Ústavný zákon č. 50/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky

Čiastka 11/1990
Platnosť od 01.03.1990 do30.09.1992
Účinnosť od 01.03.1990 do30.09.1992
Zrušený 460/1992 Zb.

50

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. marca 1990

o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky

Slovenska národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

(1) Názov „Slovenská socialistická republika“ sa mení na „Slovenská republika“.

(2) Ak je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov Slovenská socialistická republika, rozumie sa tým Slovenská republika.

Čl.2

Štátny znak

(1) Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.

(2) Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky tvorí prílohu 1 tohto zákona.

Čl. 3

Štátna vlajka

(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch rovnakých vodorovných pruhov bieleho, modrého a červeného, usporiadaných pod sebou. Jej rozmery sú 2 : 3.

(2) Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky tvorí prílohu 2 tohto zákona.

Čl. 4

Štátna pečať

(1) Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis „Slovenská republika“. Priemer štátnej pečate je 45 mm.

(2) Podrobné vyobrazenie štátnej pečate Slovenskej republiky tvorí prílohu 3 tohto zákona.

Čl. 5

Štátna hymna

(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Janka Matúšku „Nad Tatrou sa blýska“.

(2) Text štátnej hymny Slovenskej republiky a jej notová osnova tvoria prílohu 4 tohto zákona.

Čl. 6

Používanie štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.


Čl. 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.


Príloha č. 1 ústavného zákona SNR č. 50/1990 Zb.

Obrázok 01-1

Príloha č. 2 ústavného zákona SNR č. 50/1990 Zb.

Obrázok 02-1

Príloha č. 3 ústavného zákona SNR č. 50/1990 Zb.

Obrázok 03-1

Príloha č. 4 ústavného zákona SNR č. 50/1990 Zb.

Obrázok 04-1