Oznámenie č. 243/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike

Čiastka 109/2007
Platnosť od 30.05.2007
Účinnosť od 30.05.2007
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

243

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa stala 1. februára 2007 Bulharská republika a 1. apríla 2007 Albánska republika. Obidve zmluvné strany oznámili svoje vyhlásenie k článku 34 a výhrady k článku 55 dohovoru. Bulharská republika, Albánska republika, Maďarská republika a Litovská republika oznámili ústredný orgán podľa čl. 29.

Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

Do aktualizovaného zoznamu zmluvných strán dohovoru a ich výhrad a vyhlásení možno nazrieť na internetovej stránke http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=70 (v anglickom jazyku) alebo http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=70 (vo francúzskom jazyku).

K oznámeniu č. 243/2007 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Albánska republika

a) Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2007.

b) Albánska republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:

1. ,Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Albánska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.`

2. ,Albánska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.`

3. Podľa článku 29 dohovoru Albánska republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Albánskej republiky

Bulharská republika

a) Dohovor pre Bulharskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2007.

b) Bulharská republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:

1. ,Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Bulharská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi.`

2. ,Bulharská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.`

3. Podľa článku 29 dohovoru Bulharská republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky

Slavianska 1

1040 Sofia

Litovská republika

b) Podľa článku 29 dohovoru Litovská republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republiky

Vivulskio 11

LT-03610 Vilnius

Tel.:+370 5 266 4201

Fax.:+370 5 266 4209

e-mail: post@socmin.lt

Maďarská republika

b) Podľa článku 29 dohovoru Maďarská republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti

1054 Budapešť, Akadémia 3

1373 Budapešť, P. O. BOX 609

Tel.:+36-1-475-5700, +36-1-475-5800“.