Oznámenie č. 133/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých pre vykonávanie Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005

133

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa s účinnosťou od 1. februára 2005 stala Slovinská republika, Česká republika a Litovská republika a urobili vyhlásenie k článkom 23, 26 a 52 dohovoru.

V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Slovinská republika

a) Dohovor pre Slovinskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2005.

b) Ratifikačná listina Slovinskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Slovinská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa musia zasielať len prostredníctvom Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí.

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznávať a vykonávať v Slovinskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 29 dohovoru Slovinská republika určila tento ústredný orgán:

Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovinská republika

Tel.: +386 1 478 3450

Fax: +386 1 478 3456

E-mail: gp.mddsz@gov.si

Česká republika

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznávať a vykonávať v Českej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Litovská republika

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznávať a vykonávať v Litovskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.