REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku, v slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 269/1990 Zb. o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov, v slovenskom vydaní

1. V § 2 ods. 3 druhá veta má správne znieť: „Za dieťa prevzaté do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov sa považuje osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa, ktorého rodič zomrel, a dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu.“.

2. V § 5 ods. 2 písm. b) má byť v piatom riadku pred bodkočiarkou namiesto slova „organizácie“ správne slovo „organizácia“.

Redakcia