Oznámenie č. 535/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby

Čiastka 224/2007
Platnosť od 27.11.2007
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

535

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 18a ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.

výnos zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby.

Výnos upravuje náklady, ktoré boli vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby, ak profesionálny vojak skončí výkon dočasnej štátnej služby zo subjektívnych dôvodov pred uplynutím doby určenej zákonom.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

Výnos bol uverejnený v čiastke 102/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.