Redakčné oznámenie č. r1/c112/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 136/2001 Z. z.

Čiastka 112/2001
Platnosť od 13.07.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

V § 38 ods. 1 majú byť namiesto slov „§ 10 ods. 9, § 13“ správne uvedené slová „§ 10 ods. 9 a 13“.