44

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2002 bola v Tunise podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť 18. decembra 2006 v súlade s článkom 22.

K oznámeniu č. 44/2007 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Tuniskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako zmluvné strany Dohovoru o medzinárodnej organizácii civilného letectva otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

uvedomujúc si význam leteckej dopravy pre nadväzovanie a zachovanie priateľstva, porozumenie a spoluprácu medzi národmi oboch štátov,

so želaním prispieť k rozvoju medzinárodného civilného letectva,

želajúc si uzavrieť dohodu na účely zriadenia a prevádzkovania leteckých dopravných služieb medzi územiami štátov zmluvných strán a za nimi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

1. pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií – sekciu civilného letectva a v prípade Tuniskej republiky ministra dopravy alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán oprávnený plniť funkcie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,

2. pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody na prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty v súlade s dohodnutou kapacitou,

3. pojem „určené trasy“ znamená trasy určené v prílohe tejto dohody,

4. pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohu a všetky zmeny dohody alebo prílohy,

5. pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam, aký je uvedený v článku 96 Dohovoru,

6. pojem „obvyklé vybavenie“ znamená položky určené na použitie na palube lietadla počas letu vrátane vybavenia na poskytnutie prvej pomoci a prežitie, okrem zásob a vymeniteľných náhradných dielcov,

7. pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane všetkých dodatkov alebo ich zmien prijatých podľa článku 90 Dohovoru, platných pre obe zmluvné strany a všetkých zmien Dohovoru, ktoré nadobudli platnosť podľa článku 94 a) Dohovoru a boli ratifikované oboma zmluvnými stranami,

8. pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť alebo spoločnosti určené a oprávnené v súlade s článkom 3 (Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie) tejto dohody,

9. pojem „náhradné dielce“ znamená súčiastky určené na opravu alebo výmenu na montáž do lietadla vrátane motorov,

10. pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za ktorých tieto ceny platia, vrátane podmienok a cien agentúr za iné pridružené služby s výnimkou podmienok a úhrad za prepravu pošty,

11. pojem „územie“ vo vzťahu k štátu má význam, aký je uvedený v článku 2 Dohovoru,

12. pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla používaného na takéto služby vynásobenú frekvenciou letov tohto lietadla za dané obdobie na trase alebo úseku trasy.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode, ktoré umožnia určeným leteckým spoločnostiam jej štátu zriadiť a poskytovať medzinárodné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe.

2. Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má podľa ustanovení tejto dohody tieto práva:

a) právo prelietať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,

c) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany pri poskytovaní dohodnutých služieb na účely nastupovania a vystupovania cestujúcich alebo nakladania a vykladania batožiny, nákladu a pošty.

3. Letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany, ktoré neboli určené podľa článku 3 (Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie), majú takisto práva určené v odsekoch 2 písm. a) a b).

4. Ustanovenia odseku 2 neoprávňujú určenú leteckú spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany nakladať na území štátu druhej zmluvnej strany cestujúcich, batožinu, náklad a poštu a prepravovať ich za odmenu alebo prenájom do iného bodu na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomne diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane leteckú spoločnosť alebo spoločnosti na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách, najviac však jednu spoločnosť na každú trasu, a zrušiť alebo zmeniť písomne ktorékoľvek určenie leteckej spoločnosti.

2. Na základe prevádzkového povolenia vydaného vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany možno kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby na celej trase alebo jej úseku, ak

a) zmluvná strana, ktorej boli práva udelené, určila leteckú spoločnosť pre určenú trasu v súlade s odsekom 1,

b) zmluvná strana udeľujúca tieto práva bez meškania vydala tejto leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami článku 4 (Zrušenie alebo obmedzenie prevádzkového povolenia),

c) platia tarify určené v súlade s ustanoveniami článku 11 (Tarify),

d) bol schválený letový poriadok predložený v súlade s ustanoveniami článku 12 (Letový poriadok).

