Vyhláška č. 192/2021 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Platnosť od 25.05.2021
Účinnosť od 01.06.2021

192

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 20. mája 2021,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. e) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) V konaní začatom podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „konanie“) vo veci porušenia zákona sa rokovanie o urovnaní (ďalej len „rokovanie“) začína

a) návrhom úradu na začatie rokovania doručeným účastníkovi konania podľa § 20 ods. 1 alebo 2 zákona (ďalej len „účastník“) alebo

b) žiadosťou účastníka o začatie rokovania doručenou úradu.

(2) Ak sa začne rokovanie podľa odseku 1 písm. a), účastník sa v určenej lehote vyjadrí, či má záujem o rokovanie. Na vyjadrenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Márnym uplynutím lehoty určenej na vyjadrenie sa rokovanie považuje za ukončené.

(3) Žiadosť o začatie rokovania môže účastník podať počas konania, najneskôr však do uplynutia lehoty na vyjadrenie účastníka k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 26 zákona. Na žiadosť doručenú po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

§ 2

(1) Ak sa vedie rokovanie pred tým, ako je účastníkovi doručená výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 26 zákona, účastníkovi sa poskytnú predbežné závery konania. Účastník sa v určenej lehote môže vyjadriť, či chce pokračovať v rokovaní. Márnym uplynutím lehoty určenej úradom sa rokovanie považuje za ukončené.

(2) Návrh na urovnanie predložený účastníkovi úradom v závere rokovania obsahuje opis porušenia zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení vrátane jeho trvania, ktoré úrad považuje za preukázané, a pokutu, ktorú mu úrad mieni v predmetnom konaní uložiť podľa § 4.

(3) Účastník sa môže vyjadriť k návrhu na urovnanie alebo môže predložiť vyhlásenie podľa § 3 v určenej lehote. Ak sa účastník v určenej lehote nevyjadrí alebo písomne oznámi, že s návrhom na urovnanie nesúhlasí, rokovanie sa považuje za ukončené.

§ 3

(1) Ak účastník s návrhom na urovnanie súhlasí, doručí úradu v lehote podľa § 2 ods. 3 písomné vyhlásenie o svojej účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení a prizná svoju zodpovednosť za takéto konanie. Vyhlásenie je možné urobiť aj ústne do zápisnice.

(2) Vyhlásenie podľa odseku 1 obsahuje

a) označenie účastníka,

b) priznanie účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ako je vymedzené v návrhu na urovnanie,

c) súhlas s pokutou uvedenou v návrhu na urovnanie a

d) vyhlásenie účastníka konania o tom, že ho úrad dostatočne informoval o predbežných záveroch konania podľa § 2 ods. 1 a poskytol mu primeraný čas na vyjadrenie sa k týmto záverom.

(3) Ak majú viacerí účastníci spoločného zástupcu a urobia spoločné vyhlásenie, náležitosti vyhlásenia sa uvedú osobitne za každého účastníka.

(4) Ak obsah vyhlásenia zodpovedá návrhu na urovnanie, účastník je upovedomený o tom, že jeho vyhlásenie je akceptované. Doručením upovedomenia o akceptovaní vyhlásenia sa rokovanie považuje za ukončené urovnaním.

(5) Ak je rokovanie s účastníkom ukončené inak ako urovnaním, na ďalšie žiadosti tohto účastníka o začatie rokovania sa neprihliada.

§ 4

(1) Ak sa rokovanie ukončí urovnaním, pokuta, ktorá má byť inak účastníkovi uložená, sa zníži o 30 % v konaní vo veci dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 zákona alebo čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, a v konaní vo veci zneužitia dominantného postavenia podľa § 5 ods. 1 zákona alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.

(2) Pokuta, ktorá má byť inak účastníkovi uložená, sa zníži o 50 %, ak sa rokovanie ukončí urovnaním v iných prípadoch ako podľa odseku 1.

(3) Účastníkovi, ktorý navrhne urovnanie a požiada o zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 zákona sa pokuta zníži na základe urovnania zo sumy pokuty zníženej podľa § 51 ods. 2 zákona.

(4) Ak nedôjde k urovnaniu, na vyhlásenie účastníka podľa § 3 ods. 1 a 2 sa neprihliada.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.


Tibor Menyhart v. r .