Vyhláška č. 259/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do30.09.1990
Účinnosť od 01.07.1990 do30.09.1990
Zrušený 382/1990 Zb.

OBSAH

259

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 25. júna 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 16 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení zákona č. 180/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku, v znení vyhlášky č. 56/1987 Zb., sa mení takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „okresného národného výboru príslušného podľa § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 zákona“ nahrádzajú slovami „príslušného štátneho orgánu [§ 10 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 2 zákona]“.

2. V § 4 ods. 2 sa slová „Okresný národný výbor“ a „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Príslušný štátny orgán“ a „príslušný štátny orgán“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

Miller v. r.