3. Na účely vydania prevádzkového povolenia podľa odseku 2 môžu vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany požadovať od určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, aby preukázali, že sú spôsobilé plniť podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré tieto orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo neakceptovať určenie leteckej spoločnosti, odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia uvedeného v odseku 2 alebo uložiť podmienky, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní práv určených v článku 2 tejto dohody určenými leteckými spoločnosťami vždy vtedy, keď táto zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola týchto leteckých spoločností prináležia zmluvnej strane, ktorá letecké spoločnosti určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

Článok 4

Zrušenie a obmedzenie prevádzkového povolenia

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú vzhľadom na určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany právo neposkytnúť, zrušiť alebo pozastaviť prevádzkové povolenie uvedené v článku 3 (Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie), ako aj dočasne alebo trvalo uložiť podmienky, ak

a) uvedená letecká spoločnosť nie je spôsobilá plniť alebo nedodržiava zákony a iné právne predpisy, ktoré vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany v súlade s Dohovorom obvykle uplatňujú,

b) vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany nie sú presvedčené o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo

c) táto letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Práva uvedené v odseku 1 sa uplatnia až po konzultáciách s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s článkom 17 (Konzultácie), ak nie je nevyhnutné ihneď prijať opatrenia proti ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt a odlet lietadiel z územia jej štátu poskytujúcich medzinárodné letecké dopravné služby alebo ktoré upravujú prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel, platia aj pre lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany a tieto lietadlá ich budú dodržiavať pri prílete, pobyte a odlete z územia štátu prvej zmluvnej strany.

2. Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup, pobyt a odlet z územia jej štátu cestujúcich, batožiny, nákladu alebo pošty (vrátane predpisov týkajúcich sa vstupu, colného vybavovania, bezpečnosti letectva, prisťahovalectva, pasovej, colnej, zdravotníckej a hygienickej kontroly alebo v prípade pošty týkajúcich sa poštových predpisov), sa pri prílete, pobyte a odlete z územia štátu prvej zmluvnej strany vzťahujú aj na cestujúcich, batožinu, posádku, náklad alebo poštu prepravované určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. Ak prepravovaná osoba nespĺňa zákony a iné právne predpisy na vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na svoje vlastné náklady prepraviť takého cestujúceho späť.

3. Pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov uvedených v tomto článku nebude žiadna zo zmluvných strán preferovať svoju vlastnú alebo inú leteckú spoločnosť pred určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Priamy tranzit

Cestujúci, batožina, náklad a pošta prepravované cez územie štátu zmluvnej strany priamym tranzitom a neopúšťajúce priestory letiska na to určené sa s výnimkou bezpečnostných opatrení, kontroly drog alebo iných výnimočných okolností podrobia len zjednodušenej kontrole.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencií

1. Platné osvedčenia o spôsobilosti lietadiel na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uznáva za platné aj druhá zmluvná strana na účely poskytovania dohodnutých služieb, ak požiadavky na vydanie osvedčení alebo licencií alebo na ich vyhlásenie za platné zodpovedajú minimálnym normám určeným v Dohovore.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať platnosť osvedčení alebo licencií, ktoré príslušníkom jej štátu vydala druhá zmluvná strana, na účely letov uskutočnených v súlade s právami udelenými podľa odseku 2 článku 2 (Udelenie práv).

3. Ak sa práva alebo podmienky osvedčení alebo licencií, vydaných alebo vyhlásených za platné jednou zmluvnou stranou, odchyľujú od noriem určených v Dohovore bez ohľadu na to, či boli tieto odchýlky predložené Medzinárodnej organizácii civilného letectva, môžu vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany bez obmedzenia práv prvej zmluvnej strany požiadať vládne orgány civilného letectva prvej zmluvnej strany o konzultácie v súlade s článkom 17 (Konzultácie), aby sa presvedčili, že táto odchýlka je pre nich prijateľná.

Článok 8

Clá a iné platby

1. Lietadlá poskytujúce dohodnuté služby určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany, ako aj obvyklé palubné vybavenie, zásoby pohonných hmôt, mazív (vrátane hydraulických kvapalín), spotrebné technické zásoby, náhradné dielce (vrátane motorov), zásoby lietadla (vrátane potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim počas letu v obmedzených množstvách) a ďalšie položky určené na použitie alebo použité výlučne v súvislosti s prevádzkou a obsluhou, ktoré sa nachádzajú na palube lietadla, sa pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodzujú od cla, spotrebnej dane, dane z pridanej hodnoty a iných platieb, ak toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla, kým sa nevyvezú späť, alebo sa skonzumujú počas letu nad územím, nad ktorým sa vykonávajú dohodnuté služby.

