Zákon č. 402/2000 Z. z.Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko

Čiastka 165/2000
Platnosť od 30.11.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

402

ZÁKON

z 31. októbra 2000

o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.

§ 2

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Milana Rastislava Štefánika uvedených v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie jeho krédo „Veriť, milovať, pracovať“ a zobrazí sa faksimile jeho podpisu.

§ 3

(1) Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle je pietne miesto.

(2) Návštevník mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle je povinný správať sa s úctou k osobe Milana Rastislava Štefánika a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.