Vyhláška č. 559/2008 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 197/2008
Platnosť od 19.12.2008 do30.04.2010
Účinnosť od 01.01.2009 do30.04.2010
Zrušený 161/2010 Z. z.

559

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 24. novembra 2008,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania (ďalej len „klasifikácia“) uvedená v prílohe.

§ 2

Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.


§ 3

Zrušujú sa:

1. vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 571/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania,

2. vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie v znení vyhlášky č. 460/2004 Z. z.,

3. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 339/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve v znení opatrenia č. 292/2000 Z. z.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 559/2008 Z. z.

   Štatistická klasifikácia odborov vzdelania  
 Kód  NázovCharakteristikast. vz.
 1  Prírodné vedy  
 11  Fyzikálno-matematické vedy  
1101900matematická logika a základy matematiky 6
1102900algebra a teória čísiel 6
1104800matematická analýza 5A
1104900matematická analýza 6
1105800približné a numerické metódy 5A
1106800pravdepodobnosť a matematická štatistika 5A
1106900pravdepodobnosť a matematická štatistika 6
1107900numerická analýza a vedecko-technické výpočty 6
1108800teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov 5A
1110800matematická informatika 5A
1111900diskrétna matematika 6
1113700matematika/Bc/5A
1113701matematika – štatistické metódy a informačné systémy /Bc/5A
1113702matematika – matematické a informačné metódy v ekonómii/Bc/5A
1113703matematika – matematická štatistika a finančná matematika/Bc/5A
1113710matematika – matematika – geografia/Bc/5A
1113711matematika – matematika – fyzika/Bc/5A
1113712matematika – matematika – chémia/Bc/5A
1113713matematika – matematika – biológia/Bc/5A
1113714matematika – matematika – informatika/Bc/5A
1113718matematika – matematika – psychológia 5A
1113719matematika – matematika – filozofia/Bc/5A
1113721matematika – matematika – slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
1113731matematika – matematika – britské a americké štúdiá/Bc/5A
1113800matematika 5A
1113803matematika – matematická štatistika a finančná matematika 5A
1113804matematika – ekonomická a finančná matematika 5A
1113805matematika – informatická matematika 5A
1113806matematika – manažérska matematika 5A
1113807matematika – matematické štruktúry 5A
1113808matematika – matematická analýza 5A
1113809matematika – numerická analýza a vedecko-technické výpočty 5A
1113815matematika – počítačová grafika a geometria 5A
1114700aplikovaná matematika /Bc/5A
1114703aplikovaná matematika – ekonomická a finančná matematika/Bc/5A
1114704aplikovaná matematika – matematické a informačné metódy v ekonómii/Bc/5A
1114705aplikovaná matematika – manažérska matematika /Bc/5A
1114706aplikovaná matematika – matematicko-počítačové modelovanie/Bc/5A
1114708aplikovaná matematika – matematika – priemyselné aplikácie/Bc/5A
1114800aplikovaná matematika 5A
1114803aplikovaná matematika – ekonomická a finančná matematika 5A
1114805aplikovaná matematika – manažérska matematika 5A
1114806aplikovaná matematika – matematicko-počítačové modelovanie 5A
1114807aplikovaná matematika – matematické modelovanie 5A
1114900aplikovaná matematika 6
1115800matematické inžinierstvo 5A
1116900geometria a topológia 6
1117900teória vyučovania matematiky 6
1118800ekonomika a finančná matematika 5A
1121900všeobecná fyzika a matematická fyzika 6
1122900fyzika kondenzovaných látok a akustika 6
1122902fyzika kondenzovaných látok a akustika – fyzika materiálov 6
1122903fyzika kondenzovaných látok a akustika – fyzika kondenzovaných látok 6
1123900kvantová elektronika a optika 6
1124900jadrová a subjadrová fyzika 6
1125800fyzika plazmy 5A
1125900fyzika plazmy 6
1140600astronómia/PŠ/4A
1140900astronómia 6
1140902astronómia – astronómia a astrofyzika 6
1141900astrofyzika 6
1145900geofyzika 6
1155900meteorológia a klimatológia 6
1156900chemická fyzika (aj pre chemické vedy) 6
1157900biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke a chemické vedy) 6
1160700fyzika/Bc/5A
1160701fyzika – astronómia a astrofyzika/Bc/5A
1160702fyzika – fyzikálne a technické merania/Bc/5A
1160704fyzika – experimentálna fyzika/Bc/5A
1160705fyzika – fyzika materiálov/Bc/5A
1160706fyzika – biomedicínska fyzika/Bc/5A
1160711fyzika – počítačové modelovanie v prírodných vedách/Bc/5A
1160713fyzika – fyzika – geografia/Bc/5A
1160714fyzika – fyzika – chémia/Bc/5A
1160715fyzika – fyzika – biológia/Bc/5A
1160716fyzika – environmentálna fyzika/Bc/5A
1160717fyzika – fyzika – filozofia/Bc/5A
1160718fyzika – fyzika – psychológia/Bc/5A
1160719fyzika – fyzika – informatika/Bc/5A
1160729fyzika – fyzika – slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
1160731fyzika – fyzika – britské a americké štúdiá/Bc/5A
1160800fyzika 5A
1160801fyzika – astronómia a astrofyzika 5A
1160803fyzika – teoretická fyzika 5A
1160805fyzika – fyzika materiálov 5A
1160806fyzika – biomedicínska fyzika 5A
1160807fyzika – jadrová a subjadrová fyzika 5A
1160808fyzika – biofyzika 5A
1160809fyzika – fyzika kondenzovaných látok 5A
1160810fyzika – fyzika tuhých látok 5A
1160812fyzika – biofyzika a chemická fyzika 5A
1160821fyzika – fyzika plazmy 5A
1160822fyzika – optika a lasery 5A
1160824fyzika – geofyzika 5A
1160826fyzika – meteorológia a klimatológia 5A
1160900fyzika 6
1161800fyzika materiálov 5A
1163800fyzika hraničných odborov 5A
1164800fyzika pevných látok 5A
1165900teória vyučovania fyziky 6
1166800biofyzika a chemická fyzika 5A
1167800jadrová fyzika 5A
1168800fyzikálna elektronika a mikroelektronika 5A
1169800optika a optoelektronika 5A
1170800fyzikálna elektronika a optika 5A
1180900teoretická informatika 6
1181900teória vyučovania informatiky   6
 12  Geologické vedy  
1201700geológia/Bc/5A
1201707geológia – technická mineralógia – gemológia /Bc/5A
1201800geológia 5A
1201801geológia – aplikovaná a environmentálna geofyzika 5A
1201802geológia – environmentálna geológia 5A
1201803geológia – inžinierska geológia a hydrogeológia 5A
1201804geológia – základná a ložisková geológia 5A
1201805geológia – geochémia 5A
1201806geológia – paleontológia 5A
1201808geológia – ložisková geológia 5A
1201809geológia – mineralógia a petrológia 5A
1201811geológia – všeobecná geológia a tektonika 5A
1201813geológia – pedológia 5A
1201900geológia 6
1202900hydrogeológia 6
1203900inžinierska geológia 6
1204900ložisková geológia, ekonomická geológia 6
1205800geochémia 5A
1205900geochémia 6
1206800geológia a geochémia 5A
1207900mineralógia 6
1208800užitá geofyzika 5A
1209800inžinierska geológia a hydrogeológia 5A
1211800aplikovaná geofyzika 5A
1211900aplikovaná geofyzika 6
1214900ložisková geológia 6
1220900paleontológia 6
1220902paleontológia – všeobecná geológia 6
1225900petrológia 6
1226900tektonika 6
1228800ložisková geológia a aplikovaná geofyzika   5A
 13  Geografické vedy  
1301900fyzická geografia a geoekológia 6
1302900humánna geografia 6
1303900regionálna geografia 6
1303902regionálna geografia – regionálna geografia a regionálny rozvoj 6
1304800kartografia (aj technické vedy) 5A
1305900kartografia a geoinformatika 6
1306900historická geografia 6
1307900politická geografia 6
1309900demografia 6
1313700geografia a kartografia /Bc/5A
1313706geografia a kartografia – geografické informačné systémy /Bc/5A
1313800geografia a kartografia 5A
1313801geografia a kartografia – humánna geografia 5A
1313802geografia a kartografia – fyzická geografia a geoekológia 5A
1313803geografia a kartografia – kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 5A
1313804geografia a kartografia – regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny 5A
1313805geografia a kartografia – demogeografia a demografia 5A
1313806geografia a kartografia – geografické informačné systémy 5A
1314700geografia a verejná správa/Bc/5A
1316700geografia/Bc/5A
1316702geografia – geografia v regionálnom rozvoji/Bc/5A
1316703geografia – geografia a kartografia/Bc/5A
1316709geografia – štruktúra krajiny a jej transformácia/Bc/5A
1316710geografia – geografia–štruktúra krajiny a jej transformácia/Bc/5A
1316711geografia – geografia a krajinná ekológia/Bc/5A
1316712geografia – geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia/Bc/5A
1316714geografia – geografia v administratíve/Bc/5A
1316716geografia – sociálna geografia/Bc/5A
1316719geografia – geografia – informatika/Bc/5A
1316721geografia – geografia a filozofia/Bc/5A
1316723geografia – geografia – psychológia/Bc/5A
1316729geografia – geografia – slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
1316731geografia – geografia – britské a americké štúdiá/Bc/5A
1316800geografia 5A
1316802geografia – geografia v regionálnom rozvoji 5A
1316804geografia – geoekológia a krajinné plánovanie 5A
1316805geografia – fyzická geografia a geoekológia 5A
1316806geografia – geografická kartografia, geoinformatika a DPZ 5A
1316807geografia – humánna geografia a demografia 5A
1316808geografia – regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 5A
1316815geografia – humánna geografia v administratíve 5A
1321700geografické informačné systémy    /Bc/5A
 14  Chemické vedy  
1401800anorganická chémia 5A
1401900anorganická chémia 6
1401902anorganická chémia – materiálová chémia 6
1402800organická chémia 5A
1402900organická chémia 6
1402902organická chémia – bioorganická chémia 6
1402903organická chémia – environmentálna chémia 6
1403800analytická chémia 5A
1403900analytická chémia 6
1403901analytická chémia – aplikovaná analytická chémia 6
1404800fyzikálna chémia 5A
1404900fyzikálna chémia 6
1405900makromolekulová chémia 6
1407800jadrová chémia 5A
1407900jadrová chémia 6
1410800biochémia 5A
1410900biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1410902biochémia – veterinárna biochémia 6
1411800biochémia a biotechnológia 5A
1415800chémia a biochémia 5A
1420700chémia/Bc/5A
1420703chémia – biochémia/Bc/5A
1420707chémia – environmentálna chémia/Bc/5A
1420709chémia – chémia životného prostredia/Bc/5A
1420710chémia – chémia a medicínska chémia/Bc/5A
1420715chémia – chémia a aplikovaná chémia/Bc/5A
1420717chémia – chémia – geografia/Bc/5A
1420719chémia – chémia – informatika/Bc/5A
1420725chémia – radiačná a chemická ochrana/Bc/5A
1420727chémia – chémia – filozofia/Bc/5A
1420728chémia – chémia – psychológia/Bc/5A
1420729chémia – chémia – slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
1420731chémia – chémia – britské a americké štúdiá/Bc/5A
1420800chémia 5A
1420801chémia – analytická chémia 5A
1420802chémia – anorganická chémia 5A
1420803chémia – biochémia 5A
1420804chémia – fyzikálna chémia 5A
1420805chémia – jadrová chémia a rádioekológia 5A
1420806chémia – organická chémia 5A
1420807chémia – environmentálna chémia 5A
1420808chémia – biotechnológie 5A
1420811chémia – technická chémia 5A
1420812chémia – materiálová chémia 5A
1420813chémia – fyzikálna a chemická analýza odpadových materiálov 5A
1420814chémia – teoretická a počítačová chémia 5A
1420821chémia – aplikovaná chémia a biotechnológie 5A
1420823chémia – bioorganická chémia   5A
 15  Biologické vedy  
1501800všeobecná biológia (aj lekárske vedy) 5A
1501900všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1502900molekulárna biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1503900genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1503902genetika – genotoxikológia 6
1505800fyziológia rastlín 5A
1505900fyziológia rastlín 6
1506900zoológia 6
1506902zoológia – aplikovaná biológia 6
1507800botanika 5A
1507900botanika 6
1508900hydrobiológia 6
1509900entomológia 6
1510800mikrobiológia 5A
1510900mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1511900virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1512900parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1513900mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1514900onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1515900imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1516800antropológia 5A
1516900antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
1517900fyziológia živočíchov (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1518800genetické manipulácie 5A
1521800ekológia 5A
1521900ekológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy) 6
1522800aplikovaná ekológia 5A
1523800ekológia lesa 5A
1524800všeobecná ekológia 5A
1525900pedológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1526900etológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
1530800špeciálna biológia a ekológia 5A
1532800molekulárna biológia a genetika 5A
1536700biológia/Bc/5A
1536713biológia – systematická biológia a ekológia/Bc/5A
1536718biológia – aplikovaná biológia/Bc/5A
1536729biológia – biológia – slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
1536731biológia – biológia – britské a americké štúdiá/Bc/5A
1536733biológia – biológia – chémia/Bc/5A
1536735biológia – biológia – geografia/Bc/5A
1536737biológia – biológia – informatika/Bc/5A
1536741biológia – biológia – filozofia/Bc/5A
1536742biológia – biológia – psychológia/Bc/5A
1536800biológia 5A
1536801biológia – antropológia 5A
1536802biológia – botanika 5A
1536803biológia – cytológia 5A
1536804biológia – ekológia 5A
1536805biológia – fyziológia rastlín 5A
1536806biológia – mikrobiológia 5A
1536807biológia – molekulárna biológia 5A
1536808biológia – virológia 5A
1536809biológia – zoológia 5A
1536810biológia – živočíšna fyziológia a etológia 5A
1536811biológia – biotechnológia 5A
1536812biológia – genetika 5A
1536814biológia – bunková a molekulová biológia a genetika 5A
1536815biológia – zoológia a fyziológia živočíchov 5A
1536816biológia – botanika a fyziológia rastlín 5A
1536818biológia – aplikovaná biológia 5A
1536819biológia – fyziológia živočíchov a etológia 5A
1536821biológia – genotoxikológia 5A
1536825biológia – ochrana diverzity biologických systémov 5A
1536826biológia – aplikovaná a environmentálna geofyzika 5A
1536828biológia – fyziológia živočíchov 5A
1538700aplikovaná biológia/Bc/5A
1538800aplikovaná biológia 5A
1545900molekulárna cytológia 6
1545902molekulárna cytológia – bunková biológia   6
 16  Ochrana životného prostredia  
1601700environmentalistika/Bc/5A
1601800environmentalistika 5A
1601801environmentalistika – ekosozológia a fyziotaktika 5A
1601802environmentalistika – environmentálna geochémia 5A
1601803environmentalistika – environmentálne plánovanie a manažment 5A
1601804environmentalistika – pedológia 5A
1603700hodnotenie kvality životného prostredia /Bc/5A
1604700environmentálna výchova/Bc/5A
1605700environmentálna ekológia/Bc/5A
1605701environmentálna ekológia – environmentálna výchova/Bc/5A
1605704environmentálna ekológia – ekochémia/Bc/5A
1605705environmentálna ekológia – muzeológia/Bc/5A
1605706environmentálna ekológia – environmentálna chémia/Bc/5A
1605800environmentálna ekológia 5A
1605801environmentálna ekológia – environmentálna výchova 5A
1605802environmentálna ekológia – ekomuzeológia 5A
1605803environmentálna ekológia – krajinná ekológia 5A
1605804environmentálna ekológia – ekochémia 5A
1605806environmentálna ekológia – environmentálna chémia 5A
1612700environmentálne inžinierstvo/Bc/5A
1612702environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov/Bc/5A
1612704environmentálne inžinierstvo – environmentálne inžinierstvo stavieb/Bc/5A
1612705environmentálne inžinierstvo – inžinierstvo životného prostredia/Bc/5A
1612709environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia/Bc/5A
1612800environmentálne inžinierstvo 5A
1612802environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov 5A
1612803environmentálne inžinierstvo – environmentálna analýza 5A
1612806environmentálne inžinierstvo – environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo 5A
1612807environmentálne inžinierstvo – stavby s environmentálnym určením 5A
1612809environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia 5A
1612900environmentálne inžinierstvo 6
1612902environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov 6
1612904environmentálne inžinierstvo – environmentálne inžinierstvo stavieb 6
1612909environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia 6
1615700environmentálny manažment/Bc/5A
1615702environmentálny manažment – manažment prírodných zdrojov/Bc/5A
1615703environmentálny manažment – manažment životného prostredia/Bc/5A
1615705environmentálny manažment – environmentálny manažment múzejných zariadení/Bc/5A
1615706environmentálny manažment – environmentálny manažment výchovných zariadení/Bc/5A
1615709environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo/Bc/5A
1615711environmentálny manažment – riadenie životného prostredia/Bc/5A
1615800environmentálny manažment 5A
1615802environmentálny manažment – manažment prírodných zdrojov 5A
1615805environmentálny manažment – environmentálny manažment múzejných zariadení 5A
1615806environmentálny manažment – environmentálny manažment výchovných zariadení 5A
1615807environmentálny manažment – environmentálne plánovanie a manažment 5A
1615809environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo 5A
1615900environmentálny manažment 6
1615901environmentálny manažment – environmentálna politika v organizáciách 6
1620800technológia životného prostredia 5A
1622700všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií/Bc/5A
1622702všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia/Bc/5A
1622703všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity/Bc/5A
1622800všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 5A
1622802všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia 5A
1622803všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity 5A
1622900všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 6
1622901všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – environmentálna ekológia 6
1622903všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity 6
1624700synekológia/Bc/5A
1624702synekológia – systémová ekológia/Bc/5A
1624800synekológia 5A
1624802synekológia – systémová ekológia 5A
1626700ochrana a využívanie krajiny/Bc/5A
1626704ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika/Bc/5A
1626705ochrana a využívanie krajiny – ekológia a využívanie krajiny/Bc/5A
1626706ochrana a využívanie krajiny – starostlivosť o krajinu/Bc/5A
1626709ochrana a využívanie krajiny – stráž prírody/Bc/5A
1626710ochrana a využívanie krajiny – životné prostredie a regionálny rozvoj/Bc/5A
1626711ochrana a využívanie krajiny – životné prostredie/Bc/5A
1626800ochrana a využívanie krajiny 5A
1626803ochrana a využívanie krajiny – ochrana a využívanie prírody a krajiny 5A
1626804ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika 5A
1626807ochrana a využívanie krajiny – environmentálna geochémia 5A
1626900ochrana a využívanie krajiny 6
1626902ochrana a využívanie krajiny – ochrana prírody a biodiverzity 6
1626904ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika   6
 2  Technické vedy a náuky  
 21  Baníctvo a banícka geológia  
2101800dobývanie ložísk úžitkových nerastov 5A
2102900banské meračstvo a geodézia 6
2104900dobývanie ložísk nerastov a geotechnika 6
2105800riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5A
2105900riadenie procesov získavania a spracovania surovín 6
2106800banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 5A
2106900banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 6
2107800dobývanie ložísk, využívanie a ochrana zemských zdrojov 5A
2108800vŕtanie, ťažba a uskladnenie uhlia 5A
2110800hlbinné dobývanie ložísk nerastov 5A
2111800lomové dobývanie ložísk nerastov 5A
2114800meračstvo, geodézia a kartografia 5A
2116800získavanie a spracovania surovín, informatizácia procesov 5A
2118700získavanie a spracovanie zemských zdrojov/Bc/5A
2118703získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín/Bc/5A
2118704získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo zemských zdrojov/Bc/5A
2118705získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie alternatívnych zdrojov energie/Bc/5A
2118706získavanie a spracovanie zemských zdrojov – informatizácia procesov získavania a spracovania surovín /Bc/5A
2118708získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie dopravy surovín/Bc/5A
2118711získavanie a spracovanie zemských zdrojov – geoturizmus/Bc/5A
2118714získavanie a spracovanie zemských zdrojov – hospodárenie s vodou v komunálnej sfére/Bc/5A
2118715získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie procesov/Bc/5A
2118800získavanie a spracovanie zemských zdrojov 5A
2118804získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo zemských zdrojov 5A
2118805získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie alternatívnych zdrojov energie 5A
2118806získavanie a spracovanie zemských zdrojov – informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 5A
2118808získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie dopravy surovín 5A
2118811získavanie a spracovanie zemských zdrojov – geoturizmus 5A
2118900získavanie a spracovanie zemských zdrojov 6
2118901získavanie a spracovanie zemských zdrojov – ekonomika zemských zdrojov 6
2118902získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie a ochrana zemských zdrojov 6
2118916získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie procesov získavania a spracovania surovín 6
2120800technika a technológia ložiskových geologických prác 5A
2121700banská geológia a geologický prieskum/Bc/5A
2121703banská geológia a geologický prieskum – geológia a regionálny rozvoj/Bc/5A
2121705banská geológia a geologický prieskum – geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov/Bc/5A
2121708banská geológia a geologický prieskum – technológie v naftárenskom
a plynárenskom priemysle
/Bc/5A
2121800banská geológia a geologický prieskum 5A
2121802banská geológia a geologický prieskum – geologické inžinierstvo 5A
2121805banská geológia a geologický prieskum – geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov 5A
2121808banská geológia a geologický prieskum – technológie v naftárenskom
a plynárenskom priemysle
 5A
2121900banská geológia a geologický prieskum 6
2123800úprava nerastných surovín 5A
2124800ekonomika a riadenie baníctva 5A
2130800automatizované systémy riadenia v baníctve 5A
2131800geoinformatika 5A
2132800mineralurgia a environmentálne technológie 5A
2132900mineralurgia a environmentálne technológie 6
2133700mineralurgia/Bc/5A
2133703mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie/Bc/5A
2133800mineralurgia 5A
2133803mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie 5A
2134700spracovanie a recyklácia odpadov/Bc/5A
2140800baníctvo a banícka geológia 5A
2141600geológia a baníctvo 3A*)
2141601geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia 3A*)
2141602geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia 3A*)
2141603geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia 3A*)
2141604geológia a baníctvo – prieskum ložísk 3A*)
2141605geológia a baníctvo – dobývanie ložísk 3A*)
2141606geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo 3A*)
2141607geológia a baníctvo – vŕtanie 3A*)
2141608geológia a baníctvo – úpravníctvo 3A*)
2147600kamenárstvo 3A*)
2147601kamenárstvo – výroba drveného a ťaženého kameniva 3A*)
2147602kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba 3A*)
2147603kamenárstvo – manažment a marketing v kameňopriemysle 3A*)