2. Od rovnakých vnútroštátnych alebo miestnych ciel a platieb s výnimkou platieb za poskytované služby sa oslobodzujú

a) zásoby lietadla vzaté na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany v množstvách, ktoré môžu určiť príslušné orgány štátu tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadla poskytujúceho medzinárodné letecké dopravné služby určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany,

b) náhradné dielce (vrátane motorov) a obvyklé palubné vybavenie dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby alebo opravy lietadla štátu druhej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby,

c) pohonné hmoty, mazivá (vrátane hydraulických kvapalín) určené na zásobovanie lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby, aj keď majú byť tieto zásoby použité na časti letu uskutočneného nad územím štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom boli vzaté na palubu,

d) batožina a náklad prepravované priamym tranzitom.

3. Položky uvedené v odseku 2 písm. a), b), c) a d) možno colne prehliadnuť alebo skontrolovať.

4. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj náhradné dielce (vrátane motorov), zásoby lietadla, zásoby pohonných hmôt, mazív (vrátane hydraulických kvapalín) a iné položky uvedené v odseku 1 obvykle sa nachádzajúce na palube lietadla prevádzkovaného určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu. V takom prípade ich možno uskladniť pod dohľadom colných orgánov dovtedy, kým sa nevyvezú alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi a postupmi platnými v štáte tejto zmluvnej strany.

5. Oslobodenie podľa tohto článku bude platiť aj vtedy, ak určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany uzavrie dohodu s inou leteckou spoločnosťou alebo spoločnosťami o zapožičaní alebo preprave na územie štátu druhej zmluvnej strany položiek uvedených v odsekoch 1 a 2 a druhá zmluvná strana udelila aj tejto leteckej spoločnosti alebo spoločnostiam rovnaké oslobodenie.

Článok 9

Prevádzka a kapacita

1. Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má rovnakú a spravodlivú príležitosť na poskytovanie dohodnutých služieb a každá zmluvná strana prijme príslušné opatrenia v rámci vnútroštátneho právneho poriadku svojho štátu na zabránenie všetkým formám diskriminácie a nekalej súťaže alebo bezohľadným praktikám, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konkurenčné postavenie určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany pri uplatňovaní práv a nárokov určených v tejto dohode.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany zohľadňovať záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnila služby, ktoré táto druhá letecká spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo jej časti.

3. Kapacita poskytovaná určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán musí byť rovnako rozdelená pre každú určenú trasu a musí úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na prepravu na každej určenej trase, pričom jej prvotným cieľom je zabezpečiť pri dostatočnom činiteli zaťaženia zodpovedajúcu kapacitu tak, aby sa vyhovelo súčasným a odôvodnene predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty, ktoré pochádzajú z územia štátu alebo sú určené na územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

4. Kapacitu, ktorú možno poskytovať podľa tohto článku určenou leteckou spoločnosťou na určenej trase, dohodnú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán pred začatím poskytovania dohodnutých služieb na základe predpokladaných požiadaviek na prepravu.

Článok 10

Obchodná činnosť

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany si môže na základe reciprocity zriaďovať na území štátu druhej zmluvnej strany kancelárie na podporu predaja leteckých dopravných služieb.

2. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže na území štátu druhej zmluvnej strany zamestnávať riadiaci, obchodný, prevádzkový a technický personál, aký potrebuje v súvislosti s poskytovaním leteckých dopravných služieb. V závislosti od požiadaviek na personál má určená letecká spoločnosť právo vybrať si zo svojich zamestnancov alebo môže využiť služby inej organizácie, spoločnosti alebo leteckej spoločnosti prevádzkovanej na území štátu druhej zmluvnej strany a oprávnenej poskytovať také služby na území štátu tejto zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo predávať svoje prepravné služby na území jej štátu priamo alebo prostredníctvom agentov. Každá určená letecká spoločnosť má právo predávať takúto prepravu a každá osoba má právo ju nakupovať podľa platných devízových predpisov.

4. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo uhrádzať miestne náklady na území štátu druhej zmluvnej strany v miestnej mene alebo v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene v súlade s platnými devízovými predpismi.

