Oznámenie č. 21/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva

Čiastka 12/2010
Platnosť od 21.01.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

21

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 56a ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2009 Z. z. vydalo

výnos z 13. januára 2010 č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva.

Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva a náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Výnos sa uverejní v čiastke 1/2010 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.