Oznámenie č. 370/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby

Čiastka 152/2000
Platnosť od 09.11.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

370

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 57 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon vydalo

výnos zo 16. októbra 2000 č. SELP-4245, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby (oznámenie č. 369/1998 Z. z.).

Výnos ustanovuje zdravotné kritériá na posudzovanie povolania osoby na výkon základnej, náhradnej alebo zdokonaľovacej vojenskej služby. Podľa týchto kritérií sa budú posudzovať aj žiadatelia o prijatie na vojenské školy, žiaci vojenských stredných škôl a študenti vysokých vojenských škôl do skončenia základnej služby a žiadatelia o vydanie povolenia na výkon špeciálnych činností v ozbrojených silách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 28/2000 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.