Zákon č. 121/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.

Čiastka 51/2000
Platnosť od 13.04.2000 do30.04.2001
Účinnosť od 13.04.2000 do30.04.2001
Zrušený 136/2001 Z. z.

OBSAH

121

ZÁKON

zo 17. marca 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa slovo „nevyplýva“ nahrádza slovom „vyplýva“.

2. § 5 znie:

㤠5

(1) Zákaz podľa § 3 a 4 sa nevzťahuje na dohody obmedzujúce súťaž, ak spoločný podiel účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž nepresiahne 5 % celkového podielu zhodných alebo vzájomne zastupiteľných tovarov na relevantnom trhu okrem

a) dohôd obmedzujúcich súťaž, uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) a c) alebo

b) obmedzovania súťaže dohodami obmedzujúcimi súťaž, ktorých úhrnný účinok presahuje 5 % celkového podielu zhodných alebo vzájomne zastupiteľných tovarov na relevantnom trhu.

(2) Spoločným podielom podľa odseku 1 je súčet podielov na relevantnom trhu

a) účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž,

b) podnikateľov, v ktorých účastník dohody obmedzujúcej súťaž vlastní viac ako polovicu základného imania alebo má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa,

c) podnikateľa, ktorý má právo uvedené v písmene b) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,

d) všetkých ostatných podnikateľov, v ktorých podnikateľ uvedený v písmene c) má právo uvedené v písmene b).

(3) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky5) (ďalej len „úrad“) vydá na požiadanie podnikateľov rozhodnutie o tom, či ich činnosti a konania nie sú v rozpore s § 3 a 4 alebo či jednotlivé dohody obmedzujúce súťaž nie sú v rozpore s odsekom 1 (negatívny atest).

(4) Na základe žiadosti podnikateľov úrad môže rozhodnúť, že zákaz podľa § 3 a 4 sa na čas určený v rozhodnutí úradu nevzťahuje na dohody obmedzujúce súťaž, ak tieto dohody súčasne

a) prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja,

b) poskytujú spotrebiteľom primeranú časť prospechu z toho vyplývajúcu,

c) neukladajú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov,

d) neumožňujú účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru.

(5) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnejšie vymedzenie podmienok podľa odseku 4.

(6) Úrad môže žiadať od podnikateľov, aby preukázali, že ich dohody obmedzujúce súťaž spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.“.

3. V § 6 sa slová „podľa § 5 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 3 alebo 4“.

4. V § 7 ods. 3 sa slovo „užívateľov“ nahrádza slovom „spotrebiteľov“.

5. V § 14 ods. 1 sa slová „podľa § 5 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 3 alebo 4“.

6. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Podnikatelia, ktorí uzatvorili podľa doterajších predpisov dohodu obmedzujúcu súťaž v poľnohospodárskej výrobe pri mlieku, jatočných zvieratách, olejninách, obilninách, cukrovej repe, zelenine, ovocí a zemiakoch, ktorá sleduje zladenie výroby a odbytu týchto produktov pri ekonomicky oprávnených cenách a ktorej účinky naďalej trvajú, sú povinní uviesť ju do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona; ak tak neurobia, platnosť dohody uplynutím tejto lehoty zaniká.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.