Zákon č. 240/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 13.09.1994

OBSAH

240

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. augusta 1994,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4a) znie:

(6) Cirkevné školy a súkromné školy4a) používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach (§ 5 ods. 1).

4a) § 57a a § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v.r.