390

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 22. augusta 2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Štandardy počtu detí, počtu mladých dospelých a počtu zamestnancov v detskom domove a určenie výšky úhrady za stravovanie a bývanie v detskom domove

§ 1

(1) V samostatnej diagnostickej skupine sa poskytuje starostlivosť najviac ôsmim deťom. V samostatnej skupine a v špecializovanej samostatnej skupine sa poskytuje starostlivosť najviac desiatim deťom. V špecializovanej samostatnej skupine pre deti do troch rokov veku sa poskytuje starostlivosť najviac šiestim deťom. V samostatnej skupine pre mladých dospelých sa poskytuje starostlivosť najviac desiatim mladým dospelým.

(2) Starostlivosť v jednej samostatnej skupine alebo špecializovanej samostatnej skupine sa zabezpečuje najmenej dvomi a najviac štyrmi vychovávateľmi a ďalším zamestnancom detského domova.

(3) Starostlivosť v jednej samostatnej diagnostickej skupine sa zabezpečuje a odborná diagnostika sa vykonáva najmenej štyrmi vychovávateľmi a odbornými zamestnancami1) a ďalším zamestnancom detského domova.

(4) Starostlivosť v jednej špecializovanej samostatnej skupine pre deti do troch rokov veku, ktoré vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav vyžadujú zvýšenú starostlivosť, sa zabezpečuje najmenej štyrmi vychovávateľmi alebo sestrami2) a ďalším zamestnancom detského domova.

§ 2

(1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, stravná jednotka na deň na dieťa a mladého dospelého je

a) do 3 rokov veku 50 Sk až 79 Sk,

b) od 3 rokov do 6 rokov veku 52 Sk až 85 Sk,

c) od 6 rokov do 10 rokov veku 55 Sk až 93 Sk,

d) od 10 rokov do 15 rokov veku 59 Sk až 98 Sk,

e) od 15 rokov veku 63 Sk až 104 Sk.

(2) Stravná jednotka podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na deň na dieťa a mladého dospelého, ktorým sa zabezpečuje diétna strava pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte alebo špeciálnej diéte.

(3) Stravná jednotka podľa odsekov 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

(4) Počas sviatkov3) sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú o 170 Sk na kalendárny rok na dieťa a mladého dospelého.

(5) Pri stravovaní detí a mladých dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, sa počas rekreačnej činnosti stravná jednotka určuje až do 120 Sk na deň na dieťa a mladého dospelého. Pri odbere stravy od iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo pri stravovaní u iných fyzických osôb alebo právnických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 50 Sk na deň na dieťa a mladého dospelého.

§ 3

Stravná jednotka na deň na dieťa a mladého dospelého sa určí podľa § 2 na základe počtu odobratých jedál v percentuálnom podiele, ktorý je

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte

1. na raňajky 12 %,

2. na desiatu 9 %,

3. na obed 40 %,

4. na olovrant 9 %,

5. na večeru 30 %,

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte

1. na raňajky 11 %,

2. na desiatu 8 %,

3. na obed 40 %,

4. na olovrant 8 %,

5. na večeru 27 %,

6. na druhú večeru 6 %.

§ 4

(1) Výška úhrady za stravovanie v detskom domove sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky stravnej jednotky podľa § 2 ods. 1 a § 3.

(2) Úhrada za bývanie v detskom domove, ktorú platí mladý dospelý podľa § 61 ods. 7 zákona, je vo výške 15 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.4)

§ 5

Úschova cenných vecí v detskom domove

(1) Detský domov prevezme do úschovy cenné veci dieťaťa na základe zmluvy o úschove,5) ktorú uzatvorí so zákonným zástupcom dieťaťa alebo majetkovým opatrovníkom dieťaťa.

(2) Detský domov prevezme do úschovy cenné veci mladého dospelého na základe zmluvy o úschove,5) ak o to požiada.

(3) Detský domov vedie evidenciu cenných vecí na osobnej karte dieťaťa alebo mladého dospelého.

(4) Cenné veci sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(5) Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných vecí dieťaťa, detský domov prevezme tieto veci len na nevyhnutný čas aj bez uzatvorenia zmluvy o úschove; o tejto skutočnosti sa bezodkladne upovedomí zákonný zástupca dieťaťa alebo majetkový opatrovník dieťaťa.

