Vyhláška č. 118/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Platnosť od 18.04.2018
Účinnosť od 20.04.2018 do31.12.2019
Zrušený 428/2019 Z. z.

118

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 5. apríla 2018,

ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je

a) 144 000 eur

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,

b) 221 000 eur

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,

c) 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

d) 443 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

e) 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

f) 443 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,

g) 5 548 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

§ 2

Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 548 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

§ 3

Finančný limit pri súťaži návrhov je

a) 144 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,

b) 221 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,

c) 443 000 eur pre obstarávateľa.

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. apríla 2018.


Miroslav Hlivák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/2018 Z. z.

ZOZNAM TOVAROV NA ÚSEKU OBRANY

podľa prílohy III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES

1. kapitola č. 25 Soľ, síra, zeminy a kamene, sadrové materiály, vápno a cement

2. kapitola č. 26 Rudy kovov, troska a popol

3. kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie, živicové látky, minerálne vosky okrem položky 27.10: Špeciálne motorové palivá

4. kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov okrem položiek 28.09: výbušniny

28.13: výbušniny

28.14: slzotvorný plyn

28.28: výbušniny

28.32: výbušniny

28.39: výbušniny

28.50: toxické produkty

28.51: toxické produkty

28.54: výbušniny

5. kapitola č. 29 Organické chemikálie

okrem položiek 29.03: výbušniny

29.04: výbušniny

29.07: výbušniny

29.08: výbušniny

29.11: výbušniny

29.12: výbušniny

29.13: toxické produkty

29.14: toxické produkty

29.15: toxické produkty

29.21: toxické produkty

29.22: toxické produkty

29.23: toxické produkty

29.26: výbušniny

29.27: toxické produkty

29.29: výbušniny

6. kapitola č. 30 Farmaceutické produkty

7. kapitola č. 31 Hnojivá

8. kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky, taníny a ich deriváty, farbivá, pigmenty, náterové farby a laky, náplne a tmely, atramenty

9. kapitola č. 33 Silice a rezinoidy (syntetické živice), voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky

10. kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, spracované vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky

11. kapitola č. 35 Albuminoidné látky, gleje, enzýmy

12. kapitola č. 37 Fotografický a kinematografický tovar

13. kapitola č. 38 Rôzne chemické produkty

okrem položky 38.19: toxické produkty

14. kapitola č. 39 Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich

okrem položky 39.03: výbušniny

15. kapitola č. 40 Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich

okrem položky 40.11: nepriestrelné pneumatiky

16. kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

17. kapitola č. 42 Výrobky z usní, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, tašky a podobné obaly,

výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

18. kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny, výrobky z nich

19. kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva, drevené uhlie

20. kapitola č. 45 Korok a výrobky z korku

21. kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; prútený tovar a košikárske výrobky

22. kapitola č. 47 Materiál na výrobu papiera

23. kapitola č. 48 Papier a lepenka, výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky

24. kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné produkty polygrafického priemyslu, rukopisy, strojopisy a plány

25. kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich časti

26. kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti

27. kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich, umelé kvetiny, výrobky z ľudských vlasov

28. kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov

29. kapitola č. 69 Keramické výrobky

30. kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky

31. kapitola č. 71 Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a výrobky z nich, bižutéria

32. kapitola č. 73 Železo a oceľ a výrobky z nich

33. kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi

34. kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu

35. kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka

36. kapitola č. 77 Magnézium a berýlium a výrobky z nich

37. kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova

38. kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku

39. kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu

40. kapitola č. 81 Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich

41. kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky zo základného kovu, ich časti a súčasti

okrem položiek 82.05: nástroje

82.07: nástroje, časti a súčasti

42. kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov

43. kapitola č. 84 Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia, ich časti a súčasti

okrem položiek 84.06: motory

84.08: ostatné motory

84.45: stroje a prístroje

84.53: stroje na automatické spracovanie údajov

84.55: časti a súčasti strojov a prístrojov položky číslo 84.53

84.5 9: j adrové reaktory

44. kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti,

okrem položiek 85.13: telekomunikačné zariadenia

85.15: vysielacie prístroje

45. kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti, zvrškový upevňovací materiál pre vlaky a električky, dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické)

okrem položiek 86.02: obrnené lokomotívy, elektrické

86.03: ostatné obrnené lokomotívy

86.05: obrnené vagóny

86.06: opravárenské vagóny

86.07: vagóny

46. kapitola č. 87 Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá a ich časti a súčasti

okrem položiek 87.01: traktory

87.02: vojenské vozidlá

87.03: vyslobodzovacie vozidlá

87.08: tanky a ostatné obrnené vozidlá

87.09: motocykle

87.14: prívesy

47. kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie

okrem položky 89.01A: vojnové lode

48. kapitola č. 90 Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické

nástroje a prístroje, ich časti a súčasti

okrem položiek 90.05: binokulárne ďalekohľady

90.11: mikroskopy

90.13: rôzne nástroje, lasery

90.14: telemetre (diaľkomery)

90.28: elektrické a elektronické meracie prístroje

90.17: lekárske nástroje

90.18: mechanoterapeutické zariadenia

90.19: ortopedické zariadenia

90.20: rôntgenové prístroje

49. kapitola č. 91 Výroba hodín a hodiniek

50. kapitola č. 92 Hudobné nástroje, prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam alebo reprodukciu televízneho obrazu alebo zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto nástrojom a prístrojom

51. kapitola č. 94 Nábytok a jeho časti, posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie s výplňou

okrem položky 94.01 A: sedadlá do lietadiel

52. kapitola č. 95 Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov

53. kapitola č. 96 Metly, štetce a kefy, labutienky a sitá

54. kapitola č. 98 Rôzne výrobky

Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2015) a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2367 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).