5. Činnosť uvedená v súlade s odsekmi 1 až 4 podlieha zákonom a iným právnym predpisom štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Tarify

1. Tarify za dohodnuté služby sa určia na primeranej úrovni s ohľadom na príslušné činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakteristiku služieb a na tarify iných leteckých spoločností na ktoromkoľvek úseku určenej trasy.

2. Tarify sa určia podľa týchto ustanovení:

a) Tarify uvedené v odseku 1 spolu s poplatkami za agentúrne služby použité v súvislosti s nimi dohodnú, ak je to možné, určené letecké spoločnosti poskytujúce služby na určených trasách alebo ich úsekoch podľa možnosti pomocou mechanizmu určovania sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

b) Takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch možno túto lehotu na základe dohody týchto orgánov skrátiť.

c) Schválenie taríf možno vydať ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril nesúhlas s tarifami v lehote do tridsiatich (30) dní od ich predloženia podľa písmena b), tarify sa považujú za schválené. Ak sa lehota na predloženie skrátila podľa písmena b), vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota, v ktorej je potrebné vyjadriť nesúhlas, bude kratšia ako tridsať (30) dní.

d) Ak nemožno dohodnúť tarifu podľa ustanovení písmena a) alebo ak v lehote podľa písmena c) jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému orgánu civilného letectva nesúhlas s dohodnutou tarifou podľa ustanovení písmena c), vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarifu vzájomnou dohodou.

e) Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na niektorej tarife predloženej podľa písmena b) alebo na určení tarify podľa písmena d), spor sa vyrieši v súlade s ustanoveniami článku 19 (Riešenie sporov) tejto dohody.

f) Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti, kým sa neurčia nové tarify. Doba platnosti žiadnej z taríf však nebude na základe tohto odseku dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia jej platnosti.

Článok 12

Letový poriadok

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní vopred letový poriadok svojich plánovaných služieb s určením frekvencie letov, typov lietadiel, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť.

2. Všetky dodatočné zmeny schválených letových poriadkov predloží určená letecká spoločnosť na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

3. Ak chce určená letecká spoločnosť prevádzkovať dodatočné lety okrem tých, ktoré boli schválené, musí obdržať povolenie vládnych orgánov civilného letectva príslušnej zmluvnej strany.

Článok 13

Poskytovanie informácií

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany na požiadanie poskytnú alebo zabezpečia u určenej leteckej spoločnosti svojho štátu, aby poskytla vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany také pravidelné alebo iné štatistické údaje, ktoré sa odôvodnene vyžadujú na účely preskúmania poskytovaných dohodnutých služieb vrátane štatistických a iných údajov, ktoré sa týkajú prepráv vykonávaných určenou leteckou spoločnosťou jej štátu medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany a inými bodmi na určených trasách.

Článok 14

Prevod zisku

Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany právo previesť zisk nadobudnutý leteckou spoločnosťou na území štátu prvej zmluvnej strany za prepravu cestujúcich, pošty a nákladu v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene podľa platných devízových predpisov.

Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o platbách, bude platiť táto osobitná dohoda.

Článok 15

Letiskové a iné platby

1. Každá zmluvná strana zabezpečí, že poplatky za používanie verejných letísk a iných navigačných zariadení, ktoré vyberá alebo dovolila vyberať príslušným orgánom od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, sú primerané a spravodlivé.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude vyberať alebo nedovolí vyberať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany vyššie poplatky, ako vyberá od určených leteckých spoločností svojho štátu poskytujúcich obdobné medzinárodné letecké dopravné služby a používajúcich obdobné letiskové a pomocné zariadenia a služby.

Článok 16

Bezpečnosť leteckej dopravy

1.V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich záväzky na ochranu vzájomných vzťahov, bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzovania svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk, leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a označila ich ako dodatky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3 tohto článku, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, pobyte alebo odlete z územia štátu tejto druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zabezpečí, že na území jej štátu sa budú účinne aplikovať vhodné opatrenia na ochranu lietadla na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom alebo počas nastupovania alebo nakladania do lietadla. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať požiadavky druhej zmluvnej strany na odôvodnené osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo na odstránenie hrozby.

Článok 17

Konzultácie

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie týkajúce sa vykonávania, výkladu používania alebo zmeny tejto dohody, alebo jej dodržiavania.

2. Konzultácie, ktoré môžu byť vo forme diskusií alebo korešpondencie, sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa nedohodne inak.

