Vyhláška č. 14/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2015,

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Ak sa použijú iné materiály rozvodov tepla a teplej vody ako oceľové rúrky alebo sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou ako 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona podľa prílohy č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Vazil Hudák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 14 /2016 Z. z.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C

1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v tabuľke:

P. č.Vnútorný priemer potrubia alebo armatúryMinimálna hrúbka izolácie
1do 22 mm vrátane20 mm
2nad 22 mm do 35 mm vrátane30 mm
3nad 35 mm do 100 mm vrátanerovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4 nad 100 mm100 mm

2. Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 14 /2016 Z. z.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli

1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli sIZ sa vypočíta z rovníc:

kde

a1 je súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky vyjadrený v W.m-2.K-1.

dRl je vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia vyjadrený v m,

dRl´ je vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia vyjadrený v m,

λR je súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky vyjadrený v W.m-1.K-1,

dI je vonkajší priemer rúrky s izoláciou vyjadrený v m,

λI je súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu vyjadrený v W.m-1.K-1,

a2 je súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie vyjadrený v W.m-2.K-1,

λIZ je súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu vyjadrený v W.m-1.K-1,

dIZ je vonkajší priemer rúrky so zvoleným izolačným materiálom vyjadrený v m,

sIZ je minimálna hrúbka izolácie zvoleného izolačného materiálu vyjadrená v m.

Pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky α1 a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie α2 je možné použiť hodnotu 10 W.m-2.K-1.

2. Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % vypočítanej hodnoty hrúbky izolácie.