Zákon č. 51/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky

(v znení č. 323/1992 Zb.)

Čiastka 11/1990
Platnosť od 01.03.1990 do21.03.1993
Účinnosť od 01.01.1993 do21.03.1993
Zrušený 63/1993 Z. z.

51

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. marca 1990

o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Štátny znak Slovenskej republiky na listinách, pečatiach a úradných pečiatkach používajú

a) Slovenská národná rada a jej predsedníctvo a Kancelária Slovenskej národnej rady,

b) vláda Slovenskej republiky a jej predsedníctvo a Úrad vlády Slovenskej republiky,

c) ministerstvá a iné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,

d) národné výbory,

e) súdy, prokuratúra, a štátne arbitráže v Slovenskej republike.

(2) Štátny znak Slovenskej republiky môžu používať podľa osobitných predpisov

a) Slovenská akadémia vied a jej orgány, prípadne aj ďalšie vedecké inštitúcie,

b) štátne múzeá a galérie a ďalšie kultúrne inštitúcie,

c) štátne školy,

d) štátne bankové ústavy, Slovenská štátna sporiteľňa a Slovenská štátna poisťovňa.

(3) Štátny znak Slovenskej republiky je oprávnený používať notár.

§ 2

Štátny znak Slovenskej republiky sa používa

a) na insígniách predsedov národných výborov,

b) na insígniách radov a vyznamenaní Slovenskej republiky,

c) v zasadacích a rokovacích miestnostiach štátnych orgánov, najmä vo volebných miestnostiach a v obradných sieňach, na slovenských národných pamätníkoch,

d) na hraniciach Slovenskej republiky,

e) na označení štátnych prírodných rezervácií,

f) na úradných preukazoch verejných činiteľov, funkcionárov a pracovníkov štátnych orgánov Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Štátnu pečať Slovenskej republiky uschováva predseda Slovenskej národnej rady.

(2) Listiny, pečate a úradné pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje uznesenie alebo rozhodnutie štátnych orgánov Slovenskej republiky alebo ak ide o listinu, ktorou sa osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, školské vysvedčenie a diplom).

(3) Listiny, pečate a úradné pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky sa nepoužívajú v bežnom korešpondenčnom styku.

§ 4

(1) Štátny znak Slovenskej republiky sa používa na budovách, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie uvedené v § 1.

(2) Budovy sa označujú štátnym znakom Slovenskej republiky, ktorý nesmie byť spojený s tabuľkou, na ktorej je uvedený názov orgánu alebo organizácie.

(3) Za štátny znak Slovenskej republiky sa považuje aj jeho jednofarebná napodobenina z kovu, keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu štátneho znaku Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky je pripevnená k žrdi a vybavená zariadením na jej vztyčovanie.

(2) Štátne orgány a organizácie uvedené v § 1 ods. 1 používajú štátnu vlajku Slovenskej republiky pri príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát.

(3) Výzvu na použitie štátnej vlajky vydáva

a) Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o oficiálnu príležitosť republikového významu,

b) národný výbor, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho významu.

(4) Použitie štátnej vlajky na budovách Slovenskej národnej rady upravuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Československej socialistickej republiky i štátna vlajka Slovenskej republiky, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Československej socialistickej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.

(6) Ak sa pri výzdobe používajú i štátne vlajky iných štátov, štátna vlajka Československej socialistickej republiky a štátna vlajka Slovenskej republiky sa umiestňujú na najčestnejšom mieste.

(7) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky i mestská vlajka, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.

§ 6

(1) Štátna zástava Slovenskej republiky je štátnym symbolom utvoreným podľa štátnej vlajky. Vzájomný pomer šírky a dĺžky štátnej zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka štátnej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.

(2) Na používanie štátnej zástavy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5.

§ 7

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej zástavy, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky, najmä ustanoví,

a) v ktorých prípadoch a na akých listinách sa používa štátny znak Slovenskej republiky, ako aj štátna pečať Slovenskej republiky,

b) v ktorých prípadoch sa používa štátny znak Slovenskej republiky na hraniciach Slovenskej republiky,

c) pri ktorých podujatiach sa popri štátnej vlajke Slovenskej republiky používa štátna vlajka Československej socialistickej republiky alebo mestská vlajka,

d) pri ktorých podujatiach sa hrá štátna hymna Slovenskej republiky namiesto štátnej hymny Československej socialistickej republiky.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.