191

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 20. mája 2021,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. d) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadosťou o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 51 zákona je

a) žiadosť o neuloženie pokuty podľa § 51 ods. 1 zákona,

b) žiadosť o zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 zákona,

c) žiadosť o rezerváciu poradia,

d) hypotetická žiadosť,

e) súhrnná žiadosť.

(2) Žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 51 ods. 1 alebo ods. 2 zákona môže byť podnikateľ, ktorý je účastníkom dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž podľa § 4 ods. 1 zákona (ďalej len „dohoda obmedzujúca súťaž“). Žiadatelia, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľa podľa § 3 ods. 1 zákona, podávajú žiadosť spoločne; prípustné je aj neskoršie pripojenie sa podnikateľa k žiadosti.

(3) Pred podaním žiadosti o neuloženie pokuty a žiadosti o zníženie pokuty, najneskôr do začatia správneho konania vo veci, je možné požiadať o rezerváciu poradia podľa § 3 alebo podať hypotetickú žiadosť podľa § 4.

(4) Ak podnikateľ podá Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) žiadosť podľa odseku 1 vzťahujúcu sa na viac než tri členské štáty Európskej únie (ďalej len „členský štát“) ako dotknuté územia, je možné podať úradu v súvislosti s tou istou dohodou obmedzujúcou súťaž súhrnnú žiadosť podľa § 5, ktorou sa žiada o neuloženie pokuty alebo o zníženie pokuty.

(5) V žiadosti o neuloženie pokuty a v žiadosti o zníženie pokuty sa uvedú všetky údaje a informácie, ktoré sú žiadateľovi v čase podania žiadosti známe. Náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe č. 1.

(6) Žiadosť podľa odseku 1 môže byť podaná písomne alebo ústne do zápisnice. Úrad je možné požiadať o predloženie žiadosti podľa odseku 1 aj v inom úradnom jazyku členského štátu; na vyhovenie tejto žiadosti nie je právny nárok.

(7) Ak Komisia odmietne prešetrovanie na základe žiadosti podľa odseku 4, je možné doplniť súhrnnú žiadosť predloženú úradu podľa odseku 4. Ak je to nevyhnutné na vymedzenie príslušnosti prešetrovania, je možné požadovať doplnenie súhrnnej žiadosti pred tým, ako Komisia odmietne konať podľa prvej vety.

§ 2

Žiadosť o neuloženie pokuty a žiadosť o zníženie pokuty

(1) Žiadosť o neuloženie pokuty a žiadosť o zníženie pokuty obsahuje v rozsahu podľa prílohy č. 1

a) označenie, či ide o žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty,

b) údaje o žiadateľovi a ekonomickej skupine,

c) vyhlásenie žiadateľa o dohode,

d) opis dôkazov,

e) dôkazy,

f) vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok,

g) informácie o žiadostiach aj zamýšľaných, o uplatnenie programu zhovievavosti predložených orgánu hospodárskej súťaže (ďalej len „orgán súťaže“) iného členského štátu alebo orgánu súťaže iného ako členského štátu v súvislosti s tou istou dohodou obmedzujúcou súťaž a

h) dátum a podpis žiadateľa.

(2) Vyhlásenie žiadateľa o dohode, opis dôkazov, dôkazy a vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok sa predkladajú ako samostatné dokumenty priložené k žiadosti. Vyhlásenie žiadateľa o dohode a vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok sú podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa alebo jeho zástupcom.

(3) Zaradenie do programu zhovievavosti na základe preskúmania splnenia podmienok na neuloženie pokuty podľa § 51 ods. 1 zákona alebo podmienok na zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 zákona a preskúmania podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa § 51 ods. 3 písm. a), b) a d) alebo § 51 ods. 4 písm. a) a c) zákona sa oznámi žiadateľovi.

(4) Doručenie žiadosti podľa odseku 1 sa písomne potvrdí, s uvedením dátumu a času jej doručenia, ak o to žiadateľ požiada.

(5) Ak žiadosť o neuloženie pokuty nespĺňa podmienky na neuloženie pokuty a žiadateľ v lehote určenej úradom nepožiada podľa odseku 6 o vrátenie dôkazov alebo o vymazanie dôkazov, vyhlásenia žiadateľa o dohode a vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok, žiadosť o neuloženie pokuty sa posúdi ako žiadosť o zníženie pokuty.

(6) Ak je žiadateľovi oznámené, že podmienky na neuloženie pokuty alebo podmienky na zníženie pokuty nie sú splnené, je možné požiadať úrad o vrátenie dôkazov, vyhlásenia žiadateľa o dohode a vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok, ktoré sú predložené žiadateľom v súvislosti so žiadosťou o uplatnenie programu zhovievavosti, alebo o ich vymazanie. Ak sú podklady podľa prvej vety úradu predložené prostredníctvom elektronickej schránky, úrad na základe žiadosti na tieto neprihliada.

§ 3

Žiadosť o rezerváciu poradia

(1) Žiadosťou o rezerváciu poradia si žiadateľ zabezpečí poradie predtým, ako predloží úradu konkrétne dôkazy na účely neuloženia pokuty alebo zníženia pokuty.

(2) Žiadosť o rezerváciu poradia obsahuje

a) označenie, že ide o žiadosť o rezerváciu poradia,

b) označenie žiadateľa v rozsahu

1. obchodné meno alebo názov a právna forma,

2. adresa sídla alebo miesta podnikania,

3. kontaktná osoba (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty),

4. štatutárny orgán (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty),

5. splnomocnený zástupca (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty),

6. splnomocnenie zástupcu,

c) označenie účastníkov oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,

d) vymedzenie tovaru podľa § 3 ods. 7 zákona (ďalej len „tovar“), na ktorý sa vzťahuje oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž,

e) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,

f) odhad trvania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,

g) opis fungovania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,

h) výslovnú žiadosť o rezerváciu poradia,

i) zdôvodnenie žiadosti o rezerváciu poradia,

j) návrh lehoty na podanie žiadosti o neuloženie pokuty alebo žiadosti o zníženie pokuty v rozsahu podľa prílohy č. 1,

k) informáciu o žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti alebo obdobného programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré žiadateľ predložil orgánu súťaže iného členského štátu, orgánu súťaže iného ako členského štátu, Komisii, alebo ktoré ešte len zamýšľa predložiť.

(3) Žiadateľovi sa písomne alebo na jeho žiadosť ústne do zápisnice bezodkladne potvrdí udelenie alebo neudelenie rezervácie poradia. Potvrdenie udelenia rezervácie poradia obsahuje poradie žiadateľa, dátum a čas doručenia žiadosti o rezerváciu, ku ktorému má žiadateľ poradie rezervované, lehotu na podanie žiadosti o neuloženie pokuty alebo žiadosti o zníženie pokuty podľa prílohy č. 1.

(4) Ak je podaná žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty v lehote určenej úradom v rozsahu podľa prílohy č. 1, žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty je považovaná za doručenú v deň, ku ktorému je žiadateľovi udelená rezervácia poradia; márnym uplynutím lehoty určenej úradom žiadateľ stráca rezerváciu poradia.

§ 4

Hypotetická žiadosť

(1) Hypotetickou žiadosťou sa rozumie žiadosť osoby konajúcej v prospech žiadateľa, v ktorej uvádza opisný zoznam informácií a dôkazov, ktoré úradu zamýšľa poskytnúť na získanie výhody neuloženia pokuty alebo zníženia pokuty.

(2) Identita žiadateľa vrátane identity ostatných podnikateľov zúčastnených na dohode obmedzujúcej súťaž nemusí byť úradu až do podania žiadosti o neuloženie pokuty alebo žiadosti o zníženie pokuty oznámená.

(3) Hypotetická žiadosť obsahuje

a) označenie, že ide o hypotetickú žiadosť,

b) označenie kontaktnej osoby a uvedenie adresy na doručovanie písomností,

c) rámcový opis dohody obmedzujúcej súťaž,

d) vymedzenie tovaru, ktorého sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,

e) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,

f) odhad trvania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,

g) opisný zoznam informácií a dôkazov, ktoré úradu žiadateľ zamýšľa poskytnúť a

h) lehotu, v ktorej žiadateľ navrhuje poskytnúť úradu dôkazy uvedené v opisnom zozname.

(4) Po doručení hypotetickej žiadosti sa posúdi, či informácie a dôkazy opísané v hypotetickej žiadosti môžu predstavovať rozhodujúci dôkaz podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona alebo či predstavujú informácie a dôkazy rozhodujúce na vykonanie inšpekcie podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona a či žiadosť v súvislosti s dohodou obmedzujúcou súťaž je úradu doručená ako prvá, o čom sa informuje kontaktná osoba a určí sa lehota na podanie žiadosti o neuloženie pokuty alebo žiadosti o zníženie pokuty podľa prílohy č. 1.

(5) Ak žiadateľ doplní svoju hypotetickú žiadosť v lehote určenej úradom v rozsahu podľa prílohy č. 1, jeho žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty je považovaná za doručenú v deň, keď je doručená jeho hypotetická žiadosť.

§ 5

Súhrnná žiadosť

(1) Súhrnná žiadosť podľa § 1 ods. 4 obsahuje

a) označenie, že ide o súhrnnú žiadosť,

b) označenie žiadateľa v rozsahu

1. obchodné meno alebo názov a právna forma,

2. adresa sídla alebo miesta podnikania,

3. kontaktná osoba (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty),

4. štatutárny orgán (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty),

5. splnomocnený zástupca (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty),

6. splnomocnenie zástupcu,

c) označenie ostatných účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž,

d) vymedzenie tovaru, ktorého sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,

e) vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,

f) vymedzenie obdobia, počas ktorého dohoda obmedzujúca súťaž trvala,

g) opis dohody obmedzujúcej súťaž,

h) členské štáty, v ktorých sa dôkazy pravdepodobne nachádzajú a

i) informáciu o tom, či žiadateľ podal alebo zamýšľa podať žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti alebo iného obdobného programu vo vzťahu k dohode obmedzujúcej súťaž orgánu súťaže iného členského štátu alebo orgánu súťaže iného ako členského štátu.

(2) Ak súhrnná žiadosť je úradu doručená ako prvá, úrad o tom informuje žiadateľa. Ak o to žiadateľ požiada, doručenie súhrnnej žiadosti s uvedením dátumu a času jej doručenia sa písomne potvrdí.

(3) Ak úrad začne vo veci prešetrovanie podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona a žiadateľ doplní v lehote určenej úradom údaje uvedené v súhrnnej žiadosti v rozsahu podľa prílohy č. 1, žiadosť sa považuje za podanú dňom, keď je podaná súhrnná žiadosť.

§ 6

Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.


Tibor Menyhart v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 191/2021 Z. z.

ŽIADOSŤ O UPLATNENIE PROGRAMU ZHOVIEVAVOSTI

1. Označenie, či ide o žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty

2. Údaje o žiadateľovi

2.1 Obchodné meno (názov) a právna forma.

2.2 Adresa, sídlo alebo miesto podnikania.

2.3 Kontaktná osoba (meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa).

2.4 Štatutárny orgán (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

2.5 Splnomocnený zástupca (meno a priezvisko, adresa/sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa).

2.6 Splnomocnenie zástupcu.

3. Údaje o ekonomickej skupine

3.1 Označenie všetkých subjektov, ktorí tvoria so žiadateľom jednu ekonomickú skupinu v rozsahu údajov podľa bodu 2.1, 2.2 a 2.4.