Článok 18

Zmeny dohody

1. Ak niektorá zmluvná strana považuje za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, dohodne túto zmenu v súlade s ustanoveniami článku 17 (Konzultácie). Zmena nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie podmienok ustanovených príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 môžu zmeny prílohy k tejto dohode dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Tieto zmeny sa budú používať odo dňa, keď boli dohodnuté, a nadobudnú platnosť dňom výmeny diplomatických nót.

3. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o leteckej doprave, táto dohoda sa zmení tak, aby vyhovovala ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 19

Riešenie sporov

1. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa ho pokúsia najskôr vyriešiť spoločnými rokovaniami.

2. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na vyriešení, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou. Počas týchto rokovaní sa zachová status quo.

3. Ak sa spor nevyrieši v súlade s odsekmi 1 a 2, na požiadanie niektorej zmluvnej strany sa predloží rozhodcovskému orgánu pozostávajúcemu z troch rozhodcov.

Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a títo dvaja sa dohodnú na vymenovaní tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského orgánu.

Každá zmluvná strana vymenuje svojho rozhodcu v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana prijme oznámenie druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou, v ktorom žiada predložiť spor rozhodcovskému orgánu. Tretí rozhodca, ktorý bude príslušníkom tretieho štátu, bude vymenovaný v lehote šesťdesiatich (60) dní.

Ak niektorá zmluvná strana nevymenuje rozhodcu v stanovenej lehote alebo ak v stanovenej lehote nebude vymenovaný tretí rozhodca, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať prezidenta Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval potrebných rozhodcov, pokiaľ nie je príslušníkom štátu niektorej zo zmluvných strán. V opačnom prípade potrebných rozhodcov vymenuje viceprezident Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva. V takom prípade rozhodca alebo rozhodcovia vymenovaní prezidentom alebo viceprezidentom nesmú byť príslušníkmi štátu alebo nesmú mať trvalý pobyt v štáte niektorej zo zmluvných strán.

4. Rozhodcovský orgán určí rozsah svojej pôsobnosti v súlade s touto dohodou a určí svoj vlastný postup.

5. Podľa rozhodnutia rozhodcovského orgánu budú náklady na rozhodcovské konanie znášať zmluvné strany rovnakým dielom.

6. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať predbežné nariadenia a konečné rozhodnutia rozhodcovského orgánu.

7. Ak jedna zmluvná strana nedodržiava rozhodnutie uvedené v odseku 6, môže druhá zmluvná strana obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť ktorékoľvek práva alebo výsady, ktoré tejto zmluvnej strane udelila podľa tejto dohody.

Článok 20

Registrácia dohody a zmeny

Táto dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 21

Vypovedanie dohody

1. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže každá zmluvná strana druhej zmluvnej strane kedykoľvek diplomatickou cestou oznámiť svoje rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO). Platnosť dohody sa skončí po uplynutí jedného (1) roka odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou.

2. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí jeho prijatie, oznámenie o výpovedi sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa, keď ICAO potvrdí jeho prijatie.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót, v ktorých si obe zmluvné strany diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou skončí platnosť Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave podpísanej v Tunise 1. februára 1963.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, túto dohodu podpísali.

Dané v Tunise 26. novembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu alebo používania tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:
Ján Dömök v. r

Za vládu Tuniskej republiky:
Radhouane Larif v. r..

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách

PLÁN TRÁS

Pre určenú leteckú spoločnosť Slovenskej republiky:

Východiskové
body
Medziľahlé
body
Body na území
Tuniskej republiky
Body za
Body v Slovenskej
republike
ktorékoľvek
body
Tunis
Monastir
ktorékoľvek
body

Pre určenú leteckú spoločnosť Tuniskej republiky:

Východiskové
body
Medziľahlé
body
Body na území
Slovenskej republiky
Body za
Body v Tuniskej
republike
ktorékoľvek
body
Bratislava
Košice
ktorékoľvek
body

Poznámky k trasám, ktoré budú prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami:

1. Letecká spoločnosť môže podľa svojho uváženia vynechať pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch ktorýkoľvek bod na uvedených trasách pod podmienkou, že služby sa končia alebo začínajú na území štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

2. Uplatňovanie práva na piatu leteckú slobodu v medziľahlých bodoch a bodoch za podlieha dohode medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.