2150700údržba a diagnostika strojov/Bc/5A
2153400baníctvo 3A
2153700baníctvo/Bc/5A
2153703baníctvo – baníctvo a geotechnika/Bc/5A
2153707baníctvo – záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika/Bc/5A
2153800baníctvo 5A
2153802baníctvo – ťažba nerastných surovín 5A
2153805baníctvo – technológie baníctva a tunelárstva 5A
2153900baníctvo 6
2153901baníctvo – ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 6
2156700geopropagácia krajiny 5B
2157600geológia, geotechnika a environmentalistika 3A*)
2160800geoprieskum 5A
2164800geologické inžinierstvo 5A
2166800využitie a ochrana zemných zdrojov 5A
2176200mechanik banských prevádzok 3C
2181800inžiniersky manažment 5A
2183800technologický manažment 5A
2187700krajinná geopropagácia/Bc/5A
2191800riadenia výrobných procesov 5A
2195800podzemné staviteľstvo a geotechnika 5A
2197200banský priemysel/ŠP/3C
2197201banský priemysel – banské práce/ŠP/3C
2197202banský priemysel – hlbinné dobývanie/ŠP/3C
2198800meračstvo a inžinierska geodézia   5A
 22  Hutníctvo  
2201900hutníctvo kovov 6
2202900chemická metalurgia 6
2203900fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) 6
2210800hutníctvo železa a ocele 5A
2212800hutníctvo neželezných kovov 5A
2214800náuka o kovoch a tvárnenie kovov 5A
2215800energetické inžinierstvo 5A
2215801energetické inžinierstvo – doprava a využitie plynu 5A
2215802energetické inžinierstvo – tepelná energetika 5A
2217800ekonomika a manažment v priemysle 5A
2220800automatizované systémy riadenia v hutníctve 5A
2226800materiálové inžinierstvo 5A
2226801materiálové inžinierstvo – hutnícke tvárnenie kovov 5A
2226802materiálové inžinierstvo – materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov 5A
2234600zlievačstvo 3A*)
2234601zlievačstvo – prevádzka zlievarní 3A*)
2234602zlievačstvo – netradičné spôsoby zlievačskej výroby 3A*)
2234603zlievačstvo – riadenie priemyselných podnikov 3A*)
2234800zlievačstvo 5A
2235600hutníctvo 3A*)
2235601hutníctvo – výroba kovov 3A*)
2235602hutníctvo – tvárnenie kovov 3A*)
2235603hutníctvo – kovové a nekovové materiály 3A*)
2235604hutníctvo – ekológia v hutníctve 3A*)
2235605hutníctvo – riadenie priemyselných podnikov 3A*)
2235606hutníctvo – tepelná energetika 3A*)
2235607hutníctvo – výskyt a spracúvanie druhotných surovín 3A*)
2235608hutníctvo – keramické materiály 3A*)
2235609hutníctvo – výroba neželezných kovov 3A*)
2235700hutníctvo /Bc/5A
2235800hutníctvo 5A
2235801hutníctvo – hutníctvo železa a ocele 5A
2235802hutníctvo – zlievarenstvo 5A
2235803hutníctvo – hutníctvo neželezných kovov 5A
2236800tvárnenie kovov 5A
2237800technológia hutníckej keramiky 5A
2238800priemyselná keramika 5A
2238801priemyselná keramika – technická keramika a sklo 5A
2238802priemyselná keramika – žiaruvzdorná keramika 5A
2239800technológia keramických materiálov 5A
2241600polytechnika 3A*)
2241700polytechnika 5B
2262400hutník operátor 3A*)
2262401hutník operátor – pre metalurgiu 3A*)
2262402hutník operátor – pre tvárnenie kovov 3A*)
2294200hutnícka výroba/ŠP/3C
2294201hutnícka výroba – neželezné kovy/ŠP/3C
2294202hutnícka výroba – valcovne  /ŠP/3C
 23  Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I  
2301900časti a mechanizmy strojov 6
2302700dopravné stroje a zariadenia/Bc/5A
2302706dopravné stroje a zariadenia – dopravná a manipulačná technika/Bc/5A
2302715dopravné stroje a zariadenia – prevádzka dopravných a manipulačných strojov/Bc/5A
2302800dopravné stroje a zariadenia 5A
2302805dopravné stroje a zariadenia – environmentálne stroje a zariadenia 5A
2302808dopravné stroje a zariadenia – prevádzka dopravných strojov a zariadení 5A
2302809dopravné stroje a zariadenia – stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 5A
2302810dopravné stroje a zariadenia – stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo 5A
2302811dopravné stroje a zariadenia – dopravná technika a logistika 5A
2302813dopravné stroje a zariadenia – konštrukcia strojov a zariadení 5A
2302900dopravné stroje a zariadenia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy) 6
2302901dopravné stroje a zariadenia – motorové vozidlá a lode 6
2302902dopravné stroje a zariadenia – stavebné a poľnohospodárske stroje (mobilné) 6
2302903dopravné stroje a zariadenia – dopravné a manipulačné zariadenia 6
2302904dopravné stroje a zariadenia – koľajové vozidlá 6
2302907dopravné stroje a zariadenia – dopravná technika 6
2303900výrobné stroje a zariadenia 6
2304700energetické stroje a zariadenia/Bc/5A
2304705energetické stroje a zariadenia – technika prostredia/Bc/5A
2304800energetické stroje a zariadenia 5A
2304804energetické stroje a zariadenia – spaľovacie motory, letecké motory 5A
2304805energetické stroje a zariadenia – technika prostredia 5A
2304900energetické stroje a zariadenia 6
2304901energetické stroje a zariadenia – hydraulické stroje a zariadenia 6
2304902energetické stroje a zariadenia – tepelná energetika (aj pre hutníctvo a stavebníctvo) 6
2304903energetické stroje a zariadenia – spaľovacie motory 6
2305700výrobné technológie/Bc/5A
2305702výrobné technológie – počítačová podpora výrobných technológií/Bc/5A
2305703výrobné technológie – manažment výroby/Bc/5A
2305704výrobné technológie – integrované manažérske systémy vo výrobe/Bc/5A
2305705výrobné technológie – výrobné technológie spotrebného priemyslu/Bc/5A
2305706výrobné technológie – konfekčné výrobné technológie/Bc/5A
2305722výrobné technológie – automobilová výroba/Bc/5A
2305724výrobné technológie – počítačová podpora strojárskej výroby/Bc/5A
2305726výrobné technológie – strojárska výroba a manažérstvo kvality/Bc/5A
2305800výrobné technológie 5A
2305802výrobné technológie – počítačová podpora výrobných technológií 5A
2305808výrobné technológie – automatizované výrobné systémy 5A
2305811výrobné technológie – inžinierstvo povrchov 5A
2305812výrobné technológie – zváranie a spájanie materiálov 5A
2305813výrobné technológie – tvárnenie 5A
2305814výrobné technológie – priemyselné a umelecké zlievarenstvo 5A
2305815výrobné technológie – počítačová podpora návrhu a výroby 5A
2305816výrobné technológie – prášková metalurgia 5A
2305817výrobné technológie – obrábanie a montáž 5A
2305818výrobné technológie – inžinierske koordinácie a inšpekcie vo zváraní 5A
2305819výrobné technológie – strojárske technológie a materiály 5A
2305820výrobné technológie – strojárske technológie 5A
2305821výrobné technológie – spracovanie plastov 5A
2305822výrobné technológie – automobilová výroba 5A
2305824výrobné technológie – počítačová podpora strojárskej výroby 5A
2305827výrobné technológie – riadenie výroby 5A
2306700priemyselné technológie/Bc/5A
2307700strojárske technológie a materiály/Bc/5A
2307800strojárske technológie a materiály 5A
2307900strojárske technológie a materiály 6
2307901strojárske technológie a materiály – obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava 6
2307902strojárske technológie a materiály – zváranie, zlievanie a prášková metalurgia 6
2307903strojárske technológie a materiály – príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov 6
2307904strojárske technológie a materiály – automatizované riadenie výrobných
a technologických procesov
 6
2307905strojárske technológie a materiály – výrobné technológie 6
2307906strojárske technológie a materiály – počítačová podpora výrobných technológií 6
2307907strojárske technológie a materiály – automatizované výrobné systémy 6
2308800technika pracovného prostredia 5A
2310700strojárska technológia /Bc/5A
2310800strojárska technológia 5A
2310801strojárska technológia – obrábanie a výrobná technika 5A
2310802strojárska technológia – strojárska výroba 5A
2310803strojárska technológia – výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi 5A
2311700technológie strojárskej výroby/Bc/5A
2311800technológie strojárskej výroby 5A
2312700technické materiály/Bc/5A
2313700technologické zariadenia a systémy/Bc/5A
2313800technologické zariadenia a systémy 5A
2314800tepelné a energetické zariadenia 5A
2315800tepelné a jadrové stroje a zariadenia 5A
2316800hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 5A
2317700všeobecné strojárstvo/Bc/5A
2317800všeobecné strojárstvo 5A
2318700automatizácia a informatika v strojárstve/Bc/5A
2319700výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi /Bc/5A
2319800výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi 5A
2320800stroje a zariadenia pre strojársku výrobu 5A
2321800stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel a spotrebný priemysel 5A
2321900stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel 6
2322800stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 5A
2323700keramické materiály/Bc/5A
2324900stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil) 6
2325700výrobné inžinierstvo/Bc/5A
2325800výrobné inžinierstvo 5A
2325801výrobné inžinierstvo – strojárska technológia 5A
2325802výrobné inžinierstvo – technologické zariadenia a systémy 5A
2325900výrobné inžinierstvo 6
2326800potravinárske stroje 5A
2327800mechanika strojov a zariadení 5A
2328800stavba lesných a drevárskych strojov a zariadení 5A
2329700výrobná technika/Bc/5A
2329702výrobná technika – výrobná technika v spracovateľskom priemysle/Bc/5A
2329703výrobná technika – technika pre obnoviteľné zdroje energie/Bc/5A
2329704výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy/Bc/5A
2329705výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia/Bc/5A
2329706výrobná technika – prevádzka výrobnej techniky/Bc/5A
2329709výrobná technika – technika pre potravinársku výrobu/Bc/5A
2329800výrobná technika 5A
2329802výrobná technika – výrobná technika v spracovateľskom priemysle 5A
2329804výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy 5A
2329805výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia 5A
2329807výrobná technika – robotická technika 5A
2329900výrobná technika 6
2329905výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia 6
2330800prístrojová, regulačná a automatizačná technika 5A
2331800strojárska metalurgia 5A
2332800zlievačská technológia 5A
2333800manažment strojárskych podnikov 5A
2334800teoretická technológia a nástroje 5A
2335800dopravná a manipulačná technika 5A
2335801dopravná a manipulačná technika – koľajové vozidlá a traťové stroje 5A
2335802dopravná a manipulačná technika – spaľovacie motory, letecké motory 5A
2335803dopravná a manipulačná technika – dopravné a manipulačné zariadenia 5A
2335804dopravná a manipulačná technika – konštrukcia strojov a zariadení 5A
2335805dopravná a manipulačná technika – prevádzka a údržba dráhových vozidiel 5A
2335806dopravná a manipulačná technika – hydraulické pneumatické stroje a zariadenia 5A
2337800prístrojová, informačná a automatizačná technika 5A
2338800ekonomika a riadenie strojárskej výroby 5A
2339700manažment strojárskej výroby/Bc/5A
2340800automatizácia a riadenia v strojárstve 5A
2342700materiálové inžinierstvo/Bc/5A
2342701materiálové inžinierstvo – textilná technológia a návrhárstvo/Bc/5A
2342800materiálové inžinierstvo 5A
2343800robotechnológia 5A
2344800automatizácia a robototechnológia 5A
2345900bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce 6
2346700manažment výroby a služieb/Bc/5A
2350700technológia kovovýroby a plastovýroby/Bc/5A
2352800bezpečnosť technických systémov 5A
2352900bezpečnosť technických systémov 6
2352901bezpečnosť technických systémov – bezpečnosť technických systémov
a bezpečnosť práce
 6
2353700motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá/Bc/5A
2353702motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily, lode a spaľovacie motory/Bc/5A
2353704motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – prevádzka lietadiel/Bc/5A
2353705motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – vozidlá a motory /Bc/5A
2353707motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily a spaľovacie motory/Bc/5A
2353800motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 5A
2353802motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily, lode a spaľovacie motory 5A
2353803motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – koľajové vozidlá 5A
2353900motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 6
2353903motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – koľajové vozidlá 6
2353904motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – prevádzka lietadiel 6
2354700procesná technika/Bc/5A
2354704procesná technika – procesné strojníctvo/Bc/5A
2354800procesná technika 5A
2354802procesná technika – chemické a potravinárske stroje a zariadenia 5A
2355700údržba strojov a zariadení/Bc/5A
2355704údržba strojov a zariadení – prevádzka a údržba strojov/Bc/5A
2355706údržba strojov a zariadení – servis a opravy automobilov/Bc/5A
2355800údržba strojov a zariadení 5A
2355802údržba strojov a zariadení – údržba dopravných prostriedkov 5A
2356700výrobné postupy a nástroje/Bc/5A
2357700prevádzka výrobných strojov/Bc/5A
2358700technologická príprava výroby/Bc/5A
2359800strojárska aplikovaná informatika 5A
2360700strojárska technológia a manažment/Bc/5A
2361700technika ochrany životného prostredia/Bc/5A
2361800technika ochrany životného prostredia 5A
2362800environmentálna a výrobná technika 5A
2363700priemyselná ekológia/Bc/5A
2365700technika prostredia/Bc/5A
2365800technika prostredia 5A
2366700inžinierstvo životného prostredia/Bc/5A
2366800inžinierstvo životného prostredia 5A
2367700prevádzkový manažment/Bc/5A
2368700kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov /Bc/5A
2368800kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov 5A
2369700zakladanie a prevádzka malých podnikov/Bc/5A
2370700bezpečnosť, kvalita a environmentalistika/Bc/5A
2371700priemyselný manažment/Bc/5A
2372800manažment priemyselných podnikov 5A
2373700zabezpečovacia technika/Bc/5A
2373701zabezpečovacia technika – bezpečnosť technologických systémov a procesov/Bc/5A
2373800zabezpečovacia technika 5A
2373801zabezpečovacia technika – bezpečnosť technologických systémov a procesov 5A
2373900zabezpečovacia technika 6
2374700metrológia, skúšobníctvo a kontrola akosti/Bc/5A
2375800inžinierska mechanika 5A
2376700aplikovaná informatika a informačné systémy /Bc/5A
2377700aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle/Bc/5A
2377800aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 5A
2378700informatika v strojárstve /Bc/5A
2379700prevádzka automatizovaných zariadení/Bc/5A
2380700prevádzka a údržba strojov/Bc/5A
2381600strojárstvo 3A*)
2381601strojárstvo – stavba strojov 3A*)
2381602strojárstvo – technický manažment 3A*)
2381603strojárstvo – diagnostika a servis 3A*)
2381604strojárstvo – dopravné zariadenia 3A*)
2381605strojárstvo – technika prostredia 3A*)
2381606strojárstvo – konštrukcia a oprava lodí 3A*)
2381607strojárstvo – príprava a riadenie výroby 3A*)
2381611strojárstvo – zlievačská výroba 3A*)
2381613strojárstvo – grafické systémy 3A*)
2381615strojárstvo – obnoviteľné zdroje energie 3A*)
2381700strojárstvoaj /Bc/5B, 5A
2381701strojárstvo – hydraulické systémy 5B
2381702strojárstvo – príprava a riadenie výroby 5B
2381708strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM 5B
2381709strojárstvo – automatizácia v strojárstve 5B
2381721strojárstvo – špeciálna strojárska technika/Bc/5A
2381722strojárstvo – všeobecné strojárstvo/Bc/5A
2381723strojárstvo – strojárske technológie/Bc/5A
2381800strojárstvo 5A
2381821strojárstvo – špeciálna strojárska technika 5A
2381823strojárstvo – strojárske technológie 5A
2381824strojárstvo – automatizované výrobné systémy 5A
2381825strojárstvo – strojné inžinierstvo 5A
2382700strojárska výroba/Bc/5A
2383700strojárska výroba a manažment/Bc/5A
2384600strojárska konštrukcia 3A*)
2386700kvalita produkcie/Bc/5A
2386704kvalita produkcie – integrované systémy riadenia/Bc/5A
2386705kvalita produkcie – manažérstvo kvality produkcie/Bc/5A
2386706kvalita produkcie – prevádzková bezpečnosť techniky/Bc/5A
2386800kvalita produkcie 5A
2386802kvalita produkcie – spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov 5A
2386803kvalita produkcie – informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 5A
2386804kvalita produkcie – integrované systémy riadenia 5A
2386805kvalita produkcie – manažérstvo kvality produkcie 5A
2386807kvalita produkcie – inžinierstvo kvality produkcie 5A
2386808kvalita produkcie – manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch 5A
2386900kvalita produkcie 6
2386907kvalita produkcie – inžinierstvo kvality produkcie 6
2387600mechatronika 3A*)
2387700mechatronika/Bc/5A
2387703mechatronika – informatické a riadiace systémy v mechatronike/Bc/5A
2387708mechatronika – mechatronika cestných motorových vozidiel/Bc/5A
2387709mechatronika – automobilová mechatronika/Bc/5A
2387711mechatronika – mechatronika technologických zariadení a systémov/Bc/5A
2387800mechatronika 5A
2387802mechatronika – riadenie mechatronických systémov 5A
2387804mechatronika – prístrojové a automatizačné inžinierstvo 5A
2387806mechatronika – prístrojová, automatizačná a regulačná technika 5A
2387900mechatronika 6
2388600základy strojárstva a elektrotechniky 3A*)
2389800sociálne vedy a bezpečnosť pri práci 5A
2390800energetické stroje 5A
2392800mechanika materiálov 5A
2393700inžinierstvo kvality produkcie/Bc/5A
2393800inžinierstvo kvality produkcie 5A
2394700priemyselné inžinierstvo a manažment/Bc/5A
2394800priemyselné inžinierstvo a manažment 5A
2394900priemyselné inžinierstvo a manažment 6
2396700prevádzka energetických zariadení/Bc/5A
2397700inžinierstvo riadenia priemyslu/Bc/5A
2397800inžinierstvo riadenia priemyslu 5A
2397801inžinierstvo riadenia priemyslu – integrovaný manažment v hutníctve 5A
2397803inžinierstvo riadenia priemyslu – manažérstvo rizika 5A
2397804inžinierstvo riadenia priemyslu – riadenie alternatívnej energetiky 5A
2397805inžinierstvo riadenia priemyslu – technicko-výrobný manažment 5A
2398100základy techniky 2A
2398400základy techniky 3A
2398600základy techniky 3A
2399600technik v strojárstve 3A
2399601technik v strojárstve – stavba strojov 3A*)
2399602technik v strojárstve – technický manažment 3A*)
2399604technik v strojárstve – dopravné zariadenia 3A*)
2399605technik v strojárstve – technika prostredia   3A*)
 24  Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II  
2401200zlievač 3C
2411400mechanik nastavovač 3A*)
2411401mechanik nastavovač – obrábacie stroje a linky 3A*)
2411402mechanik nastavovač – stavebné stroje 3A*)
2411403mechanik nastavovač – linky na výrobu stavebných látok 3A*)
2412400mechanik číslicovo riadených strojov 3A*)
2413400mechanik strojov a zariadení 3A*)
2414400strojárstvo 3A
2414401strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 3A
2414402strojárstvo – obrábanie materiálov 3A
2414403strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 3A
2414404strojárstvo – podnikanie a služby 3A
2414406strojárstvo – dizajn 3A
2415400plynárenstvo 3A
2417400prevádzka strojov a zariadení 3A
2418400mechanik požiarnej techniky 3A*)
2419400operátor ekologických zariadení 3A*)
2423200nástrojár 3C
2423201nástrojár – lovecké a športové zbrane 3C
2426400programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 3A*)
2431200operátor v kovoobrábaní a službách 3C
2432200puškár 3C
2433200obrábač kovov 3C
2433201obrábač kovov – univerzálne obrábanie 3C
2433202obrábač kovov – sústruženie 3C
2433203obrábač kovov – frézovanie 3C
2433204obrábač kovov – brúsenie 3C
2433205obrábač kovov – sústruženie a frézovanie 3C
2433206obrábač kovov – sústruženie a brúsenie 3C
2433207obrábač kovov – frézovanie a brúsenie 3C
2435200klampiar 3C
2435201klampiar – strojárska výroba 3C
2435202klampiar – stavebná výroba 3C
2436200modelár 3C
2439200lakovník 3C
2463200hodinár 3C
2464200strojný mechanik 3C
2464201strojný mechanik – stroje a zariadenia 3C
2464202strojný mechanik – oceľové konštrukcie 3C
2464203strojný mechanik – výroba a montáž potrubia 3C
2464204strojný mechanik – výroba a montáž kotlov 3C
2464205strojný mechanik – okuliarová výroba 3C
2464206strojný mechanik – traťové montáže 3C
2464207strojný mechanik – zváranie 3C
2465200strojník 3C
2465201strojník – vrtné súpravy 3C
2465202strojník – hutnícka druhovýroba kovov 3C
2465203strojník – energetické zariadenia 3C
2465204strojník – výroba stavebných látok 3C
2465205strojník – duté sklo 3C
2465206strojník – ploché sklo 3C
2465207strojník – výroba krmív a úprava plodín 3C
2465208strojník – drevárske polovýrobky 3C
2465209strojník – konštrukčné dosky 3C
2465210strojník – stavebné stroje 3C
2465211strojník – vodohospodárske zariadenia 3C
2465212strojník – traťové stroje 3C
2465214strojník – výroba papiera 3C
2465215strojník – spracúvanie papiera 3C
2465216strojník – banské úpravne 3C
2466200mechanik opravár 3C
2466201mechanik opravár – plynárenské zariadenia 3C
2466202mechanik opravár – stroje a zariadenia 3C
2466203mechanik opravár – požiarna technika 3C
2466204mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 3C
2466205mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby 3C
2466206mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby 3C
2466207mechanik opravár – cukrovary a škrobárne 3C
2466208mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo 3C
2466209mechanik opravár – cestné motorové vozidlá 3C
2466210mechanik opravár – koľajové vozidlá 3C
2466211mechanik opravár – lietadlá 3C
2466212mechanik opravár – banské stroje a zariadenia 3C
2466213mechanik opravár – hutnícke zariadenia 3C
2466214mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve 3C
2466215mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera 3C
2468200nastavovač textilných strojov 3C
2468201nastavovač textilných strojov – tkáčovne 3C
2468202nastavovač textilných strojov – pradiarne 3C
2468203nastavovač textilných strojov – pletiarne 3C
2477000obrábanie kovov 2C
2478000strojárska výroba 2C
2478200strojárska výroba/ŠP/3C
2478201strojárska výroba – sústruženie kovov/ŠP/3C
2478202strojárska výroba – obrábanie kovov/ŠP/3C
2478203strojárska výroba – stavba oceľových konštrukcií/ŠP/3C
2478204strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov/ŠP/3C
2478205strojárska výroba – kováčske práce/ŠP/3C
2478206strojárska výroba – strojové formovanie/ŠP/3C
2485200rytec kovov 3C
2485201rytec kovov – tlačiace a raziace valce 3C
2485202rytec kovov – nástroje a znaky 3C
2487200autoopravár 3C
2487201autoopravár – mechanik 3C
2487202autoopravár – elektrikár 3C
2487203autoopravár – karosár 3C
2487204autoopravár – lakovník 3C
2488200mechanik špecialista automobilovej výroby 3C
2499200mechanik v strojárstve 3C
2499208mechanik v strojárstve – opravár strojov a zariadení 3C
2499209mechanik v strojárstve – opravár cestných motorových vozidiel 3C
2499400mechanik v strojárstve 3A
2499401mechanik v strojárstve – obrábacie stroje a linky 3A
2499402mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia 3A
2499403mechanik v strojárstve – plynárenstvo 3A
2499404mechanik v strojárstve – číslicovo riadené stroje   3A
 25  Informatika a výpočtová technika  
2503800kognitívna veda 5A
2503900kognitívna veda 6
2508700informatika/Bc/5A
2508702informatika – informačné technológie pre prácu so zdravotne a sociálne znevýhodnenými/Bc/5A
2508800informatika 5A
2508900informatika 6
2511700aplikovaná informatika/Bc/5A
2511702aplikovaná informatika – priemyselná informatika/Bc/5A
2511704aplikovaná informatika – počítačové modelovanie/Bc/5A
2511800aplikovaná informatika 5A
2511900aplikovaná informatika 6
2521900počítačové prostriedky a systémy 6
2523700počítačové inžinierstvo/Bc/5A
