Oznámenie č. 341/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva

Čiastka 104/2014
Platnosť od 05.12.2014
Účinnosť do 31.07.2019
Zrušený 213/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 5. decembra 2014.

341

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 56a ods. 8 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2014 Z. z. vydalo

výnos z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva.

Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva a náležitosti žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. januára 2010 č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva (oznámenie č. 21/2010 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 5. decembra 2014.

Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.