Zákon č. 56/1975 Zb.Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do31.12.1993
Účinnosť od 23.06.1975 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

56

ZÁKON

11. júna 1975,

ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb. sa mení takto:

1. § 2 ods. 1 a 2 znie:

(1) Štátny sviatok 9. máj je dňom pracovného pokoja.

(2) Ostatné dni pracovného pokoja okrem nedelí sú:

a) 1. január (Nový rok),

b) Veľkonočný pondelok,

c) 1. máj (Sviatok práce),

d) 25. december (prvý vianočný sviatok),

e) 26. december (druhý vianočný sviatok).“,

odsek 4 sa vypúšťa a odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

2. § 3 znie:

㤠3

Významnými dňami Československej socialistickej republiky sú:

a) 25. február,

b) 29. august,

c) 28. október,

d) 7. november.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.