2523702počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete/Bc/5A
2523703počítačové inžinierstvo – počítačové systémy, siete a služby/Bc/5A
2523800počítačové inžinierstvo 5A
2523802počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete 5A
2523900počítačové inžinierstvo 6
2523902počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete 6
2531900programové a informačné systémy 6
2533800informačné systémy 5A
2535800softvérové inžinierstvo 5A
2535900softvérové inžinierstvo 6
2535902softvérové inžinierstvo – programové systémy 6
2541800umelá inteligencia 5A
2541900umelá inteligencia   6
 26  Elektrotechnika  
2601800elektrotechnológia 5A
2602900teoretická elektrotechnika 6
2605800technológie elektroniky 5A
2607800rádioelektronika 5A
2610800elektronika a vákuová technika 5A
2611800mikroelektronika 5A
2613700elektronika/Bc/5A
2613707elektronika – elektronické komunikácie v letectve/Bc/5A
2613708elektronika – avionické systémy/Bc/5A
2613709elektronika – letecká a priemyselná magnetometria a senzorika/Bc/5A
2613711elektronika – elektronické systémy/Bc/5A
2613712elektronika – senzorika/Bc/5A
2613713elektronika – automobilová elektronika/Bc/5A
2613800elektronika 5A
2613801elektronika – rádioelektronika 5A
2613802elektronika – mikroelektronika 5A
2613805elektronika – infoelektronika 5A
2613806elektronika – technológie výroby v elektronike 5A
2613807elektronika – elektronické komunikácie v letectve 5A
2613808elektronika – avionické systémy 5A
2613810elektronika – letecká, bezpečnostná a priemyselná sezorika 5A
2613811elektronika – elektronické systémy 5A
2613812elektronika – senzorika 5A
2613900elektronika 6
2613901elektronika – rádioelektronika 6
2613902elektronika – mikroelektronika 6
2613903elektronika – optoelektronika 6
2613904elektronika – vákuová elektronika a technika 6
2613905elektronika – infoelektronika 6
2613918elektronika – letecké a priemyselné elektronické systémy 6
2614700technická kybernetika a umelá inteligencia/Bc/5A
2614800technická kybernetika a umelá inteligencia 5A
2615800technická kybernetika 5A
2617800výpočtová technika 5A
2618800optoelektronika 5A
2620800elektronické počítače 5A
2621700automatizácia/Bc/5A
2621710automatizácia – bezpečné riadenie procesov/Bc/5A
2621713automatizácia – automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín/Bc/5A
2621718automatizácia – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii
a v potravinárstve
/Bc/5A
2621719automatizácia – aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle/Bc/5A
2621800automatizácia 5A
2621805automatizácia – riadenie procesov získavania a spracovania surovín 5A
2621807automatizácia – robotika 5A
2621808automatizácia – bezpečné riadenie procesov v doprave 5A
2621809automatizácia – bezpečné riadenie procesov v priemysle 5A
2621815automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov 5A
2621816automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov 5A
2621817automatizácia – automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve 5A
2621821automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov 5A
2621900automatizácia 6
2621902automatizácia – automatizácia a riadenie 6
2621903automatizácia – riadenie procesov 6
2621915automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov 6
2621916automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov 6
2621921automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov 6
2624800informatizácia manažmentu 5A
2625700riadiaca technika a automatizácia/Bc/5A
2625800riadiaca technika a automatizácia 5A
2626700telekomunikačná technika/Bc/5A
2626800telekomunikačná technika 5A
2627700telekomunikácie/Bc/5A
2627704telekomunikácie – multimediálne technológie/Bc/5A
2627800telekomunikácie 5A
2627802telekomunikácie – multimediálne telekomunikácie 5A
2627803telekomunikácie – telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo 5A
2627807telekomunikácie – telekomunikačný manažment 5A
2627900telekomunikácie 6
2628800informačné a zabezpečovacie systémy 5A
2629800špeciálne elektrotechnické systémy 5A
2629801špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy mobilných protilietadlových raketových komplexov 5A
2629803špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy viackanálových protilietadlových raketových komplexov  5A
2629804špeciálne elektrotechnické systémy – rádiolokačná technika 5A
2629805špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádiotechnického prieskumu 5A
2629806špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádioelektronického boja 5A
2629808špeciálne elektrotechnické systémy – systémy technického zabezpečenia protivzdušnej obrany, mobilné a viackanálové 5A
2629809špeciálne elektrotechnické systémy – rádioelektronika (civilná) 5A
2630800elektronika a telekomunikačná technika 5A
2630801elektronika a telekomunikačná technika – vojenské komunikačné a informačné technológie 5A
2630802elektronika a telekomunikačná technika – vojenská spojovacia technika 5A
2630803elektronika a telekomunikačná technika – špeciálne rádiové systémy 5A
2630804elektronika a telekomunikačná technika – komunikačné a informačné technológie 5A
2632700silnoprúdová elektrotechnika/Bc/5A
2632800silnoprúdová elektrotechnika 5A
2632900silnoprúdová elektrotechnika 6
2632901silnoprúdová elektrotechnika – elektrické pohony 6
2632902silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje 6
2632903silnoprúdová elektrotechnika – výkonová elektronika 6
2632904silnoprúdová elektrotechnika – elektrická trakcia 6
2632906silnoprúdová elektrotechnika – elektrotechnické systémy 6
2633700energetické a silnoprúdové inžinierstvo/Bc/5A
2633800energetické a silnoprúdové inžinierstvo 5A
2634700elektroenergetika/Bc/5A
2634800elektroenergetika 5A
2634900elektroenergetika 6
2634901elektroenergetika – technika vysokých napätí 6
2634902elektroenergetika – výroba a rozvod elektrickej energie 6
2634903elektroenergetika – elektrotepelná technika 6
2634904elektroenergetika – svetelná technika 6
2635900elektrotechnológie a materiály 6
2636700elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo/Bc/5A
2636800elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo 5A
2636801elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrická trakcia 5A
2636802elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektroenergetika 5A
2636803elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrické pohony 5A
2636804elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – výkonová elektronika 5A
2637800ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky 5A
2638700elektrické pohony/Bc/5A
2638800elektrické pohony 5A
2640800automatizované systémy riadenia v elekrotechnike a ich projektovanie 5A
2641700elektromateriálové inžinierstvo/Bc/5A
2641800elektromateriálové inžinierstvo 5A
2642800materiálové inžinierstvo 5A
2643700výpočtová technika a informatika/Bc/5A
2643800výpočtová technika a informatika 5A
2645700priemyselné inžinierstvo/Bc/5A
2645703priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu/Bc/5A
2645704priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika/Bc/5A
2645705priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo/Bc/5A
2645706priemyselné inžinierstvo – integrovaný manažment/Bc/5A
2645708priemyselné inžinierstvo – personálna práca v priemyselnom podniku/Bc/5A
2645800priemyselné inžinierstvo 5A
2645802priemyselné inžinierstvo – riadenie kvality získavania a spracovania surovín 5A
2645803priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu 5A
2645804priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika 5A
2645805priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo 5A
2645807priemyselné inžinierstvo – vedenie ľudí a koučing 5A
2645809priemyselné inžinierstvo – projektovanie, organizácia a riadenie výroby 5A
2645811priemyselné inžinierstvo – manažérstvo chemických a potravinárskych technológií 5A
2645900priemyselné inžinierstvo 6
2645905priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo 6
2646800elektrofyzikálne inžinierstvo 5A
2647700kybernetika/Bc/5A
2647703kybernetika – inteligentné systémy/Bc/5A
2647800kybernetika 5A
2647900kybernetika 6
2649900elektrotechnológie a materiály 6
2664700biomedicínske inžinierstvo/Bc/5A
2664703biomedicínske inžinierstvo – protetika a ortotika/Bc/5A
2664800biomedicínske inžinierstvo 5A
2664802biomedicínske inžinierstvo – rehabilitačné inžinierstvo 5A
2664900biomedicínske inžinierstvo 6
2665700manažment a podnikanie v elektrotechnike 5B
2670400mechanik silnoprúdových zariadení 3A
2672400mechanik elektronik 3A
2672401mechanik elektronik – automatizačná technika 3A
2672402mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika 3A
2672403mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 3A
2672404mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia 3A
2672405mechanik elektronik – prenosové zariadenia 3A
2672406mechanik elektronik – vysielače a technika VKV 3A
2672407mechanik elektronik – spotrebná elektronika 3A
2672408mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika 3A
2672409mechanik elektronik – časomerné zariadenia 3A
2672410mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika 3A
2672411mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia 3A
2672412mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika 3A
2672413mechanik elektronik – autoelektronika 3A
2672415mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave 3A
2675103elektrotechnika – elektronické zariadenia 2A
2675104elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení 2A
2675105elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika 2A
2675400elektrotechnika 3A
2675401elektrotechnika – energetika 3A
2675402elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 3A
2675403elektrotechnika – elektronické zariadenia 3A
2675600elektrotechnika 3A*)
2675601elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje 3A*)
2675602elektrotechnika – elektroenergetika 3A*)
2675603elektrotechnika – výkonová elektronika 3A*)
2675604elektrotechnika – elektrické zariadenia 3A*)
2675611elektrotechnika – oznamovacia technika 3A*)
2675612elektrotechnika – elektronické počítačové systémy 3A*)
2675613elektrotechnika – automatizačná technika 3A*)
2675614elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia 3A*)
2675615elektrotechnika – obrazová a zvuková technika 3A*)
2675616elektrotechnika – technológia mikroelektroniky 3A*)
2675617elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy 3A*)
2675618elektrotechnika – televízna a komunikačná technika 3A*)
2675700elektrotechnikaaj /Bc/5B, 5A
2675702elektrotechnika – elektroenergetika/Bc/5A
2675706elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie 5B
2675713elektrotechnika – automatizačná technika 5B
2675722elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo/Bc/5A
2675724elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike/Bc/5A
2675728elektrotechnika – komerčná elektrotechnika/Bc/5A
2675729elektrotechnika – autoelektrotechnika/Bc/5A
2675731elektrotechnika – elektroenergetika v životnom prostredí /Bc/5A
2675732elektrotechnika – dispečerské systémy v elektroenergetike/Bc/5A
2675734elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika/Bc/5A
2675800elektrotechnika 5A
2675802elektrotechnika – elektroenergetika 5A
2675822elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo 5A
2675824elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike 5A
2675825elektrotechnika – elektrická trakcia 5A
2675826elektrotechnika – elektrické pohony 5A
2675827elektrotechnika – výkonové a polovodičové systémy 5A
2676400zariadenia oznamovacej techniky 3A
2677200elektronik 3C
2677201elektronik – automatizačná technika 3C
2677203elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 3C
2677207elektronik – spotrebná elektronika 3C
2677208elektronik – číslicová a riadiaca technika 3C
2679400mechanik – mechatronik 3A*)
2680200mechanik 3C
2680201mechanik – vážiace zariadenia 3C
2680202mechanik – zdvíhacie zariadenia 3C
2680203mechanik – chladiace zariadenia 3C
2680204mechanik – stroje a zariadenia 3C
2680205mechanik – elektrotechnika 3C
2680206mechanik – meracie prístroje a zariadenia 3C
2680207mechanik – administratívna technika 3C
2680208mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia 3C
2682400mechanik počítačových sietí 3A*)
2683200elektromechanik 3C
2683201elektromechanik – banské stroje a zariadenia 3C
2683202elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia 3C
2683203elektromechanik – rozvodné zariadenia 3C
2683204elektromechanik – stroje a zariadenia 3C
2683211elektromechanik – silnoprúdová technika 3C
2683212elektromechanik – automatizačná technika 3C
2683213elektromechanik – telekomunikačná technika 3C
2683214elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 3C
2683215elektromechanik – úžitková technika 3C
2686200mechanik elektronických zariadení 3C
2689201spojový mechanik – oznamovacie siete 3C
2689202spojový mechanik – spojové zariadenia 3C
2691200elektrotechnická výroba/ŠP/3C
2691201elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení/ŠP/3C
2691202elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž /ŠP/3C
2695700počítačové systémy 5B
2697400mechanik elektrotechnik 3A*)
2698200mechanik v elektrotechnike 3C
2698214mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení 3C
2698215mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení 3C
2698400mechanik v elektrotechnike 3A
2698401mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika 3A*)
2698402mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika 3A*)
2698403mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika 3A*)
2698407mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika 3A*)
2698408mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika 3A*)
2698410mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia 3A*)
2699600technik v elektrotechnike 3A*)
2699611technik v elektrotechnike – oznamovacia technika 3A*)
2699612technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy 3A*)
2699613technik v elektrotechnike – automatizačná technika 3A*)
2699614technik v elektrotechnike – informačné technológie   3A*)
 27  Technická chémia silikátov  
2706800technológia silikátov 5A
2720600chémia silikátov 3A*)
2720601chémia silikátov – chémia stavebných spojív 3A*)
2720602chémia silikátov – chémia keramiky 3A*)
2720603chémia silikátov – automatizované systémy riadenia keramického priemyslu 3A*)
2720604chémia silikátov – chémia skla 3A*)
2731400keramický priemysel 3A
2733400sklársky priemysel 3A
2733401sklársky priemysel – výroba skla 3A
2733402sklársky priemysel – zošľachťovanie skla 3A
2733403sklársky priemysel – optika 3A
2733404sklársky priemysel – brúsenie technického a šperkového kameňa 3A
2737400sklársky a keramický priemysel  3A
2738200operátor sklárskej výroby 3C
2738201operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla 3C
2738202operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov 3C
2738203operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla 3C
2738204operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky 3C
2738205operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov 3C
2738206operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 3C
2738207operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb 3C
2752000výroba úžitkového skla 2C
2755200maliar skla a keramiky 3C
2755201maliar skla a keramiky – maľba skla 3C
2755202maliar skla a keramiky – maľba a dekorácia keramiky 3C
2756200sklár 3C
2756201sklár – duté a lisované sklo 3C
2756202sklár – výroba foriem 3C
2756203sklár – technické sklo 3C
2756204sklár – obsluha sklárskych automatov 3C
2756205sklár – úprava a zošľachťovanie skla 3C
2759200výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel 3C
2759201výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – ozdobné predmety 3C
2759202výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – zapínadlá 3C
2759203výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – vianočné ozdoby 3C
2781200keramická výroba/ŠP/3C
2781201keramická výroba – keramické výrobky/ŠP/3C
2781202keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky/ŠP/3C
2782000sklárska výroba 2C
2782200sklárska výroba/ŠP/3C
2782201sklárska výroba – výroba lisovaného skla/ŠP/3C
2782202sklárska výroba – dobrusovanie predlisovaného skla/ŠP/3C
2782203sklárska výroba – výroba dutého skla/ŠP/3C
2782204sklárska výroba – hutnícka výroba skla/ŠP/3C
2782205sklárska výroba – zušľachťovanie skla/ŠP/3C
2782206sklárska výroba – strojovo brúsené výrobky/ŠP/3C
2782207sklárska výroba – bižutérna výroba/ŠP/3C
2783200brusič skla 3C
2783201brusič skla – zabrusovanie a obrusovanie 3C
2783202brusič skla – vybrusovanie 3C
2783203brusič skla – rytie 3C
2789200výroba stavebných hmôt/ŠP/3C
2789201výroba stavebných hmôt – stavebná keramika/ŠP/3C
2789202výroba stavebných hmôt – úprava surovín/ŠP/3C
2789203výroba stavebných hmôt – výroba cementu a vápna/ŠP/3C
2789204výroba stavebných hmôt – stavebné dielce/ŠP/3C
2789205výroba stavebných hmôt – výroba tehál/ŠP/3C
2789206výroba stavebných hmôt – azbestocementárska výroba/ŠP/3C
2789207výroba stavebných hmôt – výroba izolácií/ŠP/3C
2789208výroba stavebných hmôt – kamenárska výroba/ŠP/3C
2791200spracúvanie bižutérie  /ŠP/3C
 28  Technická chémia ostatná  
2801800anorganická technológia 5A
2802800anorganická technológia a materiály 5A
2802900anorganická technológia a materiály 6
2802902anorganická technológia a materiály – anorganické technológie a nekovové materiály 6
2802903anorganická technológia a materiály – anorganické technológie a materiály 6
2802905anorganická technológia a materiály – priemyselná keramika 6
2804900organická technológia a technológia palív 6
2804902organická technológia a technológia palív – organická technológia 6
2804903organická technológia a technológia palív – technológia palív 6
2805800technológia vody 5A
2806700chémia a technológia materiálov/Bc/5A
2806800chémia a technológia materiálov 5A
2807800technológia palív a petrochémia 5A
2810800technológia výroby a spracovania polymérov 5A
2811900technológia makromolekulových látok 6
2811902technológia makromolekulových látok – technológia polymérnych materiálov 6
2812800chémia a technológia dreva, celulózy a papiera 5A
2813800chémia a technológia dreva a vláknitých materiálov 5A
2814800chemická technológia vlákien a textilu 5A
2815800technológia anorganických výrob 5A
2816800technológia organických výrob 5A
2817800anorganické technológie a materiály 5A
2817900anorganické technológie a materiály 6
2818800organické technológie a petrochémia 5A
2822700chemické technológie/Bc/5A
2822702chemické technológie – technológia polymérnych materiálov/Bc/5A
2822703chemické technológie – plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov/Bc/5A
2822705chemické technológie – žiaruvzdorná keramika/Bc/5A
2822800chemické technológie 5A
2822802chemické technológie – technológia polymérnych materiálov 5A
2822803chemické technológie – plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov 5A
2822804chemické technológie – chémia a technológia skla a špeciálnych keramických materiálov 5A
2822805chemické technológie – žiaruvzdorná keramika 5A
2822806chemické technológie – technická a úžitková keramika 5A
2822807chemické technológie – anorganické technológie a materiály 5A
2822808chemické technológie – chémia a technológia životného prostredia 5A
2822809chemické technológie – organická technológia a petrochémia 5A
2822811chemické technológie – polymérne materiály 5A
2824800chemické a energetické spracúvanie palív 5A
2827800technická fyzikálna a analytická chémia 5A
2828800procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob 5A
2829800ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu 5A
2830800chemické inžinierstvo a riadenie procesov 5A
2830900chemické inžinierstvo a riadenie procesov 6
2831700chemické inžinierstvo/Bc/5A
2831800chemické inžinierstvo 5A
2831802chemické inžinierstvo – chemické inžinierstvo a riadenie procesov 5A
2831900chemické inžinierstvo 6
2833800automatizované systémy riadenia chemických a potravinárskych výrob 5A
2834800automatizované systémy riadenia výrobných procesov v chemickom priemysle 5A
2835800procesové inžinierstvo 5A
2836800manažment chemických a potravinárskych podnikov 5A
2838900teoretická a počítačová chémia 6
2840600biotechnológia a farmakológia 3A*)
2841600technológia ochrany a tvorby životného prostredia 3A*)
2842800materiálové inžinierstvo 5A
2845800polymérne materiály 5A
2848600chemická informatika 3A*)
2849600kontrolné analytické metódy 3A*)
2850600chémia 3A*)
2850601chémia – chemická technológia 3A*)
2850602chémia – chémia liečiv 3A*)
2850603chémia – výroba čistých a špeciálnych chemikálií 3A*)
2850604chémia – analytická chémia 3A*)
2850605chémia – výroba tukov a kozmetických prípravkov 3A*)
2850606chémia – biotechnológia 3A*)
2850607chémia – monitorovanie životného prostredia 3A*)
2850608chémia – sanácia životného prostredia 3A*)
2850609chémia – technológia polymérov 3A*)
2850610chémia – výroba celulózy a papiera 3A*)
2850611chémia – chemická technológia textilu 3A*)
2850612chémia – chemická technológia kože 3A*)
2851700chemická technológia/Bc/5A
2851800chemická technológia 5A
2858401priemyselná chémia – chemicko-technologické procesy 3A
2858402priemyselná chémia – farmaceutická výroba 3A
2858403priemyselná chémia – výroba a spracúvanie papiera 3A
2858404priemyselná chémia – spracúvanie kaučuku a plastov 3A
2859400operátor gumárskej a plastikárskej výroby 3A*)
2860400chemik operátor 3A*)
2860401chemik operátor – priemyselná chémia 3A*)
2860402chemik operátor – výroba celulózy a papiera 3A*)
2860403chemik operátor – farmaceutická výroba 3A*)
2860404chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia 3A*)
2861201prevádzkový chemik – priemyselná chémia 3C
2861202prevádzkový chemik – výroba tukov a kozmetiky 3C
2861203prevádzkový chemik – farmaceutická výroba 3C
2866200gumár plastikár 3C
2866201gumár plastikár – spracúvanie kaučuku 3C
2866202gumár plastikár – spracúvanie plastov 3C
2873200textilný chemik 3C
2873201textilný chemik – úprava textílií 3C
2873202textilný chemik – farbenie textílií 3C
2873203textilný chemik – potlačovanie textílií 3C
2877200chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 3C
2878200biochemik 3C
2878201biochemik – mliekarská výroba 3C
2878202biochemik – výroba piva a sladu 3C
2878203biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 3C
2880400chémia a životné prostredie 3A*)
2882800spracovanie plastických nekovov – polymérne materiály 5A
2884200gumárska a plastikárska výroba/ŠP/3C
2884201gumárska a plastikárska výroba – plastikárska výroba/ŠP/3C
2884202gumárska a plastikárska výroba – gumárska výroba /ŠP/3C
2885000chemická výroba 2C
2885600chemická výroba 3A*)
2887400riadenie chemickotechnologických procesov 3A
2887401riadenie chemickotechnologických procesov – manažér gumárskej a plastikárskej výroby 3A
2888400operátor farmaceutickej výroby 3A*)
2889200chemik 3C
2889201chemik – chemickotechnologické procesy 3C
2889202chemik – farmaceutická výroba 3C
2889203chemik – výroba a spracúvanie papiera 3C
2889204chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 3C
2889205chemik – ochrana a tvorba životného prostredia 3C
2890400chemický a farmaceutický priemysel 3A
2893200papierenská výroba/ŠP/3C
2895700chémia a technológia životného prostredia/Bc/5A
2895800chémia a technológia životného prostredia 5A
2895900chémia a technológia životného prostredia 6
2897700biochemická technológia/Bc/5A
2897800biochemická technológia 5A
      
