy nekomunikuje priamo alebo nepriamo informácie neprofesionálnemu klientovi alebo nezverejňuje informácie, ku ktorým má neprofesionálny klient prístup, týkajúce sa uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja finančných rozdielových zmlúv, ak neobsahujú príslušné upozornenie na riziko stanovené v článku III tohto rozhodnutia, ktoré je v súlade s podmienkami stanovenými v článku III tohto rozhodnutia.

b) vedome a zámerne sa zúčastňovať na aktivitách, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzať požiadavky stanovené v písmene a) vrátane pôsobenia ako zástupca poskytovateľa finančnej rozdielovej zmluvy.

II. Pre účely tohto rozhodnutia sa rozumie:

a)finančnou rozdielovou zmluvou“ alebo „CFD“ (contract for differences) derivát iný ako opcia, future, swap alebo dohoda o forwardovej úrokovej miere, ktorého účelom je poskytnúť držiteľovi dlhú alebo krátku expozíciu voči kolísaniu ceny, úrovne alebo hodnoty podkladového aktíva bez ohľadu na to, či sa s ním obchoduje na obchodnom mieste, a ktorý sa musí vyrovnať v hotovosti alebo sa môže vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

b)vylúčenou nepeňažnou výhodou“ akákoľvek nepeňažná výhoda iná ako informácie a nástroje výskumu, pokiaľ sa vzťahujú na CFD,

c)počiatočnou maržou“ akákoľvek platba vyžadovaná pre otvorenie pozície v CFD okrem provízie, transakčných poplatkov a iných súvisiacich nákladov,

d)ochrannou počiatočnou maržou“ počiatočná marža podľa druhu podkladového aktíva:

da) 3,33 % pomyselnej hodnoty (notional value) CFD, ak podkladovým aktívom je menový pár, ktorý tvoria ktorékoľvek dve z týchto mien: americký dolár, euro, japonský jen, britská libra, kanadský dolár alebo švajčiarsky frank,

db) 5 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom nasledovný index, menový pár alebo komodita:

i) ktorýkoľvek z týchto akciových indexov: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30), Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poors 500 (S&P 500), NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100), Nikkei Index (Nikkei 225), Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200), EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50),

ii) menový pár zložený aspoň z jednej meny, ktorá nie je uvedená v bode da), alebo

iii) zlato,

dc) 10 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom komodita alebo akciový index, pričom táto komodita alebo akciový index sú iné ako tie, ktoré sú uvedené v bode db),

dd) 50 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom kryptomena, alebo

de) 20 % pomyselnej hodnoty CFD, ak je podkladovým aktívom

i) akcia alebo

ii) aktívum, ktoré nie je uvedené v bodoch da) až de),

e)ochranou uzavretím pri určitej marži“ uzavretie jednej alebo viacerých otvorených CFD neprofesionálneho klienta za podmienok najpriaznivejších pre klienta v súlade s článkami 24 a 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len „MiFID II“), ak objem prostriedkov na účte na obchodovanie s CFD a nerealizovaných čistých ziskov všetkých otvorených CFD spojených s daným účtom klesne pod polovicu celkovej ochrannej počiatočnej marže za všetky takéto otvorené CFD,

f)ochranou pred záporným zostatkom“ obmedzenie súhrnných záväzkov neprofesionálneho klienta zo všetkých CFD na účte, na ktorom sa CFD obchodujú u poskytovateľa CFD, na existujúce prostriedky na danom účte.

III. Podmienky upozorňovania na riziko

a) Upozornenie na riziko podľa článku I písm. a) bodu v) tohto rozhodnutia musí mať úpravu, ktorou sa zaručí vyjadrenie jeho dôležitosti, pričom sa v ňom musí používať veľkosť písma minimálne vo veľkosti prevažujúcej veľkosti písma a musí byť v tom istom jazyku, ktorý sa používa v komunikácii alebo pri zverejňovaní informácií.

b) Ak sa komunikácia alebo zverejnené informácie nachádzajú na trvanlivom médiu alebo webovej stránke, upozornenie na riziko musí mať takýto formát:

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

c) Ak sa komunikácia alebo zverejnené informácie nachádzajú na inom ako trvanlivom médiu alebo webovej stránke, upozornenie na riziko musí mať takýto formát:

Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

d) Odchylne od písmen b) a c), ak počet znakov nachádzajúcich sa v upozornení na riziko vo formáte stanovenom v písmene b) alebo c) prevyšuje obmedzenie počtu znakov povolené v štandardných podmienkach tretej strany, ktorá je poskytovateľom uvádzajúcim produkty na trh, upozornenie na riziko môže byť namiesto toho uvedené v takomto formáte:

Na [vložiť percentuálny podiel vzťahujúci sa na poskytovateľa] % účtov CFD neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám.

e) Ak sa použije upozornenie na riziko vo formáte stanovenom v písmene d), komunikácia alebo uverejnené informácie musia obsahovať aj priame prepojenie na webovú stránku poskytovateľa CFD, na ktorej je zobrazené upozornenie na riziko vo formáte stanovenom v písmene b).

f) Upozornenie na riziko musí obsahovať aktuálny percentuálny podiel strát u konkrétneho poskytovateľa založený na výpočte percentuálneho podielu účtov na obchodovanie s CFD, ktoré poskytovateľ finančných rozdielových zmlúv poskytol neprofesionálnym klientom a na ktorých došlo k finančným stratám. Výpočet sa musí vykonávať každé tri mesiace a musí zahŕňať obdobie 12 mesiacov bezprostredne pred dátumom, keď sa vykonáva (tzv. 12-mesačné výpočtové obdobie). Na účely výpočtu

fa) sa za účet na obchodovanie s CFD individuálneho neprofesionálneho klienta, na ktorom došlo k finančnej strate, považuje účet, na ktorom je súčet realizovaných a nerealizovaných čistých ziskov z CFD spojených s daným účtom na obchodovanie s CFD počas 12-mesačného výpočtového obdobia záporný,

fb) sa do výpočtu zahrnú všetky náklady súvisiace s CFD spojenými s účtom na obchodovanie s CFD vrátane všetkých poplatkov a provízií,

fc) sa do výpočtu nezahrnú tieto skutočnosti:

i) akýkoľvek účet na obchodovanie s CFD, na ktorom neboli otvorené finančné rozdielové zmluvy spojené s týmto účtom v rámci výpočtového obdobia,

ii) akékoľvek zisky alebo straty z produktov iných ako CFD spojených s účtom na obchodovanie s CFD,

iii) akékoľvek vklady alebo výbery prostriedkov z účtu na obchodovanie s CFD.

g) Odchylne od písmen b) až f), ak v priebehu posledného 12-mesačného výpočtového obdobia poskytovateľ CFD neposkytol neprofesionálnemu klientovi otvorenú CFD spojenú s účtom neprofesionálneho klienta na obchodovanie s CFD, tento poskytovateľ CFD musí použiť štandardné upozornenie na riziko v nasledovnom formáte, podľa potreby:

i) Štandardné upozornenie na riziko na trvanlivom médiu alebo webovej stránke

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov neprofesionálnych investorov.

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

ii) Skrátené štandardné upozornenie na riziko

Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov neprofesionálnych investorov.

Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

iii) Štandardné upozornenie na riziko so zníženým počtom znakov

Na 74 – 89 % neprofesionálnych účtov CFD dochádza k finančným stratám.

IV. Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť, právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk a vo Vestníku Národnej banky Slovenska v čiastke 25/2019 je uverejnené úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 17/2019 (sp. č. NBS1-000-039-367) z 21. augusta 2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám.