Zákon č. 354/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.10.2021
Účinnosť od 01.11.2021

OBSAH

354

ZÁKON

z 21. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 21 znie: „Výcvik leteckého personálu“.

2. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa odsekov 2 a 3, musí byť držiteľom osvedčenia vydaného Dopravným úradom, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Čl. 10a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.

3. V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Výcvik leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonáva na základe povolenia Dopravného úradu osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa § 48 ods. 3 a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení podľa § 19 ods. 4. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania výcviku.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 21 ods. 4 sa slová „leteckej školy“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“ a za slová „o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu“ sa vkladajú slová „podľa odsekov 1 a 2“.

5. V § 48 ods. 1 písmeno m) znie:

m) vydáva osvedčenia podľa § 21 ods. 1, povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa a vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení (§ 21 ods. 1 až 3),“.

6. V § 49 ods. 2 sa za slová „činnosť členov leteckého personálu,“ vkladajú slová „činnosť osôb vykonávajúcich výcvik leteckého personálu,“ a za slová „iné podnikanie v civilnom letectve,“ sa vkladajú slová „poverených dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a dohľadom nad používaním osobitných letísk,“.

7. V § 49 ods. 3 sa za slová „v registri lietadiel“ vkladajú slová „alebo kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia lietajúcich športových zariadení evidovaných podľa § 26 ods. 7“.

8. V § 49 ods. 4 sa za slová „§ 33 ods. 2,“ vkladajú slová „osoby poverené podľa § 19 ods. 4, osoby poverené podľa § 48 ods. 3, držitelia osvedčenia podľa § 21 ods. 1, držitelia povolenia na vykonávanie výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení,“.

9. V § 51 ods. 3 písm. g) sa slová „leteckej školy“ nahrádzajú slovami „podľa § 21 ods. 1“ a za slovom „úradom“ sa vkladajú slová „alebo bez vyhlásenia4)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.