Oznámenie č. 483/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby

Čiastka 186/2010
Platnosť od 17.12.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

483

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. vydalo

výnos z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby (oznámenie č. 123/2009 Z. z.).

Výnosom sa upravuje požadovaná odborná spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve a ustanovujú sa kvalifikačné predpoklady pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba v rezorte obrany tak, aby získané ekonomické vzdelanie profesionálnych vojakov bolo porovnateľné s požadovanou kvalifikáciou a bolo v súlade s potrebami rezortu obrany pri plnení služobných úloh vo finančno-ekonomickej službe.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Výnos bude uverejnený v čiastke 105/2010 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.