Oznámenie č. 59/2017 Z. z.Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Platnosť od 21.03.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.

59

OZNÁMENIE

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.

opatrenie č. 1/2017 z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie ustanovuje iný spôsob odmeňovania členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „rada“). Ustanovuje paušálnu mesačnú výšku odmeny člena rady a zrušuje hodinovú výšku odmeny.

Týmto opatrením sa zrušuje výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 173/2014 Z. z. o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.

Opatrenie je uverejnené webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky http://www.antimon.gov.sk/vykonavacie-predpisy/ a možno doň nazrieť na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky.