Vyhláška č. 56/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do30.09.1990
Účinnosť od 01.07.1987 do30.09.1990
Zrušený 382/1990 Zb.

56

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 24. júna 1987

o zmenách vyhlášky č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov a s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 16 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa vypúšťa.

2. Doterajší § 3 sa označuje ako § 2 a veta pod § 2 znie:

„K § 2 ods. 3 zákona“.

3. § 3 znie:

㤠3

K § 5 ods. 1 zákona

Materský príspevok do dvoch alebo troch rokov veku dieťaťa patrí aj v prípadoch, ak v čase od pôrodu tohto dieťaťa do dňa priznania materského príspevku na toto dieťa ďalšie dieťa [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona] zomrelo, ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na budúce povolanie, dovŕšilo 26 rokov veku, prestalo byť invalidné alebo odpadla potreba stálej starostlivosti oň.“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Minister:

M. Boďa v. r.