Oznámenie č. 406/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Austráliu a Ekvádor

Čiastka 174/2003
Platnosť od 04.10.2003

406

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. augusta 2003 stala Austrália a 1. septembra 2003 sa zmluvnou stranou stal Ekvádor.

V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Austrália

a) Dohovor pre Austráliu nadobudol platnosť 1. augusta 2003.

b) Austrália neurobila pri podpise ani pri uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani neuplatnila výhrady.

Ekvádor

a) Dohovor pre Ekvádor nadobudol platnosť 1. septembra 2003.

b) Ekvádor neurobil pri podpise ani pri uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani neuplatnil výhrady.