Nájdených 65
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
125/2015 Z. z. Zákon o registri adries 01.07.2015
63/2012 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby 01.03.2012
381/2011 Z. z. Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách 14.10.2011
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike 01.01.2008
349/2004 Z. z. Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku 01.07.2004
152/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku. 01.07.1949
135/1949 Zb. Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní. 10.06.1949
380/2012 Z. z. Oznámenie o maximálnych cenách a poštovom platobnom styku
50/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách
233/2009 Z. z. Oznámenie Poštového regulačného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk
397/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2008
391/2008 Z. z. Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí 01.01.2009
390/2008 Z. z. Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí 01.01.2009
270/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
80/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov 01.04.2008
29/2008 Z. z. Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí 01.02.2008
458/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb