Zákon č. 341/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z.

Platnosť od 28.11.2020
Účinnosť od 28.11.2020

341

ZÁKON

zo 4. novembra 2020

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 8 sa za slovo „služieb“ vkladá čiarka a slová „podrobnosti o rozsahu a spôsobe konzultácií, podklady na konzultácie“.

2. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25b

Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

(1) Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku, avšak najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti“).

(2) Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 13 ods. 1,

a) ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v odseku 1,

b) ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa odseku 5 písm. a) nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci,

c) ktorý nie je v likvidácii,

d) voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,

e) voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f) ktorého účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,

g) ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,

h) ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

i) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,

j) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní a

k) ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu.83)

(3) Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť za obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021 až do výšky 85 % oprávnených nákladov. Oprávnenými nákladmi sú náklady na obstaranie tovarov a služieb84) a osobné náklady85) spojené s poskytovaním letiskových služieb v období podľa prvej vety.

(4) Oprávnenými nákladmi podľa odseku 3 nie sú náklady, na úhradu alebo refundáciu ktorých sa poskytli alebo sa poskytnú finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy, vyššieho územného celku, obce alebo Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.

(5) Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť na základe

a) elektronicky predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle,

b) schválenej schémy pomoci, na ktorú sa primerane vzťahujú § 20 a 21,

c) schválenia poskytnutia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti podľa § 17 a

d) zmluvy podľa § 18.

(6) Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti nemožno poskytnúť ani použiť na

a) úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa odseku 1,

b) úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom,

c) splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek.

(7) Žiadosť podľa odseku 5 písm. a) predložená na základe výzvy na predloženie žiadosti podľa odseku 9 obsahuje

a) identifikáciu žiadateľa v rozsahu

1. názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,

2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,

b) vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti požaduje,

c) výšku požadovaného príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,

d) číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,

e) štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

f) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že

1. nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, ako je účel uvedený v odseku 1,

2. nie je v likvidácii,

3. voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,

4. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

5. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,

6. poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,

7. nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

8. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní,

9. nie je podnikom v ťažkostiach.83)

(8) Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 písm. a) je

a) prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky od podania žiadosti,

b) kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukazuje,

c) iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti.

(9) Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť dní pred termínom predloženia žiadosti a obsahuje náležitosti najmä podľa § 24 ods. 1 písm. c).

(10) Na poskytovanie príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti sa primerane použijú ustanovenia § 14 ods. 9 a § 22 až 25.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 83 až 85 znejú:

83) Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

84) § 64 a 65 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

85) § 66 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.