Nájdených 73
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 01.07.2020
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek 15.08.2013
94/2013 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov 01.06.2013
245/2012 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie 01.09.2012
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
635/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou 01.01.2006
10/1996 Z. z. Zákon o kontrole v štátnej správe 11.01.1996
39/1993 Z. z. Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade SR 15.02.1993
275/1992 Zb. Vyhláška o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených kontrolnou činnosťou 29.05.1992
405/1991 Zb. Zákon o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike 17.10.1991
356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny 01.01.2020
273/2019 Z. z. Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
219/2019 Z. z. Novela zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 01.09.2019
71/2019 Z. z. Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 15.03.2019
130/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek 28.10.2018
10/2018 Z. z. Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh 01.03.2018
11/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek 24.05.2017