Nariadenie vlády č. 485/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

485

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. augusta 2004

o úprave sumy prídavku na dieťa

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nariaďuje:


§ 1

Výška prídavku je 540 Sk.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. Pál Csáky v. r.