Zákon č. 115/1990 Zb.Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990

115

ZÁKON

z 20. apríla 1990

o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa podľa článku VII ústavného zákona č. 102/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „štátny znak“) používajú:

a) Federálne zhromaždenie, jeho predsedníctvo, Snemovňa ľudu, Snemovňa národov, ich predsedníctva a Kancelária Federálneho zhromaždenia,

b) prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky,

c) vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, jej predsedníctvo a Úrad Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d) ministerstvá a iné orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

e) Generálna prokuratúra, Štátna arbitráž, Najvyšší súd a ďalšie súdy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

f) diplomatické misie a konzulárne úrady Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

g) ozbrojené sily a bezpečnostné zbory v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Štátny znak môžu používať štátne kultúrne a vedecké inštitúcie, školy, peňažné ústavy a ďalšie štátne orgány a organizácie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ak tak ustanoví osobitý predpis alebo nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Štátny znak môžu vhodným a dôstojným spôsobom používať aj jednotliví občania a ich združenia.

§ 2

Štátny znak sa používa najmä:

a) na rádoch a vyznamenaniach udeľovaných Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou,

b) na budovách, v ktorých majú sídlo osoby, orgány a organizácie uvedené v § 1 ods. 1 a 2,

c) v zasadacích a rokovacích miestnostiach štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d) na hraniciach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

e) na úradných preukazoch verejných činiteľov, funkcionárov a pracovníkov štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

f) na listinách, pečatiach a úradných pečiatkach osôb, orgánov a organizácií uvedených v § 1 ods. 1 a 2,

g) na rovnošatách alebo ich súčastiach príslušníkov alebo pracovníkov orgánov a organizácií uvedených v § 1 ods. 1 a 2, ak tak ustanoví osobitný predpis,

h) na bankovkách, štátovkách, minciach, cenných papieroch a iných ceninách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 3

Za štátny znak sa považuje aj jeho jednofarebné plošné alebo priestorové vyhotovenie, pričom sa pri farebnom zobrazení pre jednotlivé farby môže používať heraldické značenie farieb.

§ 4

(1) Pre štátnu vlajku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „štátna vlajka“) primerane platia ustanovenia § 1.

(2) Štátna vlajka sa používa pri príležitostiach štátnych sviatkov, významných dní a pri ďalších oficiálnych a slávnostných príležitostiach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Výzvu na použitie štátnej vlajky pri oficiálnej alebo slávnostnej príležitosti celoštátneho významu vydáva Federálne ministerstvo vnútra. V ostatných prípadoch vydáva túto výzvu príslušný národný výbor.

§ 5

Zakázané je také používanie štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo ich častí, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom.

§ 6

(1) Podrobnosti o používaní štátneho znaku v ozbrojených silách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoví prezident.

(2) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoví prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom.

(3) Federálne ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.