Zákon č. 502/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.12.2021
Účinnosť od 18.12.2021

OBSAH

502

ZÁKON

zo 7. decembra 2021,

ktorým sa mení zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 341/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 429/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V § 25b ods. 1 sa za slovom „roku“ vypúšťa čiarka a slová „avšak najneskôr do 31. decembra 2021“.

2. V § 25b ods. 3 sa slová „od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „uvedené v schéme pomoci podľa odseku 5 písm. b)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.