Vyhláška č. 328/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

(v znení č. 295/2019 Z. z.)

Platnosť od 08.12.2016
Účinnosť od 01.11.2019

328

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 25. novembra 2016,

ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby-podnikateľa do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 2a.

(4) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, je uvedený v prílohe č. 2b.

(5) Vzor návrhu na zápis právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba, je uvedený v prílohe č. 4.

(7) Vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedený v prílohe č. 5.

(8) Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6.

(9) Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby-podnikateľa z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6a.

(10) Vzor návrhu na výmaz právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 7.

(11) Vzor námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je uvedený v prílohe č. 8.

§ 2

Elektronickou podobou podaní podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý umožňuje vytvorenie podaní podľa § 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.

§ 3

(1) Na účely výmazu oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 2 zákona sa použijú vzory podľa príloh č. 2, 2b a 4.

(2) Na účely splnenia povinnosti podľa § 23 ods. 1 zákona sa použije vzor podľa

a) prílohy č. 2, ak je partnerom verejného sektora fyzická osoba,

b) prílohy č. 4, ak je partnerom verejného sektora právnická osoba.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017.


Lucia Žitňanská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 2a k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 2b k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 6a k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.