163

ZÁKON

zo 17. novembra 1960

o štátnom znaku a o štátnej vlajke

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Štátny znak

(1) Štátny znak Československej socialistickej republiky tvorí červený štít tvaru husitskej pavézy s päťramennou hviezdou v hornej časti, na ktorom je biely dvojchvostý lev majúci na hrudi červený štítok s modrou siluetou Kriváňa a vatrou zlatej farby. Kresba znaku je zlatá (čl. 110 ods. 1 ústavy).

(2) Podrobné vyobrazenie štátneho znaku je v prílohe 1 tohoto zákona.

§ 2

Štátna vlajka

(1) Štátna vlajka Československej socialistickej republiky sa skladá z dolného poľa červeného a horného bieleho, medzi ktoré je vsunutý modrý klin od žrde k stredu vlajky (čl. 110 ods. 2 ústavy). Pri slávnostných príležitostiach možno používať zástavu utvorenú podľa štátnej vlajky.

(2) Vyobrazenie štátnej vlajky a vzájomný pomer rozmerov jej polí a klinu sú uvedené v prílohe 2 tohto zákona.

§ 3

Štandarda prezidenta republiky

(1) Štandarda prezidenta republiky je biela, s okrajom z bielych, modrých a červených políčok. V jej strede je štátny znak, po jeho stranách sú lipové ratolesti. Pod štátnym znakom je heslo „Pravda vítězí“ na stuhe červenej farby. Písmena nápisu sú zlatej farby.

(2) Podrobné vyobrazenie štandardy prezidenta republiky a vzájomný pomer jej rozmerov sú uvedené v prílohe 3 tohto zákona.

§ 4

Štátna pečať

(1) Štátnu pečať Československej socialistickej republiky tvorí štátny znak s lipovými ratolesťami po stranách, okolo ktorého je kruhový nápis „Československá socialistická republika“.

(2) Štátnu pečať Československej socialistickej republiky uschováva prezident republiky.

Používanie štátneho znaku a štátnej vlajky

§ 5

(1) Štátny znak a štátnu vlajku používajú Národné zhromaždenie, prezident republiky, vláda, Slovenská národná rada, národné výbory, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, československé zastupiteľské úrady, súdy, prokuratúra, ako aj orgány štátnej správy, ktoré určí vláda.

(2) Štátny znak a štátnu vlajku používajú aj ozbrojené sily a bezpečnostné sbory Československej socialistickej republiky.

(3) Štátny znak a štátnu vlajku používajú ďalej Československá akadémia vied, školy, kultúrne a vedecké ústavy a štátne organizácie, ktoré so zreteľom na povahu ich úloh určí vláda.

(4) Podrobnosti o používaní štátneho znaku a štátnej vlajky v ozbrojených silách určí prezident republiky, na ostatných úsekoch vláda.

§ 6

Štátny znak a štátnu vlajku môžu používať pri slávnostných príležitostiach dobrovoľné spoločenské organizácie pracujúcich, podniky a iné organizácie i jednotliví občania.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

Doterajšie štátne znaky sa postupne nahradia štátnym znakom určeným ústavou Československej socialistickej republiky. Prechodné opatrenia bližšie určí vláda.

§ 8

Zrušuje sa

1. zákon č. 252/1920 Zb., ktorým sa vydávajú ustanovenia o štátnej vlajke, štátnych znakoch a štátnej pečati;

2. zákon č. 269/1936 Zb. o používaní vlajok, znakov a iných symbolov, ako aj rovnošiat a odznakov, a o opatreniach proti chybným označeniam;

3. predpisy vydané na základe zákonov uvedených pod č. 1 a 2.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.


PRÍLOHA k zákonu č. 163/1960 Zb., o štátnom znaku a o štátnej vlajke

Obsah: Príloha I:Štátny znak ČSSR
Príloha 2: Štátna vlajka ČSSR
Príloha 3: Štandarda prezidenta republiky

Obrázok 01