3.2 Uvedenie vzťahov v rámci ekonomickej skupiny.

3.3 Označenie žiadateľov, ktorí podávajú žiadosť spoločne podľa § 1 ods. 2 a uvedenie vzťahov medzi nimi.

4. Vyhlásenie žiadateľa o dohode

4.1 Údaje o dohode obmedzujúcej súťaž

4.1.1 Opis typu protisúťažného konania (dohoda obmedzujúca súťaž medzi konkurentmi o cenách, objemoch tovaru, rozdelení trhu alebo zákazníkov, cena, delenie trhu, zosúladený postup v procese verejného obstarávania a pod.).

4.1.2 Dátum a miesto, kedy a kde dohoda obmedzujúca súťaž vznikla.

4.1.3 Opis presného fungovania dohody obmedzujúcej súťaž, jej vnútorné pravidlá a kontrolné mechanizmy.

4.1.4 Opis cieľov sledovaných dohodou obmedzujúcou súťaž.

4.1.5 Opis participácie žiadateľa (aká je participácia podnikateľa – žiadateľa) v dohode obmedzujúcej súťaž.

4.2 Údaje o ostatných účastníkoch dohody obmedzujúcej súťaž

4.2.1 Údaje o ostatných podnikateľoch (najmä názov, právna forma, adresa/sídlo, miesto podnikania).

4.2.2 Mená a priezviská fyzických osôb konajúcich v mene týchto podnikateľov alebo mená a priezviská iných osôb, ktoré môže úrad kontaktovať.

4.3 Údaje o dotknutých trhoch

4.3.1 Opis fungovania trhu dotknutého dohodou obmedzujúcou súťaž.

4.3.2 Tovar dotknutý dohodou obmedzujúcou súťaž.

4.3.3 Geografická oblasť, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa (napríklad región, celé územie Slovenskej republiky, medzinárodný dopad).

4.3.4 Obdobie, počas ktorého dohoda obmedzujúca súťaž trvala.

4.3.5 Uvedenie všetkých ďalších informácií, ktoré žiadateľ považuje za relevantné.

5. Dôkazy

5.1 Opis dôkazov

5.1.1 Označenie všetkých dôkazov podporujúcich žiadosť (najmä zmluvy, e-mailová komunikácia, iné písomné dokumenty, mená svedkov, dátumy a ďalšie údaje o stretnutiach, telefonátoch a ďalších kontaktoch medzi účastníkmi dohody obmedzujúcej súťaž).

5.1.2 Označenie iných existujúcich dôkazov, ktoré žiadateľ nedokáže sám predložiť, a informácie, ako ich môže úrad získať.

5.1.3 Na vykonanie inšpekcie podľa § 17 zákona, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie, uvedenie nasledujúcich informácií a dôkazov:

5.1.3.1 názov a sídlo osoby, v ktorej priestoroch sa majú dôkazy nachádzať,

5.1.3.2 označenie priestorov (miestností, dopravných prostriedkov a pod.) alebo osoby, u ktorej sa majú dôkazy nachádzať,

5.1.3.3 opis dokumentov, ktoré sa majú v označených priestoroch nachádzať,

5.1.3.4 iné dôkazy súvisiace s údajnou dohodou obmedzujúcou súťaž, ktoré žiadateľ má k dispozícii alebo k nim má prístup.

5.1.4 Uvedenie všetkých ďalších informácií, ktoré žiadateľ považuje za relevantné.

5.2 Dôkazy, ktoré má žiadateľ k dispozícii, sú priložené k časti 6 žiadosti.

6. Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok

6.1 Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok podľa § 51 ods. 3 zákona alebo § 51 ods. 4 zákona.

6.2 Vyhlásenie žiadateľa, že žiadosť vyplnil a podal v dobrej viere.

7. Informácie o všetkých minulých alebo možných budúcich žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti predložených úradu iného členského štátu alebo orgánu súťaže iného ako členského štátu v súvislosti s tou istou dohodou obmedzujúcou súťaž

8. Dátum podania žiadosti a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa s uvedením mena, priezviska a funkcie.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 191/2021 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (Ú. v. EÚ L 11, 14. 1. 2019).