Oznámenie č. 252/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

Čiastka 81/2011
Platnosť od 30.07.2011

252

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2010 bol v Luxemburgu podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej.

S podpisom protokolu vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 157 z 2. marca 2011.

S predbežným vykonávaním protokolu vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 4. júla 2011.

V súlade s článkom 9 ods. 1 je protokol predbežne vykonávaný od 24. júna 2010.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.