 29  Potravinárstvo  
2901800chémia a technológia požívatín 5A
2901900chémia a technológia požívatín 6
2901902chémia a technológia požívatín – výživa a ochrana zdravia 6
2903800kvasná chémia a bioinžinierstvo 5A
2906800biochémia a biotechnológia 5A
2907800biotechnológia 5A
2907900biotechnológia 6
2908700biotechnológie/Bc/5A
2908702biotechnológie – agrobiotechnológie/Bc/5A
2908703biotechnológie – biotechnológia/Bc/5A
2908800biotechnológie 5A
2908803biotechnológie – biotechnológia 5A
2908804biotechnológie – biotechnológia a biochémia 5A
2908807biotechnológie – medicínske inžinierstvo 5A
2908900biotechnológie 6
2908903biotechnológie – biotechnológia 6
2908907biotechnológie – medicínske inžinierstvo 6
2910700potravinárskobiochemický/Bc/5A
2911800chémia a hodnotenie potravín 5A
2920800chémia a analýza potravín 5A
2921800chémia a technológia sacharidov a cereálií 5A
2923800technológia mlieka, tukov a kozmetiky 5A
2924800konzervovanie potravín a technológia mäsa 5A
2926700potravinárska technológia a biotechnológia/Bc/5A
2931700agropotravinárstvo/Bc/5A
2935800technológia potravín 5A
2935801technológia potravín – potraviny rastlinného pôvodu 5A
2935802technológia potravín – potraviny živočíšneho pôvodu 5A
2940600potravinárstvo 3A*)
2940601potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek 3A*)
2940602potravinárstvo – priemyselná výroba krmív a mlynárstvo 3A*)
2940603potravinárstvo – spracúvanie múky 3A*)
2940604potravinárstvo – kvasná technológia 3A*)
2940605potravinárstvo – spracúvanie mlieka 3A*)
2940606potravinárstvo – spracúvanie mäsa 3A*)
2940607potravinárstvo – konzervárstvo 3A*)
2940608potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 3A*)
2940609potravinárstvo – potravinár – kvalitár 3A*)
2940610potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky 3A*)
2940700potravinárstvo aj /Bc/5B, 5A
2940
2940
7
7
01
14
potravinárstvo – hygiena potravín
potravinárstvo – výživa – kozmetika – ochrana zdravia

