Oznámenie č. 392/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. októbra 2000 č. SELP-4246

Čiastka 158/2001
Platnosť od 29.09.2001 do14.09.2005
Zrušený 418/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

392

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 4, § 71a ods. 7 a § 42 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. vydalo

výnos zo 14. septembra 2001 č. SELP-6040, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe (oznámenie č. 370/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. októbra 2000 č. SELP-4246 (oznámenie č. 371/2000 Z. z.).

Výnos upravuje kvalifikačné požiadavky na výkon funkcií s plánovanou práporčíckou, poddôstojníckou, dôstojníckou a generálskou hodnosťou.

Upravuje tiež určenie výšky nákladov vynaložených na materiálne a finančné zabezpečenie žiakov a študentov vojenských škôl. Zároveň upravuje udeľovanie vojenských medailí.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Výnos bude uverejnený v čiastke 32/2001 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.