Nariadenie vlády č. 126/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

Platnosť od 01.05.2018
Účinnosť od 01.05.2018

126

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. apríla 2018,

ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2014 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 72/2006 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 73/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2006 Z. z. o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 655/2006 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2006 Z. z. o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2006 Z. z. o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 646/2006 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 654/2006 Z. z.,

11. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 206/2006 Z. z. o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,

12. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné zariadenia pred neoprávneným použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,

13. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2014 Z. z.,

14. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2014 Z. z.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2018.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 126 /2018 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 53, 21. 2. 2014).