/Bc/
5B
5A
2940800potravinárstvo 5A
2940812potravinárstvo – potraviny, hygiena, kozmetika 5A
2940813potravinárstvo – výživa a ochrana zdravia 5A
2949600výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 3A*)
2951600výživa a šport 3A*)
2952100výroba potravín 2A
2952200výroba potravín 3C
2952201výroba potravín – mäsiar, spracúvanie a predaj mäsa 3C
2952202výroba potravín – cukrár, výroba a predaj 3C
2952203výroba potravín – mliekar, spracúvanie a predaj 3C
2952204výroba potravín – cukrovinkár, výroba a predaj 3C
2952205výroba potravín – predavač, potravinársky tovar 3C
2952400výroba potravín 3A
2954200mäsiar 3C
2955200mäsiar, lahôdkár 3C
2959400potravinársky priemysel 3A
2960400operátor potravinárskej výroby 3A*)
2962200pekár 3C
2963200mlynár a cestovinár 3C
2964200cukrár 3C
2965200cukrovinkár pečivár 3C
2965201cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek 3C
2965202cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva 3C
2968200mäsiar udenár 3C
2968201mäsiar udenár – spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov 3C
2968202mäsiar udenár – predaj mäsa a mäsových výrobkov 3C
2977200cukrár kuchár 3C
2978200cukrár pekár 3C
2982000potravinárska výroba 2C
2982200potravinárska výroba/ŠP/3C
2982201potravinárska výroba – spracúvanie mäsa/ŠP/3C
2982202potravinárska výroba – pekárenská výroba/ŠP/3C
2982203potravinárska výroba – výroba cukroviniek/ŠP/3C
2982204potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva/ŠP/3C
2982205potravinárska výroba – mliekarenská výroba/ŠP/3C
2982206potravinárska výroba – výroba nápojov a konzervovanie/ŠP/3C
2982400potravinárska výroba 3A
2982401potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba 3A
2982402potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 3A
2982403potravinárska výroba – cukrovinkárska a pečivárska výroba 3A
2982404potravinárska výroba – mliekarenská výroba 3A
2982405potravinárska výroba – konzervárenská výroba 3A
2982406potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba 3A
2982407potravinárska výroba – spracúvanie cukru a perníka – špeciálne techniky 3A
2982408potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd 3A
2982409potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov 3A
2985200cukrárska výroba  /ŠP/3C
 3  Technické vedy a náuky  
 31  Textil a odevníctvo  
3112800technológia textilu a odevníctvo 5A
3115800ekonomika a riadenie spotrebného priemyslu 5A
3117700technológia tvorby odevov/Bc/5A
3118700textilná technológia a návrhárstvo/Bc/5A
3120800automatizované systémy riadenia v spotrebnom priemysle 5A
3125400odevníctvo 3A*)
3125600odevníctvo 3A*)
3125601odevníctvo – technológia odevov 3A*)
3125602odevníctvo – konštrukcia odevov 3A*)
3126600textilná technológia 3A*)
3126601textilná technológia – pradiarstvo 3A*)
3126602textilná technológia – tkáčstvo 3A*)
3126603textilná technológia – pletiarstvo 3A*)
3126604textilná technológia – riadenie technologických procesov 3A*)
3126700textilná technológia 5B
3126708textilná technológia – tkáčska výroba a dizajn 5B
3126709textilná technológia – pletiarska výroba a dizajn 5B
3126710textilná technológia – textilný manažment 5B
3133700manažér v odevníctve 5B
3135700komerčný pracovník v odevníctve 5B
3137400operátor odevnej výroby 3A*)
3137401operátor odevnej výroby – odevná výroba 3A*)
3137402operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia 3A*)
3138400operátor textilnej výroby 3A*)
3138401operátor textilnej výroby – tkáčovne 3A*)
3138402operátor textilnej výroby – pradiarne 3A*)
3138403operátor textilnej výroby – pletiarne 3A*)
3138404operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií 3A*)
3139400textilný priemysel 3A
3139401textilný priemysel – prevádzka textilných strojov 3A
3139402textilný priemysel – textilná technológia 3A
3139403textilný priemysel – zošľachťovanie textílií 3A
3143200pradiar 3C
3143201pradiar – spracúvanie textilných vláken 3C
3143202pradiar – výroba netkaných textílií 3C
3146200tkáč 3C
3146201tkáč – plošné textílie 3C
3146202tkáč – kovové tkaniny a sitá 3C
3148200gubár 3C
3151200pletiar 3C
3152200krajčír 3C
3152201krajčír – pánske odevy 3C
3152202krajčír – dámske odevy 3C
3152203krajčír – univerzálne šitie odevov 3C
3152205krajčír – služby a poradenstvo 3C
3155600grafické systémy v odevníctve 3A*)
3158600styling a marketing 3A*)
3161000praktická žena 2C
3178000výroba konfekcie 2C
3178200výroba konfekcie 3C
3178201výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii/ŠP/3C
3178202výroba konfekcie – šitie bielizne/ŠP/3C
3178203výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky/ŠP/3C
3179000textilná výroba 2C
3179200textilná výroba/ŠP/3C
3179201textilná výroba – pradiarne/ŠP/3C
3179202textilná výroba – tkáčovne/ŠP/3C
3179203textilná výroba – pletiarne/ŠP/3C
3179204textilná výroba – pradiarstvo/ŠP/3C
3179205textilná výroba – výroba klobúkov/ŠP/3C
3179206textilná výroba – výroba baretov a fezov/ŠP/3C
3179207textilná výroba – úprava plsti/ŠP/3C
3179208textilná výroba – výroba kobercov/ŠP/3C
3179209textilná výroba – tkáč/ŠP/3C
3179210textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba/ŠP/3C
3185200krajčírka 3C
3185201krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň 3C
3185202krajčírka – technická konfekcia 3C
3185203krajčírka – textilné hračky   3C
 32  Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi  
3231600výroba obuvi a galantérneho tovaru 3A*)
3231601výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba obuvi 3A*)
3231602výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba galantérneho tovaru 3A*)
3243400operátor kožiarskej výroby 3A*)
3244400operátor kožušníckej výroby 3A*)
3247400technik obuvníckej výroby 3A*)
3248400kožiarstvo 3A
3250200remenár sedlár 3C
3251200kožušník 3C
3251201kožušník – príprava kožušinových výrobkov 3C
3251202kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov 3C
3272200zvrškár 3C
3274200obuvník 3C
3274201obuvník – priemyselná výroba 3C
3274202obuvník – zákazková výroba a opravy obuvi 3C
3274203obuvník – ortopedická obuv 3C
3274204obuvník – obuvnícke polovýrobky 3C
3274205obuvník – výroba gumenej obuvi 3C
3274206obuvník – univerzálny obuvník 3C
3274207obuvník – výroba zvrškov a spodkov 3C
3274208obuvník – výroba spodkov 3C
3282000výroba obuvi 2C
3283000výroba koženej galantérie 2C
3284000kožušnícka výroba 2C
3291200kožiarska výroba/ŠP/3C
3291201kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru/ŠP/3C
3291202kožiarska výroba – rukavičiarska výroba/ŠP/3C
3291203kožiarska výroba – obuvnícka manipulácia/ŠP/3C
3291204kožiarska výroba – obuvnícka montáž/ŠP/3C
3291205kožiarska výroba – šitie obuvi/ŠP/3C
3291206kožiarska výroba – oprava obuvi  /ŠP/3C
 33  Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov  
3301800technológia spracovania dreva 5A
3301900technológia spracovania dreva 6
3302800základné spracúvanie dreva 5A
3315800ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu 5A
3321800drevené stavby a výroby pre stavebníctvo 5A
3330800drevárske inžinierstvo 5A
3331600drevárstvo 3A*)
3331700drevárstvo/Bc/5A
3331702drevárstvo – drevárske inžinierstvo/Bc/5A
3331703drevárstvo – chemické spracovanie dreva/Bc/5A
3331708drevárstvo – konštrukcia drevených stavieb a nábytku/Bc/5A
3331709drevárstvo – prevádzka strojov a zariadení/Bc/5A
3331710drevárstvo – výroba nábytku/Bc/5A
3331712drevárstvo – manažment drevárskej a nábytkárskej výroby/Bc/5A
3331713drevárstvo – drevárske technológie/Bc/5A
3331714drevárstvo – technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva/Bc/5A
3331800drevárstvo 5A
3331802drevárstvo – drevárske inžinierstvo 5A
3331803drevárstvo – chemické spracovanie dreva 5A
3331804drevárstvo – konštrukcia drevárskych výrobkov 5A
3331805drevárstvo – technika pre spracovanie dreva 5A
3331806drevárstvo – nábytok a výrobky z dreva 5A
3331807drevárstvo – materiálové inžinierstvo v drevárstve 5A
3332600nábytkárstvo 3A*)
3332800nábytkárstvo 5A
3336600drevárstvo a nábytkárstvo 3A*)
3336601drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3A*)
3336602drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3A*)
3336603drevárstvo a nábytkárstvo – čalúnnictvo 3A*)
3336604drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3A*)
3337600výroba hudobných nástrojov 3A*)
3337601výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov 3A*)
3337602výroba hudobných nástrojov – manažment predaja hudobných nástrojov 3A*)
3338900štruktúra a vlastnosti dreva 6
3339900konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 6
3341400operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3A*)
3343401nábytkárska výroba – stolárstvo 3A
3343402nábytkárska výroba – čalúnnictvo 3A
3347400drevárska a nábytkárska výroba 3A
3347401drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo 3A
3347402drevárska a nábytkárska výroba – čalúnnictvo 3A
3355200stolár 3C
3355201stolár – výroba nábytku a zariadení 3C
3355202stolár – stavebnostolárska výroba 3C
3355203stolár – poľnohospodárska výroba 3C
3355204stolár – priemyselné obrábanie dreva 3C
3356200spracovateľ prírodných pletív 3C
3370200čalúnnik 3C
3382000košikárska výroba/ŠP/2C
3382200košikárska výroba/ŠP/3C
3383000spracúvanie dreva 2C
3383200spracúvanie dreva/ŠP/3C
3383201spracúvanie dreva – drevárska prvovýroba/ŠP/3C
3383202spracúvanie dreva – stolárska výroba/ŠP/3C
3383203spracúvanie dreva – kefárska výroba/ŠP/3C
3383204spracúvanie dreva – drevárska druhovýroba/ŠP/3C
3383205spracúvanie dreva – drobná drevárska výroba/ŠP/3C
3383206spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku/ŠP/3C
3383207spracúvanie dreva – čalúnenie dopravných prostriedkov/ŠP/3C
3383208spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov/ŠP/3C
3383600spracúvanie dreva 3A*)
3383700spracúvanie dreva 5B
3383711spracúvanie dreva – manažment a podnikanie v spracúvaní dreva 5B
3384000čalúnnická výroba  /ŠP/2C
 34  Polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie  
3431600polygrafia 3A*)
3431601polygrafia – polygrafická technológia 3A*)
3431602polygrafia – grafika tlačovín 3A*)
3432600obalová technika 3A*)
3434400operátor obalových materiálov 3A*)
3446400grafik tlačových médií 3A*)
3447400grafik digitálnych médií 3A*)
3453400tlačiar na polygrafických strojoch 3A*)
3454400polygrafický priemysel 3A
3471400reprodukčný grafik 3A*)
3473200polygraf 3C
3473201polygraf – sadzba 3C
3473202polygraf – reprodukčná grafika 3C
3473203polygraf – polygrafická montáž 3C
3473204polygraf – tlač na polygrafických strojoch 3C
3473205polygraf – dokončovacie spracúvanie   3C
 35    Architektúra  
3501700architektúra/Bc/5A
3501800architektúra 5A
3501900architektúra 6
3502700urbanizmus/Bc/5A
3502800urbanizmus 5A
3502900urbanizmus 6
3503800dizajn v architektúre 5A
3507700architektúra a urbanizmus/Bc/5A
3507800architektúra a urbanizmus 5A
3507801architektúra a urbanizmus – architektúra 5A
3507802architektúra a urbanizmus – urbanizmus 5A
3507803architektúra a urbanizmus – konštrukcie v architektúre 5A
3507900architektúra a urbanizmus 6
3507901architektúra a urbanizmus – architektúra 6
3507902architektúra a urbanizmus – urbanizmus 6
3507903architektúra a urbanizmus – konštrukcie v architektúre 6
3507904architektúra a urbanizmus – obnova architektonického dedičstva 6
3512800urbanizmus a územné plánovanie 5A
3514700priestorové plánovanie/Bc/5A
3514701priestorové plánovanie – priestorové plánovanie a manažment/Bc/5A
3514704priestorové plánovanie – dopravné plánovanie/Bc/5A
3514800priestorové plánovanie 5A
3514801priestorové plánovanie – priestorové plánovanie a manažment 5A
3514900priestorové plánovanie 6
3516700krajinná architektúra a krajinné plánovanie/Bc/5A
3516800krajinná architektúra a krajinné plánovanie 5A
3521800dizajn v architektúre a stavebníctve   5A
 3636  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  
3601900teória a konštrukcia pozemných stavieb 6
3602900teória a konštrukcia inžinierskych stavieb 6
3603900technológia stavieb 6
3605900zdravotnícko-technické stavby 6
3607800ekológia v stavebníctve 5A
3608900geotechnika 6
3609800manažment v stavebníctve 5A
3615700inžinierstvo životného prostredia/Bc/5A
3615701inžinierstvo životného prostredia – environmentalistika v stavebníctve/Bc/5A
3615800inžinierstvo životného prostredia 5A
3615801inžinierstvo životného prostredia – environmentalistika v stavebníctve 5A
3617700realizácia dopravných stavieb/Bc/5A
3617800realizácia dopravných stavieb 5A
3621700stavebné inžinierstvo – Civil Engineering/Bc/5A
3621800stavebné inžinierstvo – Civil Engineering 5A
3623700pozemné stavby a architektúra/Bc/5A
3623800pozemné stavby a architektúra 5A
3629700vodné stavby/Bc/5A
3629702vodné stavby – vodné stavby a vodné hospodárstvo/Bc/5A
3629800vodné stavby 5A
3629802vodné stavby – vodné stavby a vodné hospodárstvo 5A
3629803vodné stavby – hydrotechnika 5A
3629804vodné stavby – zdravotné inžinierstvo 5A
3629900vodné stavby 6
3629903vodné stavby – hydrotechnika 6
3629904vodné stavby – zdravotné inžinierstvo 6
3630900hydrotechnika 6
3631700pozemné stavby/Bc/5A
3631705pozemné stavby – budovy a prostredie/Bc/5A
3631708pozemné stavby – pozemné stavby a architektúra/Bc/5A
3631709pozemné stavby – pozemné staviteľstvo/Bc/5A
3631716pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov/Bc/5A
3631800pozemné stavby 5A
3631801pozemné stavby – architektúra 5A
3631804pozemné stavby – architektonické konštrukcie a projektovanie 5A
3631805pozemné stavby – budovy a prostredie 5A
3631806pozemné stavby – technické zariadenia budov 5A
3631807pozemné stavby – nosné konštrukcie budov 5A
3631811pozemné stavby – mestské stavebné inžinierstvo 5A
3631812pozemné stavby – nosné konštrukcie pozemných stavieb 5A
3631813pozemné stavby – tvorba budov a prostredia 5A
3631816pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov 5A
3631900pozemné stavby 6
3631902pozemné stavby – teória a konštrukcie pozemných stavieb 6
3631903pozemné stavby – teória a technika prostredia budov 6
3631914pozemné stavby – teória tvorby budov a prostredia 6
3631916pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov 6
3633800priemyselná výroba stavebných hmôt a dielcov 5A
3634800konštrukcie a dopravné stavby 5A
3635700vodné hospodárstvo a vodné stavby/Bc/5A
3635800vodné hospodárstvo a vodné stavby 5A
3636700geodézia a kartografia/Bc/5A
3636703geodézia a kartografia – geodézia a kataster nehnuteľností/Bc/5A
3636704geodézia a kartografia – geografické informačné systémy/Bc/5A
3636705geodézia a kartografia – geodézia a geografické informačné systémy/Bc/5A
3636800geodézia a kartografia 5A
3636802geodézia a kartografia – inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností 5A
3636900geodézia a kartografia 6
3637800ekonomika a riadenie stavebníctva 5A
3639700realizácia stavieb/Bc/5A
3639800realizácia stavieb 5A
3640800automatizované systémy riadenia v stavebníctve 5A
3641800mestské inžinierstvo 5A
3642800materiálové inžinierstvo 5A
3644700inžinierske konštrukcie a dopravné stavby/Bc/5A
3644705inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo/Bc/5A
3644706inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – objekty dopravných stavieb/Bc/5A
3644707inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby/Bc/5A
3644708inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo/Bc/5A
3644711inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné plánovanie/Bc/5A
3644713inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – stavebné inžinierstvo/Bc/5A
3644716inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov/Bc/5A
3644800inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 5A
3644803inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie inžinierskych stavieb 5A
3644804inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné stavby 5A
3644805inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo 5A
3644806inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – objekty dopravných stavieb 5A
3644808inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo 5A
3644809inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a dopravné stavby 5A
3644811inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné plánovanie 5A
3644812inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – stavby a životné prostredie 5A
3644816inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov 5A
3644900inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 6
3644902inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – teória a konštrukcia inžinierskych stavieb 6
3644915inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – teória a navrhovanie inžinierskych stavieb 6
3646700inžinierske stavby a vodné hospodárstvo/Bc/5A
3646800inžinierske stavby a vodné hospodárstvo 5A
3650600staviteľstvo 3A*)
3650601staviteľstvo – pozemné staviteľstvo 3A*)
3650602staviteľstvo – dopravné staviteľstvo 3A*)
3650603staviteľstvo – železničné staviteľstvo 3A*)
3650604staviteľstvo – vodohospodárske stavby 3A*)
3650605staviteľstvo – požiarna ochrana 3A*)
3650606staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov 3A*)
3650607staviteľstvo – technické zariadenie budov 3A*)
3650608staviteľstvo – ekologické staviteľstvo 3A*)
3650609staviteľstvo – hydroekologické stavby 3A*)
3650610staviteľstvo – stavebný manažment 3A*)
3650700staviteľstvo/Bc/5A
3650701staviteľstvo – pozemné staviteľstvo/Bc/5A
3650712staviteľstvo – cesty a mosty/Bc/5A
3650713staviteľstvo – železnice/Bc/5A
3652800technické zariadenie budov 5A
3655600geodézia 3A*)
3655700geodézia/Bc/5A
3656400operátor stavebnej výroby 3A*)
3656401operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie 3A*)
3656402operátor stavebnej výroby – betónové konštrukcie 3A*)
3656403operátor stavebnej výroby – kvalita stavebných prác 3A*)
3658400mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3A*)
3659400stavebníctvo 3A
3659401stavebníctvo – výroba stavieb 3A
3659402stavebníctvo – technické zariadenie budov 3A
3659405stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve 3A
3659700stavebníctvo/Bc/5A
3659715stavebníctvo – technológia a manažment stavieb/Bc/5A
3659716stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb /Bc/5A
3659717stavebníctvo – inžinierstvo životného prostredia/Bc/5A
3659718stavebníctvo – stavebné inžinierstvo/Bc/5A
3659800stavebníctvo 5A
3659813stavebníctvo – realizácia stavieb 5A
3659814stavebníctvo – stavebné materiály a prefabrikácia 5A
3659815stavebníctvo – technológia a manažment stavieb 5A
3659818stavebníctvo – stavebné inžinierstvo 5A
3659819stavebníctvo – technológia a realizácia stavieb 5A
3659821stavebníctvo – ekonomika a riadenie stavebníctva 5A
3659823stavebníctvo – technika prostredia budov 5A
3659900stavebníctvo 6
3659912stavebníctvo – technológia stavieb 6
3659916stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb 6
3660400vodné hospodárstvo 3A
3660700vodné hospodárstvo/Bc/5A
3660704vodné hospodárstvo – vodné hospodárstvo krajiny/Bc/5A
3660800vodné hospodárstvo 5A
3660804vodné hospodárstvo – vodné hospodárstvo krajiny 5A
3660805vodné hospodárstvo – krajinné inžinierstvo 5A
3661200murár 3C
3663200tesár 3C
3664200železobetonár 3C
3665200štukatér 3C
3668200montér suchých stavieb 3C
3672200kamenár 3C
3673200kachliar 3C
3675200maliar 3C
3675201maliar – interiéry 3C
3675202maliar – stavebná výroba 3C
3676200izolatér 3C
3678200inštalatér 3C
3678201inštalatér – vodovodné zariadenia/ŠP/3C
3679200sklenár 3C
3680200podlahár 3C
3684200strechár 3C
3686000stavebná výroba 2C
3686200stavebná výroba/ŠP/3C
3686201stavebná výroba – podlahárske práce/ŠP/3C
3686202stavebná výroba – pokrývačské práce/ŠP/3C
3686203stavebná výroba – murárske práce/ŠP/3C
3686204stavebná výroba – stavebné práce/ŠP/3C
3686205stavebná výroba – železobetonárska výroba/ŠP/3C
3686206stavebná výroba – stavebné zámočníctvo/ŠP/3C
3686207stavebná výroba – stavebné klampiarstvo/ŠP/3C
3686208stavebná výroba – stavebné tesárstvo/ŠP/3C
3686209stavebná výroba – dláždenie/ŠP/3C
3686210stavebná výroba – maliarske a natieračské práce/ŠP/3C
3686211stavebná výroba – stavebné stolárstvo/ŠP/3C
3686212stavebná výroba – stavebné sklenárstvo/ŠP/3C
3688200kominár 3C
3692600geodézia, kartografia a kataster 3A*)
3698800architektúra a pozemné stavby 5A
3699600technik v stavebníctve 3A
3699601technik v stavebníctve – pozemné staviteľstvo   3A*)
 37  Doprava, pošty a telekomunikácie  
3701900dopravná a spojová technológia 6
3701901dopravná a spojová technológia – dopravná technológia 6
3701902dopravná a spojová technológia – spojová technológia 6
3701903dopravná a spojová technológia – dopravné a spojové systémy 6
3702700dopravné služby/Bc/5A
3702702dopravné služby – doprava v krízových situáciách/Bc/5A
3702703dopravné služby – zasielateľstvo/Bc/5A
3702704dopravné služby – integrované prepravné služby/Bc/5A
3702800dopravné služby 5A
3702802dopravné služby – doprava v krízových situáciách 5A
3702803dopravné služby – zasielateľstvo 5A
3702900dopravné služby 6
3702902dopravné služby – doprava v krízových situáciách 6
3703700dopravná technika/Bc/5A
3703800dopravná technika 5A
3704700poštové služby/Bc/5A
3704800poštové služby 5A
3704900poštové služby 6
3706700poštová a telekomunikačná prevádzka/Bc/5A
3706703poštová a telekomunikačná prevádzka – ekonomika pošty a telekomunikácií/Bc/5A
3706704poštová a telekomunikačná prevádzka – technológia pošty a telekomunikácií/Bc/5A
3706800poštová a telekomunikačná prevádzka 5A
3706801poštová a telekomunikačná prevádzka – prevádzka a ekonomika pošty 5A
3706802poštová a telekomunikačná prevádzka – prevádzka a ekonomika telekomunikácií 5A
3706803poštová a telekomunikačná prevádzka – ekonomika pošty a telekomunikácií 5A
3706804poštová a telekomunikačná prevádzka – technológia pošty a telekomunikácií 5A
3707800technické prostriedky 5A
3708700telekomunikačný manažment/Bc/5A
3710700rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb/Bc/5A
3710800rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb 5A
3712800prevádzka a údržba koľajových vozidiel 5A
3714800oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave 5A
3715800technická prevádzka telekomunikácií 5A
3716800prevádzka a ekonomika železničnej dopravy 5A
3717800prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy 5A
3718800prevádzka a ekonomika leteckej dopravy 5A
3719800prevádzka a ekonomika spojov 5A
3720800prevádzka a ekonomika vodnej dopravy 5A
3722800kybernetika v doprave a spojoch 5A
3723800železničné staviteľstvo 5A
3724800materiálové inžinierstvo 5A
3725800priemyslové inžinierstvo a manažment 5A
3726700výrobný manažment/Bc/5A
3730700železničná doprava/Bc/5A
3730701železničná doprava – prevádzka a ekonomika železničnej dopravy/Bc/5A
3730702železničná doprava – prevádzka a ekonomika colnej správy/Bc/5A
3730800železničná doprava 5A
3730801železničná doprava – prevádzka a ekonomika železničnej dopravy 5A
3731800stavba a obnova železníc 5A
3732800stavba a obnova cestnej siete 5A
3735700prevádzka strojov – automobilová technika/Bc/5A
3736700vodná doprava/Bc/5A
3736701vodná doprava – prevádzka a ekonomika vodnej dopravy/Bc/5A
3736800vodná doprava 5A
3736801vodná doprava – prevádzka a ekonomika vodnej dopravy 5A
3738800cestná a vodná doprava 5A
3739600elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3A*)
3740600elektrotechnika v doprave a spojoch 3A*)
3740601elektrotechnika v doprave a spojoch – elektrická trakcia a energetika v doprave 3A*)
3740602elektrotechnika v doprave a spojoch – silnoprúdová elektrotechnika v doprave 3A*)
3740603elektrotechnika v doprave a spojoch – údržba a oprava vozidiel 3A*)
3740604elektrotechnika v doprave a spojoch – oznamovacia technika v doprave a spojoch 3A*)
3740605elektrotechnika v doprave a spojoch – zabezpečovacia technika v doprave 3A*)
3740606elektrotechnika v doprave a spojoch – telekomunikačná technika 3A*)
3740607elektrotechnika v doprave a spojoch – rádiokomunikačná technika 3A*)
3744600cestná doprava 3A*)
3744601cestná doprava – prevádzka a údržba vozidiel 3A*)
3744602cestná doprava – doprava a preprava 3A*)
3744700cestná doprava/Bc/5A
3744701cestná doprava – prevádzka a ekonomika cestnej dopravy/Bc/5A
3744702cestná doprava – dopravné inžinierstvo/Bc/5A
3744705cestná doprava – zasielateľstvo/Bc/5A
3744800cestná doprava 5A
3744801cestná doprava – prevádzka a ekonomika cestnej dopravy 5A
3744802cestná doprava – dopravné inžinierstvo 5A
3748800mestská dráhová doprava 5A
3751800cestné staviteľstvo 5A
3752800objekty dopravných stavieb 5A
3753800konštrukcia a prevádzka strojov pre dopravné staviteľstvo 5A
3754800riadenie a technológia železničnej a automobilovej dopravy 5A
3755800konštrukcia a technológia dopravných stavieb 5A
3756400poštová prevádzka 3A
3757400dopravná prevádzka 3A
3757401dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 3A
3757402dopravná prevádzka – železničná doprava a preprava 3A
3757403dopravná prevádzka – lodná doprava 3A
3757404dopravná prevádzka – bezpečnosť a ochrana železničnej prevádzky 3A
3757405dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc 3A
3757406dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta 3A
3757408dopravná prevádzka – vodná doprava 3A
3758400operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3A*)
3759400komerčný pracovník v doprave 3A*)
3759401komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava 3A*)
3759402komerčný pracovník v doprave – železničná doprava 3A*)
3759403komerčný pracovník v doprave – vodná doprava 3A*)
3759405komerčný pracovník v doprave – letecká doprava 3A*)
3759406komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia 3A*)
3759407komerčný pracovník v doprave – dopravná logistika 3A*)
3760600prevádzka a ekonomika dopravy 3A*)
3760601prevádzka a ekonomika dopravy – železničná doprava 3A*)
3760602prevádzka a ekonomika dopravy – železničná preprava 3A*)
3760603prevádzka a ekonomika dopravy – colný deklarant 3A*)
3760604prevádzka a ekonomika dopravy – zasielateľstvo 3A*)
3760605prevádzka a ekonomika dopravy – cestná doprava a preprava 3A*)
3760606prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave 3A*)
3762200železničiar 3C
3762201železničiar – dopravná cesta 3C
3762202železničiar – obchodná činnosť 3C
3763200manipulant poštovej prevádzky a prepravy 3C
3764700logistika a manažment v cestnej preprave 5B
3765600technika a prevádzka dopravy 3A*)
3766200lodník 3C
3767600dopravná akadémia 3A*)
3768700poštové technológie/Bc/5A
3768800poštové technológie 5A
3768802poštové technológie – poštové inžinierstvo 5A
3768900poštové technológie 6
3772600doprava 3A*)
3772601doprava – prevádzka a údržba cestných vozidiel 3A*)
3772602doprava – mestská hromadná doprava 3A*)
3772603doprava – lodná doprava 3A*)
3772605doprava – kamiónová doprava 3A*)
3772700doprava/Bc/5A
3772714doprava – letecká doprava/Bc/5A
3772715doprava – cestná doprava/Bc/5A
3772716doprava – železničná doprava/Bc/5A
3772717doprava – vodná doprava/Bc/5A
3772719doprava – profesionálny pilot/Bc/5A
3772721doprava – riadenie leteckej dopravy/Bc/5A
3772722doprava – pracovník riadenia letovej prevádzky/Bc/5A
3772725doprava – prevádzka letísk/Bc/5A
3772800doprava 5A
3772811doprava – riadenie dopravných a logistických procesov 5A
3772814doprava – letecká doprava 5A
3772815doprava – cestná doprava 5A
3772816doprava – železničná doprava 5A
3772817doprava – vodná doprava 5A
3772818doprava – dopravné inžinierstvo 5A
3772821doprava – riadenie leteckej dopravy 5A
3772900doprava 6
3772912doprava – riadenie dopravných systémov 6
3772913doprava – dopravná technika a technológia 6
3774400mechanik telekomunikácií 3A*)
3774401mechanik telekomunikácií – telekomunikačné zariadenia 3A*)
3774402mechanik telekomunikácií – telekomunikačné služby 3A*)
3774403mechanik telekomunikácií – informačné komunikačné technológie 3A*)
3776400mechanik lietadiel 3A*)
3776401mechanik lietadiel – mechanika 3A*)
3776402mechanik lietadiel – avionika 3A*)
3778400technik informačných a telekomunikačných technológií 3A*)
3780700letecká doprava/Bc/5A
3780701letecká doprava – prevádzka a ekonomika/Bc/5A
3780702letecká doprava – profesionálny pilot/Bc/5A
3780800letecká doprava 5A
3780801letecká doprava – prevádzka a ekonomika 5A
3786800vybavenie lietadiel 5A
3787800prevádzka letectva a letecké mechanizmy 5A
3788800letecká technika a prevádzkové zariadenia 5A
3789800riadenie leteckej prevádzky 5A
3791400spojový manipulant 3A*)
3792400poštový manipulant 3A*)
3794600poštové a peňažné služby 3A*)
3798800dopravný inžinier – manažér 5A
3799700informačné a riadiace systémy/Bc/5A
3799800informačné a riadiace systémy     5A
 38  Automatizácia a riadenie  
3801900automatizácia a riadenie 6
3801901automatizácia a riadenie – technická kybernetika 6
3801902automatizácia a riadenie – riadenie procesov 6
3801903automatizácia a riadenie – robotika 6
3801904automatizácia a riadenie – senzorika   6
 39  Špeciálne technické odbory  
3901800aplikovaná mechanika 5A
3901900aplikovaná mechanika 6
3901901aplikovaná mechanika – mechanika tuhých a poddajných telies 6
3901902aplikovaná mechanika – mechanika tekutín 6
3901903aplikovaná mechanika – termomechanika 6
3903900materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov 6
3904900medzné stavy materiálov 6
3907800konštrukcia a výroba špeciálnej techniky 5A
3912800spracovanie a aplikácia nekovov 5A
3913900náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách 6
3914900nekovové materiály a stavebné hmoty 6
3915800environmentalistika 5A
3915801environmentalistika – spracovanie a recyklácia odpadov 5A
3915900environmentalistika 6
3916600životné prostredie 3A*)
3917600technické a informatické služby 3A*)
3917601technické a informatické služby – v hutníctve 3A*)
3917602technické a informatické služby – v strojárstve 3A*)
3917603technické a informatické služby – v elektrotechnike 3A*)
3917604technické a informatické služby – v chémii 3A*)
3917605technické a informatické služby – v textile a odevníctve 3A*)
3917606technické a informatické služby – v stavebníctve 3A*)
3917607technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc 3A*)
3917608technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 3A*)
3917609technické a informatické služby – zasielateľstvo 3A*)
3917610technické a informatické služby – odevníctvo 3A*)
3917611technické a informatické služby – obuvníctvo 3A*)
3917612technické a informatické služby – spracúvanie dreva 3A*)
3917613technické a informatické služby – geológia a baníctvo 3A*)
3917614technické a informatické služby – zdravotnícke služby 3A*)
3918600technické lýceum 3A*)
3919700technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe 5B
3921700energetika/Bc/5A
3921704energetika – tepelná energetika a plynárenstvo/Bc/5A
3921709energetika – energetické strojárstvo/Bc/5A
3921800energetika 5A
3921802energetika – tepelná energetika 5A
3921803energetika – doprava a využitie plynu 5A
3921806energetika – nízkopotenciálna energetika 5A
3921807energetika – tepelné energetické stroje a zariadenia 5A
3921808energetika – hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia 5A
3921900energetika 6
3921902energetika – tepelná energetika 6
3921905energetika – tepelné a hydraulické stroje a zariadenia 6
3922800podniková energetika a ekológia 5A
3923800tepelná energetika 5A
3924800tepelná energetika a technika prostredia 5A
3925900jadrová energetika 6
3931900geodézia a geodetická kartografia 6
3940700fyzikálne inžinierstvo/Bc/5A
3940702fyzikálne inžinierstvo – fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov/Bc/5A
3940800fyzikálne inžinierstvo 5A
3940802fyzikálne inžinierstvo – fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 5A
3940900fyzikálne inžinierstvo 6
3941900hydrológia a vodné hospodárstvo 6
3943900hydrológia 6
3943902hydrológia – inžinierska hydrológia 6
3948700materiály/Bc/5A
3948707materiály – kovové a nekovové materiály/Bc/5A
3948708materiály – technické materiály/Bc/5A
3948709materiály – nekovové materiály/Bc/5A
3948713materiály – materiálová technológia/Bc/5A
3948715materiály – textilná technológia a návrhárstvo/Bc/5A
3948717materiály – materiály pre automobilový priemysel/Bc/5A
3948800materiály 5A
3948804materiály – materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov 5A
3948805materiály – tvárnenie kovov 5A
3948808materiály – technické materiály 5A
3948809materiály – nekovové materiály 5A
3948811materiály – materiálové inžinierstvo 5A
3948900materiály 6
3948902materiály – tvárnenie materiálov 6
3948903materiály – náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo 6
3948906materiály – fyzikálne inžinierstvo materiálov 6
3948908materiály – technické materiály 6
3951900mechatronika 6
3952900bionika a biomechanika (aj lekárske a biologické vedy) 6
3963700požiarna ochrana/PŠ/ aj /Bc/5B, 5A
3963800požiarna ochrana 5A
3965600bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3A*)
3965700bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci/Bc/5A
3965800bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5A
3965900bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6
3965902bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – integrovaná bezpečnosť 6
3971800meracia technika 5A
3971900meracia technika 6
3973800meranie 5A
3973802meranie – meracia a informačná technika 5A
3973803meranie – elektronické meranie 5A
3975900metrológia 6
3976900inžinierstvo kvality produkcie 6
3981800súdne inžinierstvo 5A
3981811súdne inžinierstvo – expertízna činnosť v priemysle 5A
3981900súdne inžinierstvo 6
3981901súdne inžinierstvo – doprava 6
3981902súdne inžinierstvo – stavebníctvo 6
3981903súdne inžinierstvo – strojárstvo 6
3981904súdne inžinierstvo – elektrotechnika   6
 4  Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky  
 41  Poľnohospodársko-lesnícke vedy   
4101900všeobecná rastlinná výroba 6
4102900špeciálna rastlinná výroba 6
4103900agrochémia a výživa rastlín 6
4104900všeobecná zootechnika 6
4105900špeciálna zootechnika 6
4107900pestovanie lesa 6
4107902pestovanie lesa – pestovanie a ochrana lesa 6
4108900hospodárska úprava lesov 6
4109900hydromeliorácie 6
4109902hydromeliorácie – lesnícke meliorácie 6
4110800meliorácie (aj technické vedy) 5A
4110900meliorácie (aj pre stavebníctvo) 6
4111900mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 6
4111902mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – lesnícka a mobilná technika 6
4111903mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – technika a technológie lesníckej výroby 6
4111904mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 6
4112700poľnohospodárska a lesnícka technika/Bc/5A
4112702poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika/Bc/5A
4112703poľnohospodárska a lesnícka technika – technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4112706poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika a komerčné činnosti/Bc/5A
4112708poľnohospodárska a lesnícka technika – ekotechnika/Bc/5A
4112800poľnohospodárska a lesnícka technika 5A
4112802poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika 5A
4112803poľnohospodárska a lesnícka technika – technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov 5A
4112804poľnohospodárska a lesnícka technika – lesnícka a mobilná technika 5A
4112806poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 5A
4112808poľnohospodárska a lesnícka technika – ekotechnika 5A
4113700poľnohospodárska technika /Bc/5A
4113701poľnohospodárska technika – servis a opravy techniky/Bc/5A
4113800poľnohospodárska technika 5A
4113801poľnohospodárska technika – servis a opravy techniky 5A
4113802poľnohospodárska technika – doprava a manipulácia 5A
4113803poľnohospodárska technika – komerčné služby 5A
4113804poľnohospodárska technika – komunálne technické služby 5A
4113805poľnohospodárska technika – potravinárska technika 5A
4113806poľnohospodárska technika – vývoj a skúšanie techniky 5A
4114800spoľahlivosť techniky 5A
4114801spoľahlivosť techniky – prevádzková spoľahlivosť strojov 5A
4114802spoľahlivosť techniky – spoľahlivosť strojov a konštrukcií 5A
4114900spoľahlivosť techniky 6
4115900technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 6
4120700záhradná a krajinná architektúra/Bc/5A
4120800záhradná a krajinná architektúra 5A
4120900záhradná a krajinná architektúra 6
4121700krajinná a záhradná architektúra/Bc/5A
4121701krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra/Bc/5A
4121702krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie/Bc/5A
4121704krajinná a záhradná architektúra – biotechnika parkových a krajinných úprav/Bc/5A
4121800krajinná a záhradná architektúra 5A
4121801krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra 5A
4121802krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie 5A
4121804krajinná a záhradná architektúra – biotechnika parkových a krajinných úprav 5A
4121900krajinná a záhradná architektúra 6
4121901krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra 6
4121902krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie 6
4122700záhradnícke škôlkárstvo/Bc/5A
4124700udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka/Bc/5A
4124800udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 5A
4126700záhradný dizajn/Bc/5A
4127700krajinárstvo/Bc/5A
4127702krajinárstvo – krajinné inžinierstvo/Bc/5A
4127703krajinárstvo – pozemkové úpravy a geografické informačné systémy/Bc/5A
4127705krajinárstvo – zakladanie a údržba športových plôch/Bc/5A
4127800krajinárstvo 5A
4127802krajinárstvo – krajinné inžinierstvo 5A
4127804krajinárstvo – pozemkové úpravy 5A
4127900krajinárstvo 6
4127902krajinárstvo – krajinné inžinierstvo 6
4128700krajinné plánovanie a tvorba krajiny/Bc/5A
4128800krajinné plánovanie a tvorba krajiny 5A
4131900fyziológia plodín a drevín 6
4132900všeobecná rastlinná produkcia 6
4133900všeobecná živočíšna produkcia 6
4134800agroenvironmentalistika 5A
4136700manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/5A
4136800manažment životného prostredia a regionálny rozvoj 5A
4137900ochrana pôdy 6
4138900ochrana lesa 6
4139900lesnícka fytológia 6
4140700všeobecné poľnohospodárstvo/Bc/5A
4140702všeobecné poľnohospodárstvo – udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka/Bc/5A
4140800všeobecné poľnohospodárstvo 5A
4140802všeobecné poľnohospodárstvo – udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 5A
4140803všeobecné poľnohospodárstvo – produkcia potravinových zdrojov 5A
4140805všeobecné poľnohospodárstvo – agroekológia 5A
4141700fytotechnika/Bc/5A
4141800fytotechnika 5A
4142700záhradníctvo/Bc/5A
4142800záhradníctvo 5A
4142900záhradníctvo 6
4143700zootechnika/Bc/5A
4143800zootechnika 5A
4145800mechanizácia poľnohospodárstva 5A
4146700prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych podnikov/Bc/5A
4146800prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych podnikov 5A
4148800lesné inžinierstvo – lesníctvo 5A
4149800lesné hospodárstvo 5A
4150700riadenie v poľnohospodárstve/Bc/5A
4150701riadenie v poľnohospodárstve – podnikový manažment/Bc/5A
4150702riadenie v poľnohospodárstve – krízový manažment/Bc/5A
4150704riadenie v poľnohospodárstve – komerčný manažment/Bc/5A
4150800riadenie v poľnohospodárstve 5A
4150801riadenie v poľnohospodárstve – podnikový manažment 5A
4150802riadenie v poľnohospodárstve – krízový manažment 5A
4150803riadenie v poľnohospodárstve – kvantitatívny manažment a aplikácie informatiky 5A
4150804riadenie v poľnohospodárstve – komerčný manažment 5A
4151700integrovaný manažment/Bc/5A
4155800automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve 5A
4156800procesy spracovania dreva 5A
4157800manažment lesných podnikov a podnikanie v lesníctve 5A
4158800podnikateľské riadenie 5A
4160800manažment a financovanie lesných podnikov 5A
4161800finančná a komerčná činnosť 5A
4162800agroinformatika 5A
4163800technika a mechanizácia výrobných procesov 5A
4164800personálny a sociálny rozvoj PPoK 5A
4166800aplikovaná zoológia a poľovníctvo 5A
4168700poľovníctvo/Bc/5A
4168702poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo/Bc/5A
4168800poľovníctvo 5A
4168802poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo 5A
4168900poľovníctvo 6
4168902poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo 6
4170700spracovanie poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4170703spracovanie poľnohospodárskych produktov – agropotravinárstvo/Bc/5A
4170704spracovanie poľnohospodárskych produktov – bezpečnosť a kontrola potravín/Bc/5A
4170800spracovanie poľnohospodárskych produktov 5A
4170802spracovanie poľnohospodárskych produktov – technológia potravín 5A
4170900spracovanie poľnohospodárskych produktov 6
4170902spracovanie poľnohospodárskych produktov – technológia potravín 6
4171700technológia spracovania poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4171800technológia spracovania poľnohospodárskych produktov 5A
4172800technika a mechanizácia potravinárskej výroby 5A
4172900technika a mechanizácia potravinárskej výroby 6
4173700rastlinná produkcia/Bc/5A
4173702rastlinná produkcia – manažment rastlinnej výroby/Bc/5A
4173800rastlinná produkcia 5A
4173802rastlinná produkcia – manažment rastlinnej výroby 5A
4173804rastlinná produkcia – výživa a ochrana rastlín 5A
4173806rastlinná produkcia – agroekológia 5A
4175700prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov/Bc/5A
4175800prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov 5A
4176700manažment rastlinnej výroby/Bc/5A
4176701manažment rastlinnej výroby – manažment a ekonomika rastlinnej výroby/Bc/5A
4176702manažment rastlinnej výroby – poľnohospodárstvo marginálnych oblastí/Bc/5A
4176703manažment rastlinnej výroby – šľachtenie a semenárstvo/Bc/5A
4176704manažment rastlinnej výroby – výživa rastlín/Bc/5A
4176800manažment rastlinnej výroby 5A
4176801manažment rastlinnej výroby – manažment a ekonomika rastlinnej výroby 5A
4176802manažment rastlinnej výroby – poľnohospodárstvo marginálnych oblastí 5A
4176803manažment rastlinnej výroby – šľachtenie a semenárstvo 5A
4176804manažment rastlinnej výroby – výživa rastlín 5A
4177900špeciálna rastlinná produkcia 6
4178700manažment živočíšnej výroby/Bc/5A
4178701manažment živočíšnej výroby – manažment a ekonomika živočíšnej výroby/Bc/5A
4178702manažment živočíšnej výroby – šľachtenie zvierat a reprodukcia/Bc/5A
4178703manažment živočíšnej výroby – špeciálne odvetvia živočíšnej výroby/Bc/5A
4178704manažment živočíšnej výroby – výživa zvierat a krmivárstvo/Bc/5A
4178800manažment živočíšnej výroby 5A
4178801manažment živočíšnej výroby – manažment a ekonomika živočíšnej výroby 5A
4178802manažment živočíšnej výroby – šľachtenie zvierat a reprodukcia 5A
4178803manažment živočíšnej výroby – špeciálne odvetvia živočíšnej výroby 5A
4178804manažment živočíšnej výroby – výživa zvierat a krmivárstvo 5A
4179700živočíšna produkcia/Bc/5A
4179702živočíšna produkcia – manažment živočíšnej výroby/Bc/5A
4179705živočíšna produkcia – špeciálne chovateľstvo/Bc/5A
4179800živočíšna produkcia 5A
4179802živočíšna produkcia – manažment živočíšnej výroby 5A
4179804živočíšna produkcia – špeciálne chovateľské odvetvia 5A
4179806živočíšna produkcia – genetické technológie v agrobiológii 5A
4181700inžinierstvo strojov a zariadení/Bc/5A
4181800inžinierstvo strojov a zariadení 5A
4181801inžinierstvo strojov a zariadení – drevárska a lesnícka technika 5A
4181802inžinierstvo strojov a zariadení – drevárske stroje a zariadenia 5A
4181803inžinierstvo strojov a zariadení – environmentálna technika a zariadenia 5A
4181804inžinierstvo strojov a zariadení – lesná a mobilná technika 5A
4181805inžinierstvo strojov a zariadení – riadiace systémy a zariadenia 5A
4183900špeciálna živočíšna produkcia 6
4185800vedecká výživa ľudí 5A
4187700výživa ľudí/Bc/5A
4187800výživa ľudí 5A
4188700výživa/Bc/5A
4188702výživa – výživa ľudí/Bc/5A
4188800výživa 5A
4188802výživa – výživa ľudí 5A
4188804výživa – výživa zvierat a krmivárstvo 5A
4188900výživa 6
4196700krajinné inžinierstvo/Bc/5A
4196800krajinné inžinierstvo 5A
4196900krajinné inžinierstvo 6
4197800ochrana rastlín 5A
4197900ochrana rastlín   6
 42  Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I  
4210600agropodnikanie 3A*)
4210601agropodnikanie – poľnohospodárska prevádzka 3A*)
4210602agropodnikanie – poľnohospodárske služby 3A*)
4210603agropodnikanie – podnikanie a služby na vidieku 3A*)
4210604agropodnikanie – farmárstvo 3A*)
4210605agropodnikanie – mechanizácia poľnohospodárskej výroby 3A*)
4210606agropodnikanie – ekologické poľnohospodárstvo 3A*)
4210607agropodnikanie – hydinárstvo 3A*)
4210608agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 3A*)
4210609agropodnikanie – záhradnícka výroba 3A*)
4210610agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie 3A*)
4210611agropodnikanie – agroturistika 3A*)
4210612agropodnikanie – produkcia potravín 3A*)
4210613agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo 3A*)
4210614agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat 3A*)
4210615agropodnikanie – plemenárstvo 3A*)
4210616agropodnikanie – pestovateľstvo 3A*)
4210617agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 3A*)
4210618agropodnikanie – kynológia 3A*)
4210700agropodnikanie 5B
4210701agropodnikanie – reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat 5B
4210702agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 5B
4210703agropodnikanie – chov koní 5B
4211600záhradníctvo 3A*)
4211601záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo 3A*)
4211602záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo 3A*)
4211603záhradníctvo – ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo 3A*)
4211604záhradníctvo – šlachtiteľstvo a semenárstvo 3A*)
4211605záhradníctvo – zeleninárstvo a kvetinárstvo 3A*)
4211606záhradníctvo – záhradnícke služby 3A*)
4211607záhradníctvo – viazanie a aranžovanie kvetín 3A*)
4211609záhradníctvo – škôlkarstvo 3A*)
4211616záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba/PŠ/4A
4211617záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 3A*)
4211618záhradníctvo – agroturistika 3A*)
4211619záhradníctvo – záhradnícky manažment 3A*)
4211626záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 3A*)
4211627záhradníctvo – krajinná ekológia 3A*)
4211700záhradníctvo 5B
4211704záhradníctvo – šľachtiteľstvo a semenárstvo 5B
4211707záhradníctvo – alternatívne záhradníctvo 5B
4211708záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo 5B
4211709záhradníctvo – škôlkarstvo 5B
4211710záhradníctvo – rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom 5B
4211711záhradníctvo – ovocinárska farma 5B
4211712záhradníctvo – životné prostredie 5B
4211713záhradníctvo – podnikanie a obchod 5B
4211716záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 5B
4211733záhradníctvo – škôlkarská výroba 5B
4211734záhradníctvo – arboristika 5B
4214600vinohradníctvo 3A*)
4214601vinohradníctvo – prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve 3A*)
4214602vinohradníctvo – podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve 3A*)
4214603vinohradníctvo – agroturistika 3A*)
4215600rybárstvo 3A*)
4218600ekonomika poľnohospodárstva a výživy 3A*)
4219600lesníctvo 3A*)
4219601lesníctvo – lesnícka prevádzka 3A*)
4219602lesníctvo – krajinná ekológia 3A*)
4219603lesníctvo – lesnícke služby 3A*)
4219700lesníctvo/Bc/5A
4219800lesníctvo 5A
4219802lesníctvo – ekológia lesa 5A
4219807lesníctvo – geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve 5A
4220700lesníctvo a lesnícky manažment 5B
4221700vidiecka turistika 5B
4223700krajinárske úpravy a tvorba krajiny 5B
4225700obchod a služby v poľnohospodárstve 5B
4227600vinohradníctvo a ovocinárstvo 3A*)
4227601vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 3A*)
4227602vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 3A*)
4227603vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 3A*)
4228600záhradnícka výroba a služby 3A*)
4236600ekonomika pôdohospodárstva 3A*)
4243600mechanizácia pôdohospodárstva 3A*)
4243601mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby 3A*)
4243602mechanizácia pôdohospodárstva – opravárenstvo 3A*)
4243603mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku   3A*)
 43  Veterinárske vedy  
4301900veterinárna morfológia 6
4302900vnútorné choroby zvierat a farmokológia 6
4304900veterinárna chirurgia 6
4305900veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 6
4307900infekčné a invázne choroby zvierat 6
4309900veterinárna morfológia a fyziológia 6
4311900veterinárna fyziológia 6
4314900vnútorné choroby zvierat 6
4314902vnútorné choroby zvierat – vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných 6
4314903vnútorné choroby zvierat – vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny 6
4320800všeobecné veterinárne lekárstvo 5A
4321900veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 6
4322900infekčné a parazitárne choroby zvierat 6
4322902infekčné a parazitárne choroby zvierat – infekčné choroby zvierat 6
4322903infekčné a parazitárne choroby zvierat – parazitárne choroby zvierat 6
4323900súdne a verejné veterinárne lekárstvo 6
4330600veterinárstvo 3A*)
4330601veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby 3A*)
4330602veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba 3A*)
4330604veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá 3A*)
4330605veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá 3A*)
4331900hygiena prostredia a potravín 6
4332700hygiena potravín/Bc/5A
4332704hygiena potravín – bezpečnosť krmív a potravín/Bc/5A
4332800hygiena potravín 5A
4332802hygiena potravín – trh a kvalita potravín 5A
4332803hygiena potravín – produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia 5A
4332900hygiena potravín 6
4336600veterinárne zdravotníctvo a hygiena 3A*)
4336601veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v chove hospodárskych zvierat 3A*)
4336602veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe 3A*)
4336603veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v chove cudzokrajných zvierat 3A*)
4336604veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v drobnochove 3A*)
4336605veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v chove psov 3A*)
4336700veterinárne zdravotníctvo a hygiena 5B
4341900výživa zvierat a dietetika 6
4345900hygiena chovu zvierat a životné prostredie 6
4347700kynológia/Bc/5A
4347703kynológia – kynológ  /Bc/5A
 45  Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II  
4501400rastlinná výroba 3A
4502400živočíšna výroba 3A
4502401živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat 3A
4502402živočíšna výroba – rybárstvo 3A
4508400rybárstvo a životné prostredie 3A
4511400záhradníctvo 3A
4512400poľnohospodárstvo 3A
4521400lesné hospodárstvo 3A
4524200agromechanizátor, opravár 3C
4526400mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 3A
4529200pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 3C
4553400podnikateľ pre rozvoj vidieka 3A*)
4556400operátor lesnej techniky 3A*)
4557400podnikanie v poľnohospodárstve 3A*)
4558400agropodnikateľ 3A*)
4558401agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka 3A*)
4558402agropodnikateľ – turistika na vidieku 3A*)
4558403agropodnikateľ – poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku 3A*)
4560200pestovateľ 3C
4560201pestovateľ – chmeliarstvo 3C
4560202pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo 3C
4560203pestovateľ – šľachtenie a semenárstvo 3C
4560204pestovateľ – vinohradníctvo 3C
4561200poľnohospodár 3C
4561201poľnohospodár – mechanizácia 3C
4561202poľnohospodár – farmárstvo 3C
4561203poľnohospodár – služby 3C
4562200lesokrajinár 3C
4567200poľnohospodárka pre služby na vidieku 3C
4569200viazač – aranžér kvetín 3C
4571200záhradník 3C
4572000poľnohospodárska výroba 2C
4572021poľnohospodárska výroba – robotník v poľnohospodárskej výrobe/ŠP/2C
4572200poľnohospodárska výroba 3C
4572201poľnohospodárska výroba – chmeliarstvo/ŠP/3C
4572202poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár/ŠP/3C
4572203poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: sadovník, kvetinár/ŠP/3C
4572204poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba/ŠP/3C
4572205poľnohospodárska výroba – rastlinná výroba/ŠP/3C
4572206poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov/ŠP/3C
4572207poľnohospodárska výroba – vinohradníctvo a ovocinárstvo/ŠP/3C
4572209poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník/ŠP/3C
4572210poľnohospodárska výroba – ovčiarstvo/ŠP/3C
4574200opravár poľnohospodárskych strojov 3C
4575200mechanizátor lesnej výroby 3C
4576200mechanizátor rastlinnej výroby 3C
4577200hydinár 3C
4578200rybár 3C
4579000lesná výroba 2C
4579200lesná výroba/ŠP/3C
4580200chovateľ 3C
4580201chovateľ – chov hospodárskych zvierat 3C
4580202chovateľ – chov koní a jazdectvo 3C
4580203chovateľ – chov oviec 3C
4580204chovateľ – chov kožušinových a laboratórnych zvierat   3C
 5  Zdravotníctvo  
 51  Lekárske vedy  
5101900normálna anatómia, histológia a embryológia 6
5102900normálna a patologická fyziológia 6
5103900klinická patofyziológia 6
5104900farmakológia (aj farmaceutické vedy) 6
5104901farmakológia – lekárska farmakológia 6
5105900vnútorné choroby 6
5105901vnútorné choroby – kardiológia 6
5105902vnútorné choroby – gastroenterológia 6
5105903vnútorné choroby – nefrológia 6
5105904vnútorné choroby – respirológia a TBC 6
5105905vnútorné choroby – diabetológia 6
5105906vnútorné choroby – endokrinológia 6
5105907vnútorné choroby – hematológia – onkológia 6
5105908vnútorné choroby – reumatológia 6
5106900epidemiológia 6
5107900hygiena 6
5108900chirurgia 6
5108901chirurgia – urológia 6
5108902chirurgia – ortopédia 6
5108903chirurgia – plastická chirurgia 6
5108904chirurgia – neurochirurgia 6
5109900röntgenológia a rádiológia 6
5110900gynekológia a pôrodníctvo 6
5111900pediatria 6
5112900neurológia 6
5113900psychiatria 6
5114900dermatovenerológia 6
5116900oftalmológia 6
5117800stomatológia 5A
5117900stomatológia 6
5119900otorinolaryngológia 6
5121900telovýchovné lekárstvo 6
5122900toxikológia (aj pre farmaceutické vedy) 6
5122902toxikológia – veterinárna toxikológia a farmakológia 6
5127900klinická farmakológia (aj pre farmaceutické vedy) 6
5128900lekárska biofyzika 6
5132900urológia 6
5136900ortopédia 6
5141800všeobecné lekárstvo 5A
5144900sociálne lekárstvo (aj pre sociálne vedy) 6
5145900nukleárna medicína 6
5149900anesteziológia a resuscitácia 6
5153900anatómia, histológia a embryológia 6
5155900patologická anatómia, súdne lekárstvo 6
5157900fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 6
5157904fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – fyziatria, balneológia a rehabilitácia 6
5159900patologická anatómia a súdne lekárstvo 6
5166800zubné lekárstvo 5A
5166900zubné lekárstvo 6
5168900klinická biochémia 6
5175900neurovedy   6
 52  Farmaceutické vedy  
5201900farmaceutická chémia 6
5202900farmakognózia 6
5203900galenická farmácia 6
5204900kontrola chemických liečiv 6
5206900sociálna farmácia – lekárenstvo 6
5208900lekárenstvo – sociálna farmácia 6
5214800farmácia 5A
5216900klinická farmácia 6
5231700zdravotnícke a diagnostické pomôcky  /Bc/5A
 53  Zdravotnícke študijné odbory na stredných odborných školách zdravotníckych  
5304600asistent výživy 3A*)
5308600zdravotnícky laborant 3A*)
5310600zubný technik/PŠ/4A
5311600farmaceutický laborant 3A*)
5312600očný optik/PŠ/4A
5314600ortopedický technik/PŠ/4A
5315600zdravotnícky záchranár/PŠ/4A
5317700diplomovaný fyzioterapeut 5B
5325700diplomovaná všeobecná sestra 5B
5328700diplomovaná dentálna hygienička 5B
5329700diplomovaný zubný technik 5B
5332700diplomovaný zdravotnícky záchranár 5B
5333700diplomovaný rádiologický asistent 5B
5335700diplomovaný optometrista 5B
5345700diplomovaný medicínsko-technický laborant 5B
5356600zdravotnícky asistent 3A*)
5358600zubný asistent 3A*)
5370600masér 3A*)
5371300sanitár 3C
5376600masér pre zrakovo hendikepovaných   3A*)
 56  Nelekárske zdravotnícke vedy  
5602700ošetrovateľstvo/Bc/5A
5602800ošetrovateľstvo 5A
5602900ošetrovateľstvo 6
5605700urgentná zdravotná starostlivosť/Bc/5A
5607700verejné zdravotníctvo/Bc/5A
5607800verejné zdravotníctvo 5A
5607805verejné zdravotníctvo – administrácia vo verejnom zdravotníctve 5A
5607808verejné zdravotníctvo – tropické verejné zdravotníctvo 5A
5607900verejné zdravotníctvo 6
5609700pôrodná asistencia/Bc/5A
5611700fyzioterapia/Bc/5A
5611800fyzioterapia 5A
5611900fyzioterapia 6
5613700fyziologická a klinická výživa/Bc/5A
5616700laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve/Bc/5A
5616800laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 5A
5616900laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 6
5621700rádiologická technika/Bc/5A
5626700dentálna hygiena/Bc/5A
5628700zubná technika  /Bc/5A
 6  Spoločenské vedy, náuky a služby  
 61  Filozofické vedy  
6101900systematická filozofia 6
6102900dejiny filozofie 6
6103900logika a metodológia vedy 6
6107700filozofia/Bc/5A
6107701filozofia – sociálna filozofia/Bc/5A
6107702filozofia – etika/Bc/5A
6107705filozofia – základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie/Bc/5A
6107706filozofia – kresťanská filozofia/Bc/5A
6107708filozofia – filozofia – klasické jazyky/Bc/5A
6107711filozofia – filozofia a teória ekologizácie/Bc/5A
6107713filozofia – humanitné štúdiá/Bc/5A
6107800filozofia 5A
6107801filozofia – sociálna filozofia 5A
6107802filozofia – etika 5A
6107806filozofia – kresťanská filozofia 5A
6107900filozofia 6
6107903filozofia – systematická filozofia 6
6109800filozofia – politológia 5A
6110700kresťanská filozofia/Bc/5A
6110800kresťanská filozofia 5A
6111700sociálna filozofia/Bc/5A
6121700sociológia/Bc/5A
6121701sociológia – rozvoj ľudských zdrojov/Bc/5A
6121800sociológia 5A
6121900sociológia 6
6124700propagácia/Bc/5A
6125800propagácia a reklama 5A
6127700formácia a vedenie spoločenstiev/Bc/5A
6131700etika/Bc/5A
6131701etika – etika profesijných činností/Bc/5A
6131703etika – aplikovaná etika – etika profesijných činností/Bc/5A
6131704etika – aplikovaná etika/Bc/5A
6131705etika – etika – klasické jazyky/Bc/5A
6131707etika – etika – estetika/Bc/5A
6131708etika – etika – sociálna práca/Bc/5A
6131711etika – aplikovaná etika – britské a americké štúdiá/Bc/5A
6131714etika – aplikovaná etika – nemecký jazyk a literatúra/Bc/5A
6131800etika 5A
6131802etika – aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo 5A
6131804etika – aplikovaná etika 5A
6131807etika – etika – estetika 5A
6131808etika – etika – sociálna práca 5A
6131900etika 6
6133700aplikovaná etika/Bc/5A
6133701aplikovaná etika – etika profesijných činností/Bc/5A
6160800gréckokatolícka teológia 5A
6161700katolícka teológia/Bc/5A
6161702katolícka teológia – katechetika/Bc/5A
6161705katolícka teológia – nábožensko-kultúrne štúdiá/Bc/5A
6161800katolícka teológia 5A
6161802katolícka teológia – katechetika 5A
6161900katolícka teológia 6
6162800všeobecná katolícka teológia 5A
6163700evanjelická teológia/Bc/5A
6163702evanjelická teológia – evanjelická sociálna diakonia/Bc/5A
6163704evanjelická teológia – evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc/Bc/5A
6163800evanjelická teológia 5A
6163803evanjelická teológia – evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 5A
6163900evanjelická teológia 6
6164800pravoslávna teológia 5A
6164900pravoslávna teológia 6
6165700evanjelikálna teológia a misia/Bc/5A
6165800evanjelikálna teológia a misia 5A
6166700misionár evanjelikálnych cirkví/Bc/5A
6167800evanjelikálna teológia 5A
6168700katechéta evanjelikálnych cirkví/Bc/5A
6169800kazateľ evanjelikálnych cirkví 5A
6171700teológia/Bc/5A
6171705teológia – evanjelikálna teológia a misia/Bc/5A
6171709teológia – misijná práca s deťmi a mládežou/Bc/5A
6171800teológia 5A
6171804teológia – evanjelikálna teológia 5A
6171807teológia – reformovaná teológia 5A
6171810teológia – probačná a mediačná práca 5A
6171900teológia   6
 62  Ekonomické vedy  
6201900ekonomická teória 6
6201901ekonomická teória – dejiny ekonomických teórií 6
6201902ekonomická teória – hospodárske systémy 6
6201903ekonomická teória – hospodárska politika 6
6202900riadenie a plánovanie 6
6203900odvetvové a prierezové ekonomiky 6
6203901odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika obchodu a priemyslu 6
6203902odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva 6
6203903odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika dopravy a spojov 6
6203904odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika dopravy, spojov a služieb 6
6203905odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika obchodu a služieb 6
6203907odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva 6
6204900svetová ekonomika 6
6205900dejiny národného hospodárstva 6
6207800národohospodárska teória a politika 5A
6208900ekonomika a riadenie podnikov 6
6209700účtovníctvo/Bc/5A
6209704účtovníctvo – účtovníctvo a hospodárska informatika/Bc/5A
6209800účtovníctvo 5A
6209802účtovníctvo – účtovníctvo a audítorstvo 5A
6209803účtovníctvo – účtovníctvo a finančné riadenie 5A
6209900účtovníctvo 6
6211700štatistika/Bc/5A
6211703štatistika – poistná matematika/Bc/5A
6211800štatistika 5A
6211805štatistika – pravdepodobnosť a matematická štatistika 5A
6211900štatistika 6
6215800poistná matematika a štatistika 5A
6216700poisťovníctvo/Bc/5A
6216800poisťovníctvo 5A
6216900poisťovníctvo 6
6218700verejná správa a regionálny rozvoj/Bc/5A
6218702verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy/Bc/5A
6218703verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj/Bc/5A
6218

6218
7

7
04

05
verejná správa a regionálny rozvoj – manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
verejná správa a regionálny rozvoj – európske programy rozvoja vidieka
/Bc/

/Bc/
5A

5A
6218706verejná správa a regionálny rozvoj – verejná správa/Bc/5A
6218707verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj a verejná správa/Bc/5A
6218708verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj a verejné financie/Bc/5A
6218800verejná správa a regionálny rozvoj 5A
6218802verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy 5A
6218803verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj 5A
6218804verejná správa a regionálny rozvoj – manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 5A
6218900verejná správa a regionálny rozvoj 6
6218902verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy 6
6218903verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj 6
6221700medzinárodné ekonomické vzťahy/Bc/5A
6221

6221
7

7
07

08
medzinárodné ekonomické vzťahy – medzinárodné podnikanie v agrárnych komoditách
medzinárodné ekonomické vzťahy – medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
/Bc/

/Bc/
5A

5A
6221800medzinárodné ekonomické vzťahy 5A
6221803medzinárodné ekonomické vzťahy – európske štúdiá 5A
6221804medzinárodné ekonomické vzťahy – hospodárska diplomacia 5A
6221900medzinárodné ekonomické vzťahy 6
6225800medzinárodné podnikanie 5A
6225803medzinárodné podnikanie – medzinárodný obchod 5A
6225804medzinárodné podnikanie – podnikanie v Európskej únii 5A
6225806medzinárodné podnikanie – ekonomika a manažment medzinárodného podnikania 5A
6225807medzinárodné podnikanie – medzinárodný manažment 5A
6225900medzinárodné podnikanie 6
6225902medzinárodné podnikanie – manažment medzinárodného podnikania 6
6227700medzinárodný obchod/Bc/5A
6227800medzinárodný obchod 5A
6227801medzinárodný obchod – medzinárodný agrárny obchod a colný dohľad 5A
6227802medzinárodný obchod – komunikácia v medzinárodnom agrárnom obchode 5A
6230700národné hospodárstvo/Bc/5A
6230706národné hospodárstvo – ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji/Bc/5A
6230800národné hospodárstvo 5A
6230801národné hospodárstvo – hospodárska politika 5A
6230802národné hospodárstvo – územná verejná správa a regionálny rozvoj 5A
6230803národné hospodárstvo – sociálny rozvoj a práca 5A
6230804národné hospodárstvo – ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 5A
6230805národné hospodárstvo – sociálny rozvoj a sociálna politika 5A
6231700ekonómia národného hospodárstva/Bc/5A
6232800ekonomika priemyslu 5A
6233700ekonomika poľnohospodárstva/Bc/5A
6233800ekonomika poľnohospodárstva 5A
6233801ekonomika poľnohospodárstva – ekonomika podnikov 5A
6233802ekonomika poľnohospodárstva – financie v poľnohospodárstve 5A
6233803ekonomika poľnohospodárstva – účtovníctvo a audítorstvo 5A
6233804ekonomika poľnohospodárstva – podnikanie a právo v poľnohospodárstve 5A
6233805ekonomika poľnohospodárstva – regionálny rozvoj 5A
6235800financie 5A
6235900financie 6
6235902financie – financie a bankovníctvo 6
6236800matematické metódy v ekonomike 5A
6237800ekonomické informácie a kontrola 5A
6238800ekonomika vnútorného obchodu 5A
6239800ekonomika zahraničného obchodu 5A
6240800systémové inžinierstvo 5A
6241800ekonomická štatistika 5A
6242700ekonomika služieb a cestovného ruchu/Bc/5A
6242800ekonomika služieb a cestovného ruchu 5A
6245800ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja 5A
6249800ekonometria a operačný výskum 5A
6249900ekonometria a operačný výskum 6
6250800automatizované systémy riadenia v ekonomike 5A
6251700informačná technológia/Bc/5A
6252700verejná ekonomika a služby/Bc/5A
6252800verejná ekonomika a služby 5A
6252802verejná ekonomika a služby – ekonomika a správa území 5A
6252803verejná ekonomika a služby – ekonomika verejných služieb 5A
6252804verejná ekonomika a služby – ekonomika zdravotníctva 5A
6252900verejná ekonomika a služby 6
6253800ekonomika verejných služieb 5A
6256700aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdiá/Bc/5A
6258700kvantitatívne metódy v ekonómii/Bc/5A
6258704kvantitatívne metódy v ekonómii – manažérske rozhodovanie a informačné technológie/Bc/5A
6258708kvantitatívne metódy v ekonómii – aplikovaná ekonómia/Bc/5A
6258800kvantitatívne metódy v ekonómii 5A
6258802kvantitatívne metódy v ekonómii – operačný výskum a ekonometria 5A
6258803kvantitatívne metódy v ekonómii – štatistické metódy v ekonómii 5A
6258806kvantitatívne metódy v ekonómii – aktuárstvo 5A
6258808kvantitatívne metódy v ekonómii – aplikovaná ekonómia 5A
6259700odvetvové ekonomiky a manažment/Bc/5A
6259702odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment agrosektora/Bc/5A
6259704odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov /Bc/5A
6259708odvetvové ekonomiky a manažment – elektronický obchod a manažment/Bc/5A
6259800odvetvové ekonomiky a manažment 5A
6259802odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment agrosektora 5A
6259803odvetvové ekonomiky a manažment – manažment a financovanie lesných podnikov 5A
6259900odvetvové ekonomiky a manažment 6
6262700obchodné podnikanie/Bc/5A
6262702obchodné podnikanie – podnikanie v obchode a cestovnom ruchu/Bc/5A
6262703obchodné podnikanie – zahraničnoobchodné podnikanie/Bc/5A
6262704obchodné podnikanie – medzinárodné podnikanie v obchode a v službách/Bc/5A
6263700verejná ekonomika a správa/Bc/5A
6263701verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment verejných služieb/Bc/5A
6263704verejná ekonomika a správa – ekonomika a správa území/Bc/5A
6263800verejná ekonomika a správa 5A
6263801verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment verejných služieb 5A
6263802verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment zdravotníctva 5A
6263803verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment vo vzdelávaní 5A
6263804verejná ekonomika a správa – ekonomika a správa území 5A
6264700podniková ekonomika/Bc/5A
6265700hospodárska politika/Bc/5A
6265800hospodárska politika 5A
6266800podnikové financie 5A
6267700ekonomika podniku/Bc/5A
6268800podnikové hospodárstvo 5A
6269800podnikový manažér 5A
6270900riadenie a ekonomika podnikov 6
6271700financie, bankovníctvo a investovanie/Bc/5A
6271706financie, bankovníctvo a investovanie – účtovníctvo a audítorstvo/Bc/5A
6271707financie, bankovníctvo a investovanie – aplikácia informačných technológií/Bc/5A
6271800financie, bankovníctvo a investovanie 5A
6271801financie, bankovníctvo a investovanie – finančný manažment 5A
6271802financie, bankovníctvo a investovanie – bankovníctvo 5A
6271803financie, bankovníctvo a investovanie – daňovníctvo a daňové poradenstvo 5A
6271804financie, bankovníctvo a investovanie – financie 5A
6271806financie, bankovníctvo a investovanie – účtovníctvo a audítorstvo 5A
6271807financie, bankovníctvo a investovanie – aplikácia informačných technológií 5A
6273700finančná sústava a peňažníctvo/Bc/5A
6273800finančná sústava a peňažníctvo 5A
6275700finančný manažment podniku/Bc/5A
6275800finančný manažment podniku 5A
6275801finančný manažment podniku – finančný manažment a účtovníctvo podniku 5A
6275802finančný manažment podniku – podnikové financie 5A
6276700finančný manažment/Bc/5A
6276800finančný manažment 5A
6276802finančný manažment – medzinárodný finančný manažment 5A
6276804finančný manažment – finančný manažment a účtovníctvo podniku 5A
6276805finančný manažment – podnikové financie 5A
6276806finančný manažment – manažment a ekonomické znalectvo 5A
6276900finančný manažment 6
6276903finančný manažment – finančný manažment podniku 6
6277700ekonomika a riadenie podniku/Bc/5A
6277702ekonomika a riadenie podniku – manažment a marketing/Bc/5A
6277800ekonomika a riadenie podniku 5A
6277801ekonomika a riadenie podniku – ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov 5A
6277802ekonomika a riadenie podniku – manažment a marketing 5A
6278700manažment a ekonomika podniku/Bc/5A
6278800manažment a ekonomika podniku 5A
6279700ľudské zdroje a personálny manažment/Bc/5A
6279800ľudské zdroje a personálny manažment 5A
6280800obchod a marketing 5A
6280803obchod a marketing – obchodný manažment 5A
6280804obchod a marketing – marketingový manažment 5A
6280
6280
8
8
05
08
obchod a marketing – manažment predaja
obchod a marketing – agrárny obchod a marketing
 5A
5A
6280900obchod a marketing 6
6280902obchod a marketing – marketingový a obchodný manažment 6
6281800marketing 5A
6282800marketingová komunikácia 5A
6284700ekonomika a manažment podniku/Bc/5A
6284711ekonomika a manažment podniku – ekonomika a manažment podnikania/Bc/5A
6284712ekonomika a manažment podniku – ekonomika podniku/Bc/5A
6284713ekonomika a manažment podniku – manažment podniku/Bc/5A
6284715ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment/Bc/5A
6284716ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment v drevospracúvacom priemysle/Bc/5A
6284718ekonomika a manažment podniku – podnikové hospodárstvo a manažment/Bc/5A
6284719ekonomika a manažment podniku – manažment malých a stredných podnikov v regiónoch/Bc/5A
6284800ekonomika a manažment podniku 5A
6284801ekonomika a manažment podniku – manažment turizmu a hotelierstva 5A
6284802ekonomika a manažment podniku – personálny manažment 5A
6284803ekonomika a manažment podniku – manažment výroby a logistika 5A
6284804ekonomika a manažment podniku – všeobecný manažment 5A
6284805ekonomika a manažment podniku – ekonomika podnikateľského subjektu 5A
6284806ekonomika a manažment podniku – manažérstvo kvality 5A
6284808ekonomika a manažment podniku – finančné riadenie podniku 5A
6284809ekonomika a manažment podniku – personálny manažment podniku 5A
6284812ekonomika a manažment podniku – ekonomika podniku 5A
6284813ekonomika a manažment podniku – manažment podniku 5A
6284814ekonomika a manažment podniku – ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 5A
6284816ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment v drevospracúvacom priemysle 5A
6284900ekonomika a manažment podniku 6
6285700kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní/Bc/5A
6285800kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní 5A
6286800ekonomika a manažment rozvoja krajiny 5A
6287800podnikateľský manažment 5A
6288700manažment a marketing/Bc/5A
6288800manažment a marketing 5A
6289700manažment/Bc/5A
6289701manažment – európska integrácia/Bc/5A
6289702manažment – manažment organizácie/Bc/5A
6289703manažment – finančný manažment/Bc/5A
6289704manažment – medzinárodné ekonomické vzťahy/Bc/5A
6289712manažment – medzinárodný manažment/Bc/5A
6289717manažment – znalostný manažment/Bc/5A
6289800manažment 5A
6289801manažment – európska integrácia 5A
6289805manažment – marketing 5A
6289806manažment – strategický manažment 5A
6289807manažment – finančný manažment a finančné služby 5A
6289808manažment – manažment informačných systémov 5A
6289809manažment – manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov 5A
6289810manažment – manažment verejnej správy a regiónov 5A
6289812manažment – medzinárodný manažment 5A
6289814manažment – informačný manažment 5A
6289815manažment – manažment ľudských zdrojov 5A
6289817manažment – znalostný manažment 5A
6289818manažment – riadenie podniku 5A
6289900manažment 6
6289921manažment – manažment v terciárnej sfére 6
6290700podnikový manažment/Bc/5A
6290800podnikový manažment 5A
6290900podnikový manažment 6
6291700podnikový ekonóm/Bc/5A
6292600hospodárska informatika/PŠ/4A
6292700hospodárska informatika/Bc/5A
6292800hospodárska informatika 5A
6292900hospodárska informatika 6
6294700hospodárska informatika a učtovníctvo/Bc/5A
6294800hospodárska informatika a učtovníctvo 5A
6295700komerčné inžinierstvo/Bc/5A
6295800komerčné inžinierstvo 5A
6296800všeobecná ekonomická teória 5A
6297800makroekonomická regulácia 5A
6298700podnikohospodárske náuky/Bc/5A
6298800podnikohospodárske náuky   5A
 63  Ekonomika a organizácia, obchod a služby I  
6305700všeobecný manažment/Bc/5A
6305800všeobecný manažment 5A
6308600verejná správa/PŠ/4A
6308700verejná správa/Bc/5A
6308800verejná správa 5A
6310700financie 5B
6311700informatizácia firemných a verejnosprávnych činností/Bc/5A
6312800cestovný ruch a hotelierstvo 5A
6313700manažment turizmu a hotelierstva/Bc/5A
6314600cestovný ruch/PŠ/4A
6314700cestovný ruchaj /Bc/5B, 5A
6314701cestovný ruch – krajinná geopropagácia/Bc/5A
6314705cestovný ruch – cestovné kancelárie/Bc/5A
6314706cestovný ruch – hotelierstvo a pohostinstvo/Bc/5A
6314800cestovný ruch 5A
6314802cestovný ruch – interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu 5A
6314803cestovný ruch – ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva 5A
6314804cestovný ruch – ekonomika a manažment cestovných kancelárií 5A
6314807cestovný ruch – ekonomika podnikov cestovného ruchu 5A
6314808cestovný ruch – riadenie cestovného ruchu 5A
6314809cestovný ruch – manažment cestovného ruchu 5A
6314900cestovný ruch 6
6315700cestovný ruch a spoločné stravovanie/Bc/5A
6315800cestovný ruch a spoločné stravovanie 5A
6317600obchodná akadémia 3A*)
6317607obchodná akadémia – bankovníctvo 3A*)
6317609obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie 3A*)
6317673obchodná akadémia – cudzí jazyk 3A*)
6317674obchodná akadémia – bilingválne štúdium 3A*)
6317676obchodná akadémia – s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy 3A*)
6318700manažment hotelov a cestovných kancelárií 5B
6318701manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov 5B
6318702manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií 5B
6318703manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií 5B
6322800hotelierstvo 5A
6323600hotelová akadémia 3A*)
6323601hotelová akadémia – hotelový manažment 3A*)
6323602hotelová akadémia – gastronomický manažment 3A*)
6324600manažment regionálneho cestovného ruchu 3A*)
6325600ekonomické lýceum 3A*)
6326600efektívny manažment/PŠ/4A
6328100ekonomické a obchodné služby 2A
6328600ekonomické a obchodné služby 3A*)
6328601ekonomické a obchodné služby – manažment obchodu 3A*)
6329600obchodné a informačné služby 3A*)
6329601obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 3A*)
6329602obchodné a informačné služby – riadenie podniku 3A*)
6329603obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy 3A*)
6332700daňové služby 5B
6334700trhové služby 5B
6335700medzinárodné podnikanie 5B
6336600informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 3A*)
6338700manažment a ekonomika priemyselného podniku 5B
6341600škola podnikania 3A*)
6343600športový manažment 3A*)
6352600obchod a podnikanie 3A*)
6352601obchod a podnikanie – podnikanie v obchode 3A*)
6352602obchod a podnikanie – podnikanie v turistike a cestovnom ruchu 3A*)
6352603obchod a podnikanie – sekretárske práce 3A*)
6353300služby a domáce hospodárenie 3C
6354600služby a súkromné podnikanie 3A*)
6354601služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 3A*)
6354602služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania 3A*)
6354603služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky 3A*)
6354604služby a súkromné podnikanie – marketing 3A*)
6355600služby v cestovnom ruchu 3A*)
6357600ekonomické služby 3A
6358600sociálne služby 3A
6360600kozmetika/PŠ/4A
6362600kozmetička a vizážistka   3A*)
 64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby II  
6401401prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – výroba a služby 3A
6401402prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – ľudová a remeselná výroba 3A
6403400podnikanie v remeslách a službách 3A
6405400pracovník marketingu 3A*)
6411400prevádzka obchodu 3A
6411401prevádzka obchodu – vnútorný obchod 3A
6411402prevádzka obchodu – propagácia 3A
6411403prevádzka obchodu – knižná kultúra 3A
6421400spoločné stravovanie 3A
6423400starostlivosť o ruky a nohy 3A*)
6424200manikér – pedikér 3C
6426400vlasová kozmetika 3A
6428200komerčný pracovník 3C
6441400kníhkupec 3A*)
6442400obchodný pracovník 3A*)
6442401obchodný pracovník – potravinársky tovar 3A*)
6442402obchodný pracovník – technický tovar 3A*)
6442403obchodný pracovník – chemický tovar 3A*)
6442404obchodný pracovník – odievanie 3A*)
6442405obchodný pracovník – rozličný tovar 3A*)
6443400obchodník 3A
6444200čašník, servírka 3C
6444400čašník, servírka 3A*)
6445200kuchár 3C
6445400kuchár 3A*)
6446400kozmetik 3A*)
6449000technické služby v autoservise 2C
6451200aranžér 3C
6452200fotograf 3C
6453200knihár 3C
6453201knihár – ručná výroba 3C
6453202knihár – priemyselná výroba 3C
6456200kaderník 3C
6460200predavač 3C
6460201predavač – potravinársky tovar 3C
6460202predavač – rozličný tovar 3C
6460203predavač – elektrotechnický tovar 3C
6460204predavač – drogériový tovar 3C
6460205predavač – motorové vozidlá 3C
6460206predavač – stavebniny a remeselnícke potreby 3C
6460207predavač – textil a odevy 3C
6460208predavač – obuv a kožená galantéria 3C
6460209predavač – domáce potreby 3C
6460210predavač – drobný tovar 3C
6460211predavač – hodiny a klenoty 3C
6460212predavač – nábytok a bytové zariadenie 3C
6460213predavač – záhradnícky tovar a potreby 3C
6475200technicko-administratívny pracovník 3C
6476400technickoekonomický pracovník 3A
6480201operátor skladovania – hutnícke a strojárske výrobky 3C
6480202operátor skladovania – obchod 3C
6486200opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti/ŠP/2C
6487200sociálne služby/ŠP/2C
6487201sociálne služby – sociálne zariadenia/ŠP/2C
6489200hostinský, hostinská 3C
6490200kuchár, čašník; kuchárka, servírka 3C
6490201kuchár, čašník; kuchárka, servírka – príprava jedál 3C
6490202kuchár, čašník; kuchárka, servírka – obsluha 3C
6490203kuchár, čašník; kuchárka, servírka – pohostinstvo 3C
6491200obchodná prevádzka/ŠP/3C
6491201obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál/ŠP/3C
6491202obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru/ŠP/2C
6492000praktická škola/ŠP/2C
6494200služby a domáce práce/ŠP/3C
6495200polygrafická výroba/ŠP/3C
6495201polygrafická výroba – knihárne a kartonáž/ŠP/3C
6497200pedikúra – manikúra  /ŠP/3C
 67  Politické vedy  
6701900teória a metodológia sociológie 6
6702900odvetvové sociológie 6
6703700politológia/Bc/5A
6703703politilógia – medzinárodné teritoriálne štúdiá/Bc/5A
6703704politológia – európske štúdiá/Bc/5A
6703705politológia – liberálne štúdiá/Bc/5A
6703800politológia 5A
6703804politológia – európske štúdiá 5A
6704800politológia v kombinácii 5A
6705900porovnávacia politológia 6
6707900teória politiky 6
6707902teória politiky – politická veda 6
6707904teória politiky – európske štúdiá a politiky 6
6709700verejná politika a verejná správa/Bc/5A
6709703verejná politika a verejná správa – verejná správa/Bc/5A
6709800verejná politika a verejná správa 5A
6709802verejná politika a verejná správa – verejná politika 5A
6709803verejná politika a verejná správa – verejná správa 5A
6711900prognostika 6
6721700medzinárodné vzťahy/Bc/5A
6721703medzinárodné vzťahy – európske štúdiá/Bc/5A
6721800medzinárodné vzťahy 5A
6721803medzinárodné vzťahy – európske štúdiá 5A
6721900medzinárodné vzťahy 6
6723800medzinárodné vzťahy a diplomacia 5A
6726700európske štúdiá a medzinárodné vzťahy/Bc/5A
6731900kulturológia 6
6731901kulturológia – teória a dejiny kultúry 6
6741700religionistika/Bc/5A
6741703religionistika – dejiny relígií/Bc/5A
6741800religionistika (aj pre historické a teologické vedy) 5A
6741803religionistika – dejiny relígií 5A
6741900religionistika (aj pre historické a teologické vedy)   6
 68  Právne vedy  
6801900dejiny štátu a práva 6
6802900teória štátu a práva 6
6803900ústavné právo 6
6804900správne právo 6
6805900hospodárske právo a finančné právo 6
6806900pracovné právo 6
6808900trestné právo 6
6809900medzinárodné právo 6
6810900rímske právo 6
6812900obchodné právo 6
6813900obchodné a finančné právo 6
6817900občianske právo 6
6831900teória a dejiny štátu a práva 6
6835700právo/Bc/5A
6835800právo 5A
6851600sociálnoprávna činnosť/PŠ/4A
6851700sociálnoprávna činnosť 5B
6857600právo a podnikanie   3A*)
 7  Spoločenské vedy, náuky a služby  
 71  Historické vedy  
7101900všeobecné dejiny 6
7102900slovenské dejiny 6
7102901slovenské dejiny – história 6
7103700archeológia/Bc/5A
7103800archeológia 5A
7103801archeológia – klasická archeológia 5A
7103900archeológia 6
7104900pomocné vedy historické 6
7106700etnológia/Bc/5A
7106703etnológia – hudobná a tanečná folkloristika/Bc/5A
7106704etnológia – osvetová práca – animácia voľnočasových aktivít/Bc/5A
7106800etnológia 5A
7106900etnológia (aj pre sociálne vedy) 6
7107900dejiny vied a techniky 6
7109900cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy) 6
7110700história/Bc/5A
7110703história – história – klasické jazyky/Bc/5A
7110800história (s archeológiou, s národopisom, s archívnictvom) 5A
7110803história – história – klasické jazyky 5A
7110900história 6
7119800dejepis 5A
7120700archívnictvo/Bc/5A
7120800archívnictvo 5A
7122800archívnictvo a pomocné vedy historické 5A
7130700muzeológia/Bc/5A
7130702muzeológia – muzeológia a kultúrne dedičstvo/Bc/5A
7130800muzeológia 5A
7131700muzeológia a kultúrne dedičstvo/Bc/5A
7137700klasická archeológia/Bc/5A
7137800klasická archeológia 5A
7137900klasická archeológia   6
 72  Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie  
7201900teória a dejiny žurnalistiky 6
7210700knižničná a informačná veda /Bc/5A
7210701knižničná a informačná veda – dokumentácia kultúrneho dedičstva /Bc/5A
7210702knižničná a informačná veda – mediamatika /Bc/5A
7210800knižničná a informačná veda 5A
7210900knižničná a informačná veda 6
7212700knižnično-informačné štúdiá/Bc/5A
7212702knižnično-informačné štúdiá – mediamatika/Bc/5A
7212703knižnično-informačné štúdiá – dokumentácia kultúrneho dedičstva/Bc/5A
7212704knižnično-informačné štúdiá – informačné štúdiá/Bc/5A
7212705knižnično-informačné štúdiá – knižničné a informačné štúdiá/Bc/5A
7212707knižnično-informačné štúdiá – literárna komunikácia a knižnice/Bc/5A
7212708knižnično-informačné štúdiá – dejiny knižnej kultúry/Bc/5A
7212800knižnično-informačné štúdiá 5A
7212802knižnično-informačné štúdiá – mediamatika 5A
7212803knižnično-informačné štúdiá – dokumentácia kultúrneho dedičstva 5A
7212804knižnično-informačné štúdiá – informačné štúdiá 5A
7212900knižnično-informačné štúdiá 6
7212901knižnično-informačné štúdiá – knižničná a informačná veda 6
7215700masmediálna komunikácia/Bc/5A
7215800masmediálna komunikácia 5A
7218700masmediálne štúdiá/Bc/5A
7218701masmediálne štúdiá – masmediálna komunikácia/Bc/5A
7218702masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia/Bc/5A
7218703masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a reklama/Bc/5A
7218704masmediálne štúdiá – mediálna komunikácia/Bc/5A
7218706masmediálne štúdiá – integratívne štúdiá hudby/Bc/5A
7218800masmediálne štúdiá 5A
7218801masmediálne štúdiá – masmediálna komunikácia 5A
7218802masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia 5A
7218803masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a reklama 5A
7218900masmediálne štúdiá 6
7218902masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia 6
7218903masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a reklama 6
7220700publicistika/Bc/5A
7222700žurnalistika/Bc/5A
7222800žurnalistika 5A
7222900žurnalistika 6
7223800žurnalistika v audiovizuálnych médiách 5A
7235600informačné a digitálne technológie 3A*)
7236800vedecké informácie a knihovníctvo 5A
7237600informačné systémy a služby 3A*)
7237601informačné systémy a služby – knihovníctvo a vedecké informácie 3A*)
7237602informačné systémy a služby – archívnictvo 3A*)
7237603informačné systémy a služby – hospodárske informácie 3A*)
7237604informačné systémy a služby – verejné knižnice 3A*)
7237605informačné systémy a služby – informatická výchova detí a mládeže 3A*)
7237606informačné systémy a služby – informačný manažment/PŠ/4A
7237607informačné systémy a služby – informačné technológie  /PŠ/4A
 73  Filologické vedy  
7301800všeobecná jazykoveda 5A
7301900všeobecná jazykoveda 6
7302900porovnávacia indoeurópska jazykoveda 6
7303800slovenský jazyk 5A
7303900slovenský jazyk 6
7304700slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
7304704slovenský jazyk a literatúra – slovenčina v edičnej praxi/Bc/5A
7304705slovenský jazyk a literatúra – jazykovo-komunikačné štúdiá/Bc/5A
7304706slovenský jazyk a literatúra – jazyk a kultúra Slovenska/Bc/5A
7304707slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a kultúra/Bc/5A
7304711slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra/Bc/5A
7304712slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra – slovenský jazyk a literatúra/Bc/5A
7304713slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7304714slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7304715slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – maďarský jazyk a kultúra/Bc/5A
7304717slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7304718slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7304719slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7304721slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – filozofia/Bc/5A
7304731slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – britské a americké štúdiá/Bc/5A
7304742slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra/Bc/5A
7304 73047 751 55slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – biológia slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – informatika/Bc/ /Bc/5A 5A
7304800slovenský jazyk a literatúra 5A
7304900slovenský jazyk a literatúra 6
7304901slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk 6
7304902slovenský jazyk a literatúra – slovenská literatúra 6
7304903slovenský jazyk a literatúra – slavistika 6
7307800maďarský jazyk a literatúra 5A
7308800latinský jazyk 5A
7309800slavistika 5A
7309900slavistika – slovanské jazyky 6
7310800ukrajinský jazyk a literatúra 5A
7316800japonský jazyk 5A
7319900jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 6
7319901jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika 6
7319902jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – germanistika 6
7319903jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – nederlandistika 6
7319904jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – nordistika 6
7319905jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – romanistika 6
7319906jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – hungaristika a ugrofinistika 6
7319907jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – klasické jazyky 6
7319908jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – orientalistika 6
7320800filológia (v kombinácii dvoch jazykov) 5A
7322800veda o jazyku, literatúre a kultúre 5A
7322801veda o jazyku, literatúre a kultúre – ruský jazyk a literatúra 5A
7323800klasická filológia 5A
7324700rusistika/Bc/5A
7325800slavistika v kombinácii s jazykom 5A
7326800štúdium jazykov v kombinácii 5A
7328800poľský jazyk 5A
7329700prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)/Bc/5A
7329701prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329702prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329703prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – holandský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329704prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329705prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7329706prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329707prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329708prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329709prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329710prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/5A
7329711prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329712prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329713prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329714prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329715prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329721prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329722prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329723prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329724prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329725prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329726prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329727prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329728prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329729prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329730prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329735prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329736prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329737prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329738prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329739prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329740prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329741prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329742prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7329746prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329747prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329748prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329749prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329750prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kulúra/Bc/5A
7329753prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329754prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329755prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329756prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329757prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329758prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329759prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329764prekladateľstvo a tlmočníctvo – taliansky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329768prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329769prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7329770prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329771prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329772prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329775prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7329776prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329777prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329778prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329782prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329783prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7329786prekladateľstvo a tlmočníctvo – holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7329788prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329789prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329791prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329792prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329793prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7329800prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) 5A
7329801prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra 5A
7329802prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra 5A
7329803prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – holandský jazyk a kultúra 5A
7329804prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra 5A
7329805prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 5A
7329806prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra 5A
7329807prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra 5A
7329808prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra 5A
7329809prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 5A
7329810prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 5A
7329811prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra 5A
7329812prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 5A
7329813prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra 5A
7329814prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra 5A
7329821prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra 5A
7329822prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra 5A
7329823prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra 5A
7329824prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra 5A
7329825prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 5A
7329826prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 5A
7329827prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra 5A
7329828prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 5A
7329829prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra 5A
7329835prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra 5A
7329836prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra 5A
7329837prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 5A
7329838prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 5A
7329839prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 5A
7329840prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra 5A
7329846prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra 5A
7329847prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – poľský jazyka kultúra 5A
7329848prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 5A
7329849prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 5A
7329850prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra 5A
7329854prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra 5A
7329855prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra 5A
7329856prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra 5A
7329857prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 5A
7329858prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 5A
7329859prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra 5A
7329864prekladateľstvo a tlmočníctvo – taliansky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra 5A
7329868prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra 5A
7329869prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 5A
7329871prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra 5A
7329875prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 5A
7329876prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra 5A
7329877prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra 5A
7329878prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 5A
7329882prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 5A
7329883prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 5A
7329886prekladateľstvo a tlmočníctvo – holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 5A
7329889prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 5A
7330700prekladateľstvo a tlmočníctvo/Bc/5A
7330701prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra/Bc/5A
7330703prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330705prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7330707prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330708prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7330710prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330712prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330715prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7330717prekladateľstvo a tlmočníctvo – bieloruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330718prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330731prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra/Bc/5A
7330738prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7330742prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7330781prekladateľstvo a tlmočníctvo – teória a prax prekladateľstva a tlmočníctva/Bc/5A
7330783prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku/Bc/5A
7330784prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo pre regionálny rozvoj so zameraním na anglický jazyk/Bc/5A
7330800prekladateľstvo a tlmočníctvo 5A
7330801prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra 5A
7330802prekladateľstvo a tlmočníctvo – arabský jazyk a kultúra 5A
7330803prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra 5A
7330804prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra 5A
7330805prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra 5A
7330806prekladateľstvo a tlmočníctvo – holandský jazyk a kultúra 5A
7330807prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra 5A
7330808prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra 5A
7330809prekladateľstvo a tlmočníctvo – portugalský jazyk a kultúra 5A
7330810prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra 5A
7330812prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra 5A
7330813prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra 5A
7330814prekladateľstvo a tlmočníctvo – taliansky jazyk a kultúra 5A
7330815prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra 5A
7330816prekladateľstvo a tlmočníctvo – švédsky jazyk a kultúra 5A
7330817prekladateľstvo a tlmočníctvo – bieloruský jazyk a kultúra 5A
7330818prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra 5A
7330819prekladateľstvo a tlmočníctvo – srbský jazyk a kultúra 5A
7330831prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra 5A
7330838prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra 5A
7330842prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra 5A
7330881prekladateľstvo a tlmočíctvo – teória a prax prekladateľstva a tlmočníctva 5A
7330883prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 5A
7330900prekladateľstvo a tlmočníctvo 6
7330982prekladateľstvo a tlmočníctvo – translatológia 6
7331800translatológia 5A
7331802translatológia – anglický jazyk a kultúra 5A
7331803translatológia – nemecký jazyk a kultúra 5A
7331804translatológia – ruský jazyk a kultúra 5A
7331900translatológia 6
7333700nemecký jazyk a literatúra/Bc/5A
7333800nemecký jazyk a literatúra 5A
7334700francúzsky jazyk a literatúra/Bc/5A
7334800francúzsky jazyk a literatúra 5A
7336700ruský jazyk a literatúra/Bc/5A
7336800ruský jazyk a literatúra 5A
7337800čínština 5A
7343700klasické jazyky/Bc/5A
7343800klasické jazyky 5A
7343801klasické jazyky – latinský jazyk a literatúra 5A
7343802klasické jazyky – grécky jazyk a literatúra 5A
7343900klasické jazyky 6
7345700anglická a americká literatúra/Bc/5A
7345800anglická a americká literatúra 5A
7350700folkloristika a regionalistika/Bc/5A
7351800folkloristika 5A
7351900folkloristika 6
7355800anglistika a amerikanistika 5A
7357700cudzie jazyky a kultúry/Bc/5A
7357702cudzie jazyky a kultúry – anglický jazyk a kultúra/Bc/5A
7357703cudzie jazyky a kultúry – francúzsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7357704cudzie jazyky a kultúry – taliansky jazyk a kultúra/Bc/5A
7357705cudzie jazyky a kultúry – nemecký jazyk a kultúra/Bc/5A
7357706cudzie jazyky a kultúry – európske kultúrne štúdiá/Bc/5A
7357707cudzie jazyky a kultúry – španielsky jazyk a kultúra/Bc/5A
7357708cudzie jazyky a kultúry – ruský jazyk a kultúra/Bc/5A
7357709cudzie jazyky a kultúry – východoslovanské jazyky a kultúry/Bc/5A
7357712cudzie jazyky a kultúry – anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii/Bc/5A
7357713cudzie jazyky a kultúry – francúzsky jazyk v odbornej komunikácii/Bc/5A
7357715cudzie jazyky a kultúry – nemecký jazyk a kultúry v odbornej komunikácii/Bc/5A
7357 7357