Vyhláška č. 435/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 29.10.1990

435

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 5. října 1990,

kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 5 zákona České národní rady č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky (dále jen „zákon“):


Užívání státního znaku České republiky

§ 1

(1) Velkým státním znakem České republiky (dále jen „velký státní znak“) lze označit budovy jen, mají-li v nich své sídlo orgány a organizace oprávněné užívat státního znaku České republiky1) (dále je „oprávněné orgány a organizace“). Sídlí-li v budově více oprávněných orgánů a organizací, označí se budova pouze jedním velkým státním znakem.

(2) Netvoří-li velký státní znak součást architektonické výzdoby budovy, použije se k označení budov velkého státního znaku ze smaltovaného plechu ve velikostech 30 cm, 45 cm nebo 60 cm nebo jiné napodobeniny velkého státního znaku.2)

(3) Velký státní znak se umísťuje uprostřed nad průčelím budovy nebo nad hlavním vchodem do budovy anebo po pravé straně hlavního vchodu do budovy z čelného pohledu. Pokud by takové umístění bylo nedůstojné nebo technicky neproveditelné, lze ho umístit na jiném vhodné místě na budově.

(4) Přestane-li budova sloužit jako sídlo oprávněných orgánů a organizací, velký státní znak se z budovy bez zbytečných průtahů odstraní. Je-li velký státní znak trvalou součástí architektonické výzdoby budovy, která je kulturní památkou, je nutno vyžádat si k jeho odstranění závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.3)

(5) V místnostech, kde zasedají a jednají státní orgány České republiky a ve volebních místnostech se velký státní znak umísťuje na čelní straně místnosti.

(6) Použije-li se velký státní znak současně se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky, umístí se pod státní znak České a Slovenské Federativní Republiky nebo z čelného pohledu vpravo.

(7) Velký státní znak nelze umístit na budovách a v místnostech, kde vzhledem k jejich stavu by nebylo užití státního znaku důstojné.

§ 2

(1) Listinami, které osvědčují důležité skutečnosti nebo stanoví oprávnění nebo povinnosti státními orgány a organizacemi,4) na nichž se užije malého státního znaku České republiky, jsou zejména matriční doklady, osvědčení o státním občanství, školní vysvědčení a diplomy vydávané státními orgány.

(2) Úřední razítko s malým státním znakem České republiky je kulaté o průměrech 20 mm, 25 mm nebo 36 mm.

§ 3

Užívání státní vlajky České republiky

(1) Státní vlajka České republiky (dále jen „státní vlajka“) nesmí být užívána v poškozeném nebo znečištěném stavu. Při užívání ji nelze svazovat do růžice nebo umísťovat na ni text, obrazy, stuhy, znaky, odznaky, smuteční závoje či jiné předměty.

(2) Nejčestnější místo pro umístění státní vlajky, není-li vyvěšována společně se státní vlajkou České a Slovenské Federativní Republiky, je z čelného pohledu

a) při vyvěšení dvou vlajek vlevo,

b) při vyvěšení lichého počtu vlajek uprostřed a

c) při vyvěšení sudého počtu vlajek v prostřední dvojici.

(3) Při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi nebo stožáru.

(4) Vyvěšuje-li se státní vlajka při příležitosti státních svátků České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky začíná vlajková výzdoba v 16 hodin dne předcházejícího státnímu svátku a končí v 8 hodin dne následujícího po státním svátku. Délku vlajkové výzdoby při jiných slavnostních příležitostech stanoví pokynem ministerstvo vnitra České republiky.

§ 4

Užívání praporu

(1) Místo státní vlajky lze užít praporu. Prapor se skládá ze dvou stejně širokých pruhů bílé a červené barvy. Při vodorovném umístění praporu musí být bílý pruh vždy nahoře, při svislém umístění vždy vlevo z čelného pohledu. Vzájemný poměr šířky a délky praporu je zpravidla odlišný od stanovených poměrů šířky a délky státní vlajky.

(2) Na užívání praporu se vztahuje obdobně § 3.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Hradílek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.

2) § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 68/1990 Sb.

3) § 14 odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

4) § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 68/1990 Sb.