Štandardy počtu detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine a určenie výšky úhrady výdavkov v profesionálnej rodine

§ 6

Profesionálna rodina môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo uloženým výchovným opatrením, ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova. Ak starostlivosť zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami detského domova, profesionálna rodina môže poskytovať starostlivosť najviac šiestim deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo uloženým výchovným opatrením.

§ 7

(1) Výška úhrady výdavkov v profesionálnej rodine sa určuje na mesiac podľa veku dieťaťa alebo mladého dospelého a je

a) do 10 rokov veku 3 000 Sk,

b) od 10 rokov do 15 rokov veku 3 500 Sk,

c) od 15 rokov veku 4 000 Sk.

(2) Ak sa v profesionálnej rodine vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie, alebo ak sa poskytuje starostlivosť mladému dospelému vo vlastnom dome alebo vo vlastnom byte, zvýši sa úhrada výdavkov podľa odseku 1 o výšku úhrady výdavkov na bývanie určenú podľa odseku 3.

(3) Výška úhrady výdavkov na bývanie na mesiac na dieťa alebo mladého dospelého je 10 % preukázaných mesačných výdavkov na bývanie v profesionálnej rodine, ktoré tvoria úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním. Výška úhrady výdavkov na bývanie v príslušnom kalendárnom roku na dieťa alebo mladého dospelého je najviac 3 000 Sk, ak sa vykonáva rozhodnutie súdu, alebo ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu alebo mladému dospelému počas celého kalendárneho roka. Táto suma sa pomerne zníži podľa skutočného počtu dní, počas ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie, výchovné opatrenie alebo sa poskytuje starostlivosť dieťaťu alebo mladému dospelému v kalendárnom roku.

§ 8

Výška vreckového, vecného daru a príspevkov

(1) Výška vreckového dieťaťa je mesačne

a) 10 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,4) ak ide o dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,

b) 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,4) ak ide o dieťa od 15 rokov veku.

(2) Dieťaťu a mladému dospelému sa pri dôležitých udalostiach v jeho živote poskytujú vecné dary v sume 600 Sk v kalendárnom roku.

(3) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je vo výške desaťnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.4)

§ 9

Pri stravovaní detí počas výchovno-rekreačných programov organizovaných pre deti s poruchami správania podľa § 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona sa stravná jednotka určuje až do 120 Sk na deň na dieťa. Pri odbere stravy od iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo pri stravovaní u iných fyzických osôb alebo právnických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 50 Sk na deň na dieťa.

Podrobnosti o podávaní žiadosti o udelenie akreditácie, obsahových náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie a o overení odbornej spôsobilosti

§ 10

Podávanie žiadosti o udelenie akreditácie

Žiadosť o udelenie akreditácie sa doručuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v 12 vyhotoveniach, a to jeden originál a 11 kópií.

§ 11

Obsahové náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie

(1) Určenou náležitosťou žiadosti o udelenie akreditácie fyzickej osobe je aj

a) orientácia na cieľovú skupinu klientov,

b) rozsah opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie,

c) údaje o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia.

(2) Určenou náležitosťou žiadosti o udelenie akreditácie právnickej osobe je aj

a) predmet činnosti, odborné zameranie, orientácia na cieľovú skupinu klientov,

b) rozsah opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie,

c) údaje o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia.

§ 12

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa o akreditáciu sa vykonáva na zasadnutí akreditačnej komisie. Termín a miesto overovania odbornej spôsobilosti sa žiadateľovi o akreditáciu oznamuje písomne najmenej 15 dní pred dňom vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Súčasťou písomného oznámenia je aj zoznam fyzických osôb, ktoré sa majú zúčastniť na overení odbornej spôsobilosti.


Záverečné ustanovenia

§ 13

Ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci sa od 1. septembra 2005 nevzťahujú na zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 14

Zrušujú sa § 1 písm. a) štvrtý bod, § 7 až 11, § 15 až 19 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Ľudovít Kaník v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Časť XI. prílohy vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

2) § 27 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 2 ods. 2 písm. b), c), g) až i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

4) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.