Zákon č. 68/1990 Zb.Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

68

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. března 1990

o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Státního znaku České republiky jsou oprávněni užívat

a) Česká národní rada, její předsednictvo a Kancelář České národní rady,

b) vláda České republiky, její předsednictvo a Úřad vlády České republiky,

c) ministerstva a jiné orgány státní správy České republiky,

d) národní výbory,

e) soudy, prokuratura, státní notářství a státní arbitráž České republiky.

(2) Státní znak České republiky mohou užívat rovněž státní muzea, galerie a další kulturní instituce, školy, státní vědecké instituce České republiky, státní peněžní ústavy České republiky, Česká státní spořitelna, Česká státní pojišťovna i jiné orgány a organizace, stanoví-li tak zvláštní předpis.

(3) Státního znaku mohou vhodným a důstojným způsobem užívat i jednotliví občané a občanská sdružení.

§ 2

(1) Velkého státního znaku České republiky se užívá:

a) na významných listinách České národní rady a vlády České republiky,

b) na insigniích předsedů národních výborů (primátorů) České republiky,

c) v místnostech, kde zasedají a jednají státní orgány, zejména v obřadních síních, jednacích síních soudů a dále ve volebních místnostech,

d) na služebních stejnokrojích pracovníků orgánů uvedených v § 1 odst. 1 nebo příslušníků ozbrojených sborů České republiky v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním předpisem,

e) na hranicích České republiky,

f) na označení státních přírodních rezervací v České republice,

g) na úředních průkazech veřejných činitelů, funkcionářů a pracovníků státních orgánů České republiky.

(2) Velkého státního znaku se užívá rovněž k označení budov, ve kterých mají sídlo orgány a organizace uvedené v § 1. Takto použitý státní znak nesmí být spojen s tabulkou, na níž je uveden název orgánu nebo organizace.

(3) Za velký státní znak České republiky se pokládá i jeho jednobarevná napodobenina z kovu, kamene, skla, keramiky nebo jiného materiálu, jestliže svým vyobrazením odpovídá vyobrazení státního znaku České republiky.

§ 3

(1) Malého státního znaku České republiky užívají orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 na listinách, pečetích a úředních razítkách.

(2) Na pečeti nebo úředním razítku je vyobrazen malý státní znak uvnitř kruhu, na jehož obvodu je stručně uvedeno označení a sídlo orgánu, který pečeť nebo razítko užívá.

(3) Listiny, pečetě a úřední razítka s malým státním znakem České republiky se užívají jen tehdy, obsahuje-li listina usnesení nebo rozhodnutí státního orgánu České republiky, nebo jde-li o listinu, kterou se osvědčují důležité skutečnosti nebo stanoví oprávnění nebo povinnosti.

(4) Listiny, pečeti a úřední razítka se státním znakem České republiky se neužívají v běžném korespondenčním styku.

§ 4

(1) Státní vlajka České republiky se užívá při příležitostech státních svátků a při jiných slavnostních příležitostech na budovách, v nichž mají sídlo orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1.

(2) Státní vlajky mohou užívat vhodným a důstojným způsobem též jednotlivé občané a občanská sdružení.

(3) Jestliže se státní vlajka České republiky vyvěšuje společně se státní vlajkou Československé socialistické republiky, umísťují se obě vlajky ve stejné výši vedle sebe a státní vlajka Československé socialistické republiky se umísťuje z čelného pohledu vlevo.

(4) Jestliže se vyvěšují i další vlajky, umístí se státní vlajky České republiky a Československé socialistické republiky na nejčestnějším místě.

(5) Pokyn k vyvěšení státní vlajky České republiky v případech uvedených v odstavci 1 vydává pro státní orgány České republiky

a) ministerstvo vnitra České republiky při oficiálních příležitostech republikového významu,

b) místní (městský) národní výbor při oficiálních příležitostech místního významu.

(6) Použití státních vlajek na budovách České národní rady upravuje předsednictvo České národní rady.

§ 5

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví vyhláškou podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, a to zejména

a) v kterých případech, jakým způsobem a na kterých listinách se užívá státního znaku České republiky,

b) v kterých případech a jakým způsobem lze místo státní vlajky České republiky užívat praporu.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.