Oznámenie č. 371/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe

Čiastka 152/2000
Platnosť od 09.11.2000 do14.09.2005
Zrušený 418/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

371

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 8, § 20 ods. 4, § 31 ods. 3, § 71a ods. 7, § 96 ods. 5, § 107 ods. 7, § 142, § 144 ods. 8 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 122 ods. 4 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. vydalo

výnos z 13. októbra 2000 č. SELP-4246, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766 (oznámenie č. 370/1998 Z. z.), ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

Výnos upravuje najmä kvalifikačné požiadavky na výkon niektorých funkcií profesionálnych vojakov a určuje náhrady nákladov na žiaka vojenskej strednej školy, študenta vojenskej vysokej školy a študenta vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl. Zároveň upravuje udeľovanie študijného voľna profesionálnym vojakom študujúcim popri výkone služby.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 29/2000 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.