Rozkaz č. p2/c1/1990 Zb.Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 29. decembra 1989 Zmeny vo vojenskom školstve

Čiastka 1/1990
Platnosť od 02.01.1990

ROZKAZ

prezidenta Československej socialistickej republiky

z 29. decembra 1989

Zmeny vo vojenskom školstve

Podľa § 86 písm. a) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách 2. januárom 1990

1. zrušujem Vojenskú politickú akadémiu Klementa Gottwalda v Bratislave s fakultami

- vojenskopolitickou fakultou postgraduálnej prípravy

- vojenskopolitickou fakultou vysokoškolskej prípravy

2. zriaďujem Vysokú vojenskú pedagogickú školu v Bratislave.

Vysoká vojenská pedagogická škola v Bratislave je vojenskou vysokou školou univerzitného smeru. Absolventi ukončujú štúdium podľa § 43 zákona č. 39/1980 Zb. vykonaním štátnej záverečnej skúšky. V nadväznosti na ukončené štúdium môžu vykonávať štátnu rigoróznu skúšku. Po jej vykonaní im vysoká škola priznáva podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona titul „doktor pedagogiky" (v skratke „PaedDr"). Vysoká škola môže tiež priznať titul podľa § 44 ods. 3 zákona bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky.

Týmto rozkazom upravujem znenie rozkazu prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980.